Zastupitelstvo

Usnesení ze zastupitelstva ze dne 19.3.2012

Marie Strnadová  24.04.2012 07:51

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.3.2012

23/3/12 
Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje v souladu s § 55 odst.2 a za použití §47 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. upravené zadání 3. změny platného územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

 

24/3/12  Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku cca 386 m² č. 1055/1 za cenu 250 Kč za m²  a pozemku č.1054 o výměře 148 m² za cenu 100 Kč za m² ing. Pavlů. Současně zastupitelstvo revokuje usnesení č. 147/11/11.

 

25/3/12 Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou připravit vhodné pozemky o nejmenší minimální výměře půdního celku 3 ha. Tyto návrhy budou zaslány společnosti Suhox s.r.o. s výzvou k podrobnému vysvětlení zamýšlené činnosti a firma bude pozvána na další jednání zastupitelstva.

 

26/3/12 Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojka NN na pozemku č. 2106/1 a 2107 v k.ú. i obci Rychnovu Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu.

 

27/3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1695 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

28/3/12  Zastupitelstvo schvaluje úhradu ročního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Frýdštejn ve výši 2000,- Kč v roce 2012 z položky 5222 v kapitole 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu výše této položky do nejbližšího rozpočtového opatření.

 

29/3/12 Zastupitelstvo schvaluje věcnou náplň položky 5169 v kapitole 3314 – činnosti knihovnické ve výši 70.000,- Kč podle předložené důvodové zprávy. Ukládá finančnímu výboru zařadit úpravu výše této položky do nejbližšího rozpočtového opatření.

 

30/3/12 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na výměnu dvou plynových kotlů v Nádražní 537

 

31/3/12 Zastupitelstvo města souhlasí s uvolněním prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171( Opravy a udržování ) na generální opravu střešního pláště v Nádražní 537

 

32/3/12 Zastupitelstvo města schválilo pořadí oprav komunikací a chodníků dle důležitosti navrhovaných v roce 2011. Tabulka priorit tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

33/3/12 Zastupitelstvo města rozhodlo postupovat ve věci zásobníku neuspokojených požadavků tak, že do 26.3.2012 zastupitelé zašlou doplnění navrhovaných akcí včetně výše částky, kterou navrhují uvolnit a následně do dalšího týdne, tedy do 2.4.2012 navrhnou priority a výši uvolněné částky na jednotlivé položky.

 

34/3/12  Zastupitelstvo města doporučuje Radě města Rychnova u Jablonce nad Nisou uplatnit 50% slevu z nájemného obyvatelům v domě s pečovatelskou službou po dobu jednoho roku jako kompenzaci za dlouhodobě trvající závady.

 

35/3/12  Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit podklady pro výběrové řízení na dodavatele elektrické energie.

 

36/3/12  Zastupitelstvo pověřuje starostu města ing. Františka Chlouba zastupováním města Rychnova u Jablonce nad Nisou na valné hromadě SVS, a.s., konané dne 7.6.2012 i v případném náhradním termínu, a výkonem akcionářských práv města. Dále ukládá starostovi města projednat problematiku podmínek odkupu zařízení, kdy SVS a.s. nevyplácí městům a obcím 100% investic, jelikož zpětně požaduje povinný příspěvek měst a obcí mimo základní kapitál.

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.