Zastupitelstvo

Usnesení zeastupitelstva ze dne 20.2.2012

Jan Tomsa  24.02.2012 13:00

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 20.2.2012

10/2/12 – Zastupitelstvo města schválilo zadání poptávky studie, která bude řešit dodávku tepla do DPS a možnosti úspor v tepelném hospodářství. Zastupitelstvo města pověřuje ing. Miroslava Žabku doplněním podmínek zadání této poptávky s termínem do 11.3.2012.

11/2/12 – Zastupitelstvo města schválilo jednací řád městského zastupitelstva v Rychnova u Jablonce nad Nisou. Schválení znění jednacího řádu je součástí zápisu z jednání zastupitelstva.

12/2/12 - Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle předloženého návrhu.

13/2/12 – Zastupitelstvo města schválilo změnu splátkového kalendáře ve věci prodeje pozemku č. 2475/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Jahodovým. Nově bude měsíčná splátka činit 3.000,-Kč měsíčně. Bude uzavřen dodatek s tím, že se snižují splátky od 1.3.2012.

14/2/12 – Zastupitelstvo města rozhodlo pozastavit výkon usnesení zastupitelstva města č. 9/1/12 ve věci zadání vypracování žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov včetně potřebných dokumentů na budovu městského úřadu.

15/2/12 - Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z „Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ na rok 2012 a to ve všech vyhláškou určených titulech. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do 31.3.2012 na podatelnu městského úřadu.

16/2/12 - Zastupitelstvo města schválilo převod klientské stanice Breeze Max 5000 a počítače včetně příslušenství do majetku Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou,
příspěvková organizace.

17/2/12 – Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2011.

18/2/12 - Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti obce Držkov o snížení příspěvku na neinvestiční náklady za žáka navštěvujícího Základní školu v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2011 a stanovuje paušální platbu ve výši 6.000,- Kč za žáka a rok.
 
19/2/12 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2012 dle Návrhu rozpočtu na rok 2012, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 35.188.731,86 Kč, výdaje 37.841.271,62 Kč. Vzniklý schodek ve výši 2.652.539,76 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let (financování ve výši 2.652.539,76 Kč). Zastupitelstvo města rozhodlo, že v paragrafu/položce 3319/5192 se příspěvek na Rychfest dělí tak, že 20 tis. Kč bude poskytnuto bez dalšího a 20 tis. Kč na pokrytí případné ztráty, dále bude poskytnut příspěvek ve váši 6.500,-Kč na akci RR II. na pokrytí případné ztráty. Zastupitelstvo města dále  rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/položku: 2212/5171, 2221/5171, 2321/5171, 3113/5171, 3314/5169 s tím, že do 20 tis. Kč je možné čerpat nutné provozní výdaje, 3326/5171 – 30 tis. Kč pouze ve věci na pamětní kámen Scheybalových, 3429/6121, 3613/5171, 5512/5171, 3612/5171 s tím, že je možné čerpat do 200 tis. Kč na havárie a nutné opravy, 

20/2/12 – Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu města za rok 2011.Ing. František Chlouba                                                                RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.
        starosta                                                                                          místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.