Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 23.6.2008

Jan Tomsa  27.06.2008 21:56

Na úřední desce od 27.06.2008 do 14.07.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 23.6.2008

 

71/08 - Město Rychnov u Jablonce nad Nisou souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Podještědí a bylo seznámeno se Strategií MAS pro období 2007(2008) – 2013 (Strategický plán LEADER).

 

72/08 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

1. Pověřit kontrolní výbor prováděním veřejnosprávních kontrol u všech příjemců podpory (jedná se o příspěvky vyplácené TJ Spartak, Tanečnímu studiu Magdalena, OS Za zájmy občanů Rychnova, Sdružení hasičů ČMS - okrsek Frýdštejn apod.)

2. Přijmout vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž není potřeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. Za účelem jednoduššího oceňování  pozemků, které město přijímá do vlastnictví bezúplatně (např. od Pozemkového fondu) stanovit reprodukční cenu pozemků.

4. Doplnit podrozvahovou evidenci o blankosměnky a další zajištění úvěrů, o odepsané pohledávky a hodnotu operativní evidence drobného dlouhodobého majetku – termín: do 30.6.2008. Závěrečný účet včetně příloh tvoří přílohu k zápisu z jednání zastupitelstva.

 

73/08 – Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo, že hlasování o stanovisku k záměru výstavby větrných elektráren na pelikovickém hřebenu bude jmenovité, tedy že v zápise z jednání zastupitelstva bude u každého zastupitele jmenovitě uvedeno, jak k tomuto bodu jednání  hlasoval.

 

74/08 - Zastupitelstvo města Rychnova nesouhlasí s výstavbou větrných elektráren na pelikovickém hřebenu z důvodů negativního vlivu na ráz krajiny a z důvodů nebezpečí snížení hodnot nemovitostí v dotčeném území.

 

75/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje reprodukční cenu bezúplatně převedených a darovaných pozemků, pozemků, vzniklých při digitalizaci katastru, a dalších pozemků, které město přijme do svého majetku bez uvedené ceny, za účelem jejich zaúčtování do vlastnictví města Rychnova u Jablonce nad Nisou takto (cena je uvedena za 1m2 výměry):

Stavební parcela                                              100,-   

Zahrada                                                          100,-   

Trvalé travní porosty                                           3,20 Kč

Orná půda                                                          6,20 Kč

Lesní půda bez porostu                                       3,80 Kč

Lesní půda s porostem                           12,-   

Ostatní plochy, ostatní komunikace, silnice, veřejná zeleň, sportoviště, rekreační, vodní plochy, nádrže, vodní toky, neplodná půda, manipulační a jiné plochy

                                                                         40,-   

U stanovení těchto sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti.

 

76/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene pro vedení podzemních inženýrských sítí v pozemcích města podle následující tabulky:

 

Způsob uložení

Druh pozemku

Měrná jednotka

Sazba za jednotku

Právnické a fyzické osoby podnikající

Neziskové organizace

Fyzické osoby nepodnikající

Křížení silničního pozemku nebo komunikace protlakem nebo podvrtem

Komunikace

případ

 

1000,- Kč

100,- Kč

100,- Kč

Křížení silničního pozemku nebo komunikace překopem

Komunikace

případ

5000,- Kč

1000,- Kč

1000,- Kč

Podélné uložení

Vozovka

m

200,- Kč

20,- Kč

20,- Kč

Krajnice

m

100,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

Pomocný silniční pozemek

m

100,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

Ostatní

m

50,- Kč

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

případ

xxxxxxxxxxx

100,- Kč

100,- Kč

 

77/08 - Zastupitelstvo města Rychnova revokuje usnesení č. 42/00 v rozsahu kupujících osob a označení prodávaných pozemků tak, že město Rychnov u Jablonce nad Nisou prodává pozemek č. 966/2 a č. 934/13 obojí v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou kupujícím paní Blance Boháčové, bytem Ještědská 663, Rychnov u Jablonce nad Nisou do ideální ½, panu Petru Zvířecímu, bytem Hliníky 235, Kunštát na Moravě do ideální 1/6, paní Blance Ducháčkové, bytem Nádražní 854, Smržovka do ideální 1/6 a slečně Janě Zvířecí, bytem Sartoriova 61/10, Praha 6 – Břevnov do ideální 1/6 spoluvlastnického podílu. Ukládá městskému úřadu vyhotovit kupní smlouvu a po jejím podpisu oběma stranami neprodleně zajistit podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

78/08 – Zastupitelstvo města Rychnova prodej části pozemku č. 1753/1 o výměře cca 1933 m2 v k.ú. Rychnov panu Jakubovi Vavrošovi, Libušina 329/7, Liberec 3 za cenu 585,- Kč za m2 pro účel výstavby rodinného domu. Náklady na vklad do KN ponese kupující. S kupujícím bude po zaplacení 10% zálohy na koupi pozemku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Vlastní kupní smlouva bude uzavřena po zajištění pravomocného stavebního povolení na výstavbu rodinného domu.

 

79/08 – Zastupitelstvo města Rychnova ukládá MěÚ zajistit odbagrování skládky na pozemku pro stavbu manželů Malých. Rozsah práce určí a zkontroluje dr. Tomáš Hofrichter ve spolupráci s ing. Davidem Hofrichterem.

 

80/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl směny pozemku č. 963 a č. 964 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

81/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemků č. 965/2, 965/3, 990, 991/2 a 993/7 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

82/08 - Zastupitelstvo města Rychnov schvaluje finanční plán použití fondů na zlepšení úrovně bydlení, vytvořených půjčkami od Státního fondu rozvoje bydlení ČR z let 2003 a 2006. Ukládá starostovi vyhledat vhodné uchazeče o půjčky z fondů podle předloženého návrhu cash flow, tj. čtyřikrát 65.000,- Kč, ev. v jiném rozložení s maximální půjčkou jednomu žadateli ve výši 100.000,- Kč. Dále ukládá finančnímu výboru navrhnout rozpočtové opatření, které bude vycházet z předložených cash flow, dále pak aktualizovat tato podle skutečně poskytnutých půjček a v rozpočtu dalších let rezervovat finanční prostředky pro splnění závazků, vyplývajících z půjček SFRB.

 

83/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo, že ze schválené položky opravy v bytovém hospodářství a v nebytovém hospodářství, se v roce 2008 budou realizovat následující akce:

-         v č.p. 20

o      nový komín nad střechou

o      zrušení septiku a napojení domu na splaškovou kanalizaci

-         v č.p. 68

o      řešení sanace objektu z hlediska vlhkosti zdiva

-         v č.p. 171

o      oprava zábradlí na schodišti

-         v č.p. 506

o      výměna oken

-         v č.p. 532

o      rekonstrukce WC a napojení na splaškovou kanalizaci

-         v č.p. 537

o      výměna oken v bytě p. Berndtové

-         v č.p. 577

o      zrušení septiku a odvedení dešťových vod

-         v č.p. 780

o      oprava podhledu pavlačí včetně odstranění zatékání obložením.

 

84/08 - Zastupitelstvo města Rychnova bere na vědomí schválení závěrečného účtu Mikroregionu Jizerské hory valnou hromadou mikroregionu dne 18. 6. 2008. Schválený návrh závěrečného účtu včetně zprávy nezávislého auditora tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                                 RNDr.Tomáš Hofrichter PhD.

         starosta                                                                                             místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.