Zastupitelstvo

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města dne 19.3.2015

Jan Tomsa  24.03.2015 09:02

Na úřední desce od 24.03.2015 do 08.04.2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

 

29/03/15 – Zastupitelstvo města souhlasí s převodem ppč. 1055/119 o výměře 856 m2 manželům Kozáčkovým bez podmínky předložit povolení povolující stavbu RD na předmětné parcele.

30/03/15 - Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozšíření zahrady domu č. p. 722 manželům Poláčkovým za cenu 550,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením VN

31/03/15 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ prověřit možnost zřízení konečné zastávky autobusu v prostoru křižovatky u Krajské správy a údržby silnic a připravit návrh situace budoucího řešení.

32/03/15 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo zadat výběrové řízení na dodavatele Plánu bezbariérových tras města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

33/03/15 - Zastupitelstvo města na základě předloženého zápisu z mimořádné valné hromady SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 3. 2015 jmenuje velitelem jednotky požární ochrany p. Jakuba Vavroše.

34/03/15 – Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné finanční odměny ve výši 20 tis. Kč bývalému veliteli jednotky požární ochrany panu Milanu Hanykovi.

35/03/15 – Zastupitelstvo města vyjadřuje zájem podpořit občanské sdružení BEZMEZER. K rozhodnutí o konkrétní podpoře požaduje zastupitelstvo předložit plán činnosti a akcí sdružení a jejich ekonomickou rozvahu.

36/03/15 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit ideový záměr grantového schématu Města Rychnova u Jablonce nad Nisou na příští období počínaje rokem 2016.

37/03/15 - Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou

38/03/15 - Zastupitelstvo města schválilo jednací řád kontrolního výboru města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

39/03/15 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zažádat o dotaci na pořízení nového hasičského automobilu CAS 20 a vyčlenit částku ve výši 3,5 mil. Kč na vlastní podíl města. V případě získání dotace ukládá zařadit tuto částku do rozpočtu města pro rok 2016.

40/03/15 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti v č. p. 68 Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyčlenění vlastního podílu města ve výši 3.233.386,- Kč.

41/03/15 - Zastupitelstvo města vyčleňuje částku ve výši 20.000,- Kč na nutné opravy a případné havárie v objektu Zdravotního střediska (§3539- pol.5171), dále vyčleňuje částku ve výši 60.000,- Kč na nutné opravy a případné havárie v objektu Beseda.

42/03/15 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2014.

 

 

43/03/15 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění částky ve výši 40 tis. Kč na pořízení variantního řešení a dokončení projektové dokumentace konečné zastávky autobusu.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                                   Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                                 starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.