Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 25.6.2015

Jan Tomsa  13.07.2015 13:07

Na úřední desce od 13.07.2015 do 31.07.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 6. 2015

 

68/06/15 - Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby byla vytvořena trojstranná smlouva mezi Kozáčkovými, budoucím kupujícím a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve které se město zavazuje do 2 let od podpisu smlouvy vystavět technickou infrastrukturu a to kanalizační, vodovodní sítě, plynový řad, veřejné osvětlení, že  prodlouží povrch komunikace Požárnická na vzdálenost minimálně 5 metrů od horní hranice pozemků č. 1055/119 a 1055/84 ve stávající šíři komunikace za podmínky, že kupující budou mít v komunikaci uloženy inženýrské sítě a dále s tím, že účastníci smlouvy jsou povinni poskytnout si součinnost při budování inženýrských sítí za účelem zasíťování další stavební parcely nacházející se naproti prodávanému pozemku přes ulici Požárnická. Budoucí kupující se zavazuje, že pokud do 6 let ode dne uzavření této smlouvy nezíská příslušné pravomocné veřejnoprávní rozhodnutí, povolující užívání rodinného domu vystavěného na Předmětu koupě.  Vhodným právním aktem bude smluvně vytvořeno předkupní právo ve prospěch města za cenu odpovídající předmětu koupě, za niž ji budoucí kupující nabude od manželů Kozáčkových a to vše pro případ, že budoucí kupující tento závazek (kolaudace do 6 let) nedodrží. Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě trojstranné dohody ve spolupráci se smluvní právní kanceláří města. Trojstranná dohoda bude zastupitelstvu předložena ke schválení. 

69/06/15 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek č. 120 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pomocí obálkové metody. Zájemci podají návrh kupní ceny tohoto pozemku v zalepené obálce, opatřené nápisem „Neotvírat, návrh kupní ceny pozemku č. 120“ v termínu do 10. 7.2015 na podatelnu MěÚ.

70/06/15 - Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku č. 918 o výměře 54 m2 (ve vlastnictví paní Anny Suré) v hodnotě 765,- Kč/m2 za část pozemku č. 916 o výměře cca 65 m2 (ve vlastnictví města) hodnotě 765,- Kč/m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Vzniklý doplatek uhradí žadatel dle standardního postupu ode dne oznámení přesné výměry směňované části pozemku č. 916 na základě vzniklého geometrického plánu. Náklady na převod budou uhrazeny napůl.

71/06/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

72/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci legalizace stavby „IE-12-4003212 JN, Rychnov (Občanská)-vymístění kNN“ na pozemek č. 63/1 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

73/06/15 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci umístění nového vrchního vedení NN a nové přípojkové skříně a umístění nového kabelového vedení – stavba „IE-12-4002883“ na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

 

74/06/15 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1509/1 o výměře 64 m2, v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

75/06/15 - Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene, se společnostmi ALFASPED LOGISTIK, s.r.o. a JABLOTRON ALARMS, a.s. – jako investory, ve věci připravované stavby splaškové kanalizace na pozemcích č. 3000, 648/1, 673, 627/1, 645/5 a č. 617 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

76/06/15 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou K KREDIT s.r.o. Zastupitelstvo města bere na vědomí upozornění ohledně změny zákona č. 250/2000 Sb. a ukládá radě města navrhnout takové postupy pro hospodaření města, aby město minimalizovalo rizika, že dojde k porušení rozpočtových pravidel. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města k 31. 12. 2014 dle předložených výkazů, které jsou součástí tohoto usnesení.

77/06/15 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit zastupitelstvu města informaci a metodiku k sestavování rozpočtu města a jeho plnění v termínu do září 2015.

78/06/15 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek vedených na podrozvaze dle soupisu, který je součástí tohoto usnesení.

79/06/15 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit revizi návrhu smlouvy mezi městem Rychnov u Jablonce nad Nisou a obcí Pulečný ve věci zajištění zásahu JSDHO Rychnov v obci Pulečný.

80/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 15.577,- Kč bez DPH na opravu elektroinstalace v garáži u Besedy.

81/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 1.006.588,- Kč vč. DPH na opravu střešního pláště knihovny v Rychnově u Jablonce nad Nisou

82/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 93.000,- Kč vč. DPH na úpravu kotelen v MŠ, ZŠ I. a v ZŠ II. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

83/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 65.597,- Kč vč. DPH na opravu výměnou lapáku tuku v MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou.

84/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 105.754,- Kč vč. DPH na opravu a ošetření střešního pláště na půdě ZŠ II. Rychnov u Jablonce nad Nisou

85/06/15 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 82.280,- Kč vč. DPH na zpracování PD na rekonstrukci mostu u čp. 616 v Rychnově u Jablonce nad Nisou

86/06/15 - Zastupitelstvo rozhodlo vypovědět smlouvu o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou v Pulečném ze dne 14. 8. 2013.

 

 

87/06/15 - Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 8. 2013

 

88/06/15 – Zastupitelstvo města bere na vědomí, že současný provozovatel kotelny v Besedě zašle odborné dotazy prostřednictvím města zpracovateli aktualizace „Studie úspor tepelného hospodářství v objektech napojených na kotelnu Beseda“ s cílem zjistit zpochybňovanou kvalitu této studie. Spolu s ním zašlou prostřednictvím města své připomínky i zastupitelé, kteří "Studii" připomínkovali při veřejné rozpravě. Zároveň ukládá MěÚ svolat pracovní poradu za účasti zástupce provozovatele kotelny s cílem stanovit další postup v otázce centrálního zásobování teplem.

 

89/06/15 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi vznést připomínku k aktualizaci plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje s cílem doplnit navrhované terminály veřejné dopravy o terminál nádraží Rychnov u Jablonce nad Nisou s přestupem nádraží ČD – MHD.

 

90/06/15 – Zastupitelstvo města pověřuje starostu k jednání s manželi Hornovými ve věci stavby autobusové zastávky MHD na pozemku manželů Hornových.

 

91/06/15 – Zastupitelstvo města pověřuje oddáváním ve volebním období 2014 – 2018, paní Denisu Jedličkovou.

 

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                     Bc. Tomáš Levinský

      místostarosta                                                                                                      starosta

Diskuze

  • 20. 07. 2015 17.44
    Teda nechci být šťoural, ale usnesením 86 zastupitelstvo rozhodlo vypovědět smlouvu s Pulečným a usnesením  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.