Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.1.2009

Jan Tomsa  04.02.2009 09:48

Na úřední desce od 04.02.2009 do 20.02.2009

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 26.1.2009

 

1/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1438 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v jihovýchodním cípu pozemku (pozemek č. 4) manželům Melichovským s výhradou, že o ceně pozemku zastupitelstvo rozhodne na dalším jednání.

 

2/09 – Zastupitelstvo města schválilo vykoupení topení, 14 ks prachotěsných zářivkových těles, PVC a zátěžový koberec a nové dveře včetně zárubní do místnosti WC vše instalováno v nebytových prostorách v čp. 209 od bývalé nájemkyně p. S. Přiklopilové za cenu 60 tis. kč + DPH a ukládá finančnímu výboru zařadit tento výdaj do návrhu rozpočtu města na rok 2009.

 

3/09 - Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 1/2009 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

4/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1204/4 o výměře 785 m2 v k.ú. Pelikovice panu Drahoslavu Krupičkovi za cenu 300,-Kč/m2 s tím, že žadatel je povinen kupní cenu uhradit ve splátkách ve výši 4. tis. Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek. Výše poslední splátky se dopočítá do výše kupní ceny. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po úplném zaplacení kupní ceny.

 

5/09 – Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků č. 167 a 56 v k.ú. Pelikovice a část pozemku č. 409/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou od Pozemkového fondu ČR na město Rychnov.

 

6/09 – Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uzavření kupní smlouvy s manželi Vavrošovými na pozemek č. 1753/1 v k.ú. Rychnov do 30.4.2009.

 

7/09 - Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody mezi městem a vlastníky pozemků č. 2650/1 a 2650/9 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, podle níž město zajistí vypracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí na uvedených pozemcích zároveň s projektem IS na sousedících pozemcích města, tak, aby byla zajištěna návaznost sítí. Vlastníci uvedených pozemků převedou po výstavbě všech IS včetně komunikací pozemky, na nichž budou komunikace a v nichž budou uloženy IS bezúplatně městu.

 

8/09 – Zastupitelstvo města souhlasí se změnou funkčního využití pozemku č. 1782 v k.ú. Rychnov ze stavu louky a sportovní plocha na pozemek pro výstavbu RD a ukládá změnu zařadit do I. změny nového územního plánu Rychnova u Jablonce nad Nisou.

 

9/09 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2008.

 

10/09 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení faktury č. 008571142 ve výši 127.814,-Kč Severočeským komunálním službám na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu.

 

 

 

 

11/09 – Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu splatnosti splátky kupní ceny za část pozemku 1055/1 panu M. Geckovi a to nejpozději do 25.2.2009.

 

 

Ing. František Chlouba                                                       RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

         starosta                                                                                 místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.