Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.9.2008

Jan Tomsa  23.09.2008 12:59

Na úřední desce od 23.09.2008 do 08.10.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 8.9.2008

 

 

86/08 - Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou  vyhlášku č. 3/08 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Text vyhlášky je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

87/08 - Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3 podle tabulky, která  je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva. Současně schvaluje realizaci chodníku mezi ulicí Lipovou a zastávkou U Taxusu. Dále schvaluje realizaci odvodnění části komunikace Zálesí u domu p. Kolovratníka, kde v přechodných obdobích dochází k vývěru vody a jejímu stékání na komunikaci, v ceně 37.000,-.

 

88/08 - Zastupitelstvo schvaluje změnu použití finančních prostředků v položce opravy a údržba v kapitole Zdravotní středisko tak, že se v tomto roce nebude realizovat výměna vodovodních rozvodů za 89.000,- Kč a oprava omítky za 27.000,- Kč. Namísto toho se realizuje injektáž zdiva materiálem Dicosil 110 podle nabídky firmy Realsan, s.r.o. za cenu 100.659,- Kč. Ukládá starostovi, před uzavřením příslušné dodavatelské smlouvy prověřit odvod povrchových vod v místě, požadovat záruku na provedenou sanaci na dobu 5 let a zajistit realizaci injektáže bez omezení provozu zdravotního střediska.

 

89/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje poskytnutí půjčky panu Josefu Drobníkovi, bytem Lipová 630, Rychnov u Jabl. n/N do výše 42.320,- Kč k úhradě dluhů, vzniklých z provozování lyžařského vleku v Rychnově. Půjčka bude poskytnuta formou úhrady dluhů věřitelům p. Drobníka, případně proplacením vystavených platebních dokladů přímo panu J. Drobníkovi. Půjčka je bezúročná a je splatná jednorázově k 30. 4. 2009. Předčasné splacení i části půjčky je možné. Pokud do té doby nenastanou vhodné podmínky k provozování vleku, město se s p. Drobníkem dohodne na přiměřeném prodloužení splatnosti. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření příslušné smlouvy o půjčce, případně k rozšíření stávající smlouvy o půjčce k úhradě leasingových splátek stroje na úpravu sjezdovky. Zastupitelstvo současně schvaluje prodloužení splatnosti půjčky k úhradě leasingových splátek stroje na úpravu sjezdovky do 30.4.2009.

 

90/08 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako budoucím oprávněným v rámci rekonstrukce NN Rychnov – ulice Požárnická, Květinová, Komenského, na pozemky č. 1148 a č. 15/2 vše v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úhradu podle skutečného provedení vypočtenou na základě ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene pro vedení podzemních inženýrských sítí města Rychnova u Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 76/08. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města.

 

 

 

 

 

 

91/08 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako budoucím oprávněným v rámci rekonstrukce NN Rychnov – lokalita za kostelem, na pozemky č. 613, 617, 627/1, 629, 631/3, 631/1, 631/2, 645/1, 625/1 v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úhradu podle skutečného provedení vypočtenou na základě ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene pro vedení podzemních inženýrských sítí města Rychnova u Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 76/08. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města.

 

92/08 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako budoucím oprávněným v rámci rekonstrukce NN Rychnov – směr Pulečný, na pozemky č. 966/1, 644, 922, st. 920, 921, 1183, 1189, 1163/24, 905, a č. 900, vše v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úhradu podle skutečného provedení vypočtenou na základě ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene pro vedení podzemních inženýrských sítí města Rychnova u Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 76/08. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města.

 

93/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 272 955 67 – jako budoucím oprávněným a s panem Milošem Vagenknechtem, Puškinova 26, Jablonec n.N. – jako investorem, na ppč. 2632 v rámci plynovodní přípojky k novostavbě na ppč. 2671,  vše v k.ú Rychnov.

 

94/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefónica O2, Czech Republic, a.s. se sídlem Za Broumovskou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, IČO: 601 93 336 - jako budoucím oprávněným,  na ppč. 575, 580, 788/1 za úplatu 1855,- Kč.

 

95/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Oldřichem Preislerem, bydlištěm Zálesí 526, Rychnov u Jbc n.N. – povinný z věcného břemene, a panem Miroslavem Raisem, bydlištěm Svahová 816, Rychnov u Jbc n.N., - povinný z věcného břemene, na pozemky č. 1510/1 a č. 1511/7 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N. v rámci akce III. etapa kanalizace ZÁLESÍ v k.ú i obci Rychnov u Jbc n.N., za jednorázovou úplatu 2 x 100,- Kč.

 

96/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo směnit parcelu č. 963 a č. 964 o celkové výměře 168 m2, ve vlastnictví města Rychnova za část parcely č. 668/2 o výměře 168 m2   vlastníka ing. A. Millera vše v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce n.N. z důvodu budoucí výstavby inženýrských sítí v lokalitě za kostelem.

 

97/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej pozemku č. 2663 o výměře 1187 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu panu Milanu Hausnerovi, Palackého 38, Jablonec n.N. za cenu 585 Kč za m2.

 

 

98/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej pozemků č. 990 o výměře 247 m2, č. 965/2 o výměře 325 m2, č. 993/7 o výměře 48 m2, č. 991/2 o výměře 59 m2 a č. 965/3 o výměře 224 m2, vše v k.ú. i obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu Pavlu Szaboovi, Kokonínská 6, Rychnov za cenu 585,- Kč za m2

 

 

99/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 645/1. Dále ukládá odboru výstavby jednat s Krajskou správou silnic LK a nechat vyhotovit geometrický plán, který bude oddělovat tu část vozovky, kde prochází komunikace č. III/28711. Veškeré náklady na převod pozemku ponese Liberecký kraj.

 

100/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 2650/8 2670, č. 2672 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N. a ukládá odboru výstavby nechat připravit návrh parcelace pozemků.

 

101/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1806 a 1807 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N. Zároveň zastupitelstvo ukládá odboru výstavby nabídnout žadateli o pozemek č. 1806 ke koupi i pozemek 1807 a informovat ho, že pozemky nudou prodány pouze společně.

 

102/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo, že kupní ceny pozemků č. 1055/94 a 1055/95 budou uhrazeny ve dvou splátkách. První splátka bude činit 2 x 300.000,- Kč a bude uhrazena do 30.12.2008. Druhá splátka bude činit 2 x 351.937,50 a bude uhrazena do 30.12.2009.

 

103/08 - Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku římskokatolické farnosti Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výši 100.000,- Kč na opravu kostela sv. Václava v Rychnově. Kopie smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

 

Ing. František Chlouba                                                          RNDr. Tomáš Hofrichter Ph.D.

       starosta                                                                                       místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.