Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 3.11.2008

Jan Tomsa  06.11.2008 08:34

Na úřední desce od 06.11.2008 do 25.11.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 3.11.2008

 

117/08 – Zastupitelstvo města schválilo záměr výstavby pasivních domů v lokalitě za kostelem. Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit žádost o potřebné zásahy do mimolesní zeleně a projednat je v komisi životního prostředí.

 

118/08 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit ve spolupráci s mgr. Čaňkovou návrh smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji pozemků firmě GE&CA, s.r.o. s tím, že bude oddělen pozemek pro komunikaci a vedení inženýrských sítí, který zůstane v majetku města. Parametry prodeje budou: závazek investora  vybudovat dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení a silnici v šířce 4m vyjma zúženého místa vedle prodejny p. Štrojsy, investor zajistí výstavbu rozvodu NN. Zastupitelstvo města navrhuje cenu pozemků v lokalitě Za kostelem ve výši 200,-Kč/m2. Pokud investor tuto cenu neakceptuje, požaduje zastupitelstvo zpracovat ekonomickou bilanci výstavby. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo schválení konečného znění smlouvy.

 

119/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1247 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou panu F. Dědkovi, Sokolská 579, Rychnov u Jbc za cenu 650,-Kč/m2.

 

120/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1896 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou panu Bc. D. Maděrovi a slečně Bc. J. Lejskové za účelem výstavby rodinného domu za cenu 455,-Kč/m2. Splatnost kupní ceny bude následující: 10% po výzvě k zaplacení, 50% po vydání stavebního povolení a 40% do 30.11.2009. K zápisu do katastru nemovitostí dojde po úplném uhrazení kupní ceny.

 

121/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 966/1 v k.ú. Rychnov panu R. Šťastnému a manželům Ptáčkovým s tím, že jmenovaní zajistí ve lhůtě do 31.1.2009 geometrický plan na rozdělení pozemku a v uvedené lhůtě podají písemnou zprávu městu podepsanou oběma žadateli , kdo jakou část pozemku koupí. Geometrický plan zajistí na vlastní náklady žadatelé. Kupní cena pozemku činí 150,-Kč/m2.

 

122/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemků č. 1081/1 vymezené po plot v ulici Požárnická a 1081/2 v k.ú. Rychnov manželům Kuchyňkovým za 150,-Kč/m2. Pokud není vyhotoven geometrický plan na rozdělení pozemku č. 1081/1, uhradí cenu geometrického plánu kupující.

 

123/08 – Zastupitelstvo města schválilo v souladu s usnesením č. 18/08 použití položky č. 6121 v kapitole 3429 – sociální zařízení, na realizaci dětského hřiště u požárnické zbrojnice.

 

124/08 – Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2009 dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

125/08 – Zastupitelstvo města schválilo předčasné splacení úvěru České spořitelny, a.s. č. Smlouvy 0149937459, uzavřeného za účelem financování závazků města vůči státu.

 

 

 

 

 

126/08 – Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5.

Text

SU/AU,par.,pol.

 

 

 

 

Knihovna

 

 

 

 

 

Poštovné

231 30 3314 5161

1 000,00

Nákup ostatních služeb

231 30 3314 5169

-1 000,00

 

 

 

 

 

 

Lesy

 

 

 

 

 

Materiál

231 30 1031 5139

-6 000,00

Nákup ostatních služeb

231 30 1031 5169

18 000,00

Nákup ostatních služeb - cesty

231 30 1031 5169

-12 000,00

 

 

 

Odpady

 

 

 

 

 

Popelnice ORJ 5169

231 30 3722 5169 ORJ 5169

80 000,00

Sklo, plast, papír ORJ 5166

231 30 3722 5169 ORJ 5166

27 000,00

Pytle na plasty ORJ 5165

231 30 3722 5169 ORJ 5165

-1 000,00

 

 

 

 

 

 

Úhrady sankcí FÚ

231 30 6399 5363

-1 362 732,00

Úhrada části úvěru čerpaného na platbu FÚ

231 10         8124

1 362 732,00

Úhrada zůstatku úvěru čerpaného na platbu FÚ

231 10         8124

117 000,00

 

 

 

Volby

 

 

 

 

 

příjem dotace na volby

231 10        4111 UZ 98193

20 000,00

výdaje volby z dotace

231 30 6115 5139 UZ 98193

20 000,00

 

 

 

Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/

 

 

 

 

Půjčka pan Drobník

231 10 3429 5612

43 000,00

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.