Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva 26.5.2008

Jan Tomsa  10.06.2008 14:46

Na úřední desce od 04.06.2008 do 20.06.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 26.5.2008

 

61/08 - Zastupitelstvo města schválilo ideový záměr přesunu tenisových kurtů z pozemku p.č. 1438 na pozemky tréninkového hřiště kopané. Ukládá starostovi projednat příslušnou změnu v návrhu nového územního plánu. Dále ukládá MěÚ zadat zpracování studie využití pozemků tréninkového hřiště kopané, rozčlenění pozemku p.č. 1438 na stavební parcel a zadat soutěž na realizaci dětského hřiště v prostoru u hasičské zbrojnice.

 

62/08 - Zastupitelstvo schválilo návrh finančního zajištění akce „Snížení energetické náročnosti školních budov“ podle předloženého materiálu. Ukládá starostovi projednat zajištění úvěru na vlastní prostředky akce po upřesnění celkových nákladů akce po výběru dodavatele a stavebního dozoru. Do zajištění úvěru bude financování vlastních prostředků akce probíhat z volných prostředků obce nebo z kontokorentního úvěru.

 

63/08 - Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení paní Veronice Krausové na titul 01 – Obnova střechy starší 10 let včetně zateplení ve výši 50.000 Kč se splatností 3 roky a úrokem 4% p.a. k obnově střechy jejího domu č.p. 673. Zastupitelstvo města zároveň zrušuje část usnesení č. 52/08, kde se schvaluje poskytnutí identické půjčky p. Martě Zvířecí.

 

64/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo směnit část pozemku č. 1778 o výměře 9 m2  za část pozemku č. 1772/2 v k.ú. Rychnov panu Pivrncovi v šíři 2 metrů podél hranice pozemku č. 1778. Přebývající výměru doplatí p. Pivrnec částkou 100,-Kč/m2.. Dále ukládá odboru výstavby nechat vyhotovit geometrický plán pro účely této směny. Náklady na vyhotovení GP ponese žadatel.

 

65/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej části pozemku č. 51 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Rychnov  manželům Hudcovým, Spojovací 180, Rychnov za cenu 650,- Kč za m2. Zároveň ukládá odboru výstavby nechat vyhotovit geometrický plán pro oddělení části tohoto pozemku. Náklady na převod pozemku ponese žadatel.

 

66/08 - Zastupitelstvo města Rychnova na základě žádosti p. Bendy rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části ppč. 911 a č.788/2 v k.ú. Rychnov. Dále ukládá odboru výstavby nechat vyhotovit geometrický plán na oddělení částí pozemků. Náklady na vyhotovení GP uhradí žadatel.

 

67/08 – Zastupitelstvo města na základě opakované žádosti manželů Malých schválilo úklid černé skládky na pozemku č. 771/3 v k.ú. Rychnov na náklady města, s tím, že nebude poskytnuta sleva na cenu pozemku dle usnesení č. 149/07.

 

68/08 – Zastupitelstvo města rozhodlo neprojednávat návrh na uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. a vrací tento materiál k dopracování a opravě formálních chyb zejména pokud jde o rozsah věcného břemene a náhradu za něj a dále seznam dotčených nemovitostí .

 

69/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 272 955 67 – jako budoucím oprávněným a s panem Milošem Vagenknechtem, Puškinova 26, Jablonec n.N. – jako investorem, na ppč. 2632 v rámci plynovodní přípojky k navrhované novostavbě na ppč. 2671,  vše v k.ú Rychnov. Hodnota věcného břemene dle čl. V budoucí smlouvy bude činit 100,-Kč.

 

70/08 - Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č.2

Nákup materiálu

231 30 3315 5139

 

 

-2 000,00

Nákup ostatních služeb

231 30 3315 5169

 

 

-40 000,00

Opravy a udržování

231 30 3315 5171

 

 

28 000,00

Reprefond

231 30 3315 5175

 

 

20 000,00

Přijaté neinvestiční dary

231 20 3315 2321

 

12 320,00

 

Nákup kolků

231 30 6171 5361

 

 

7 000,00

Neinvestiční transfery obcím - za žáky

231 10 6171 5321

 

 

3 000,00

Nákup ostatních služeb

231 30 3631 5169

 

 

1 000,00

Opravy a udržování

231 30 3631 5171

 

 

-1 000,00

Programové vybavení

231 30 3314 5172

 

 

-3 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

231 30 3314 5137

 

 

3 000,00

Nákup materiálu

231 30 3314 5139

 

 

1 000,00

Výpočetní technika

231 30 3314 6125

 

 

-18 000,00

Nákup ostatních služeb

231 30 3314 5169

 

 

9 000,00

Nákup ostatních služeb

231 30 3314 5169

 

 

2 000,00

DDHM

231 30 3314 5137

 

 

7 000,00

Mzdy zaměstnanců

231 30 3314 5011

 

 

-4 000,00

Školení

231 30 3314 5167

 

 

4 000,00

Dotace na veřejné informační služby knihoven

231 10      4116 UZ 34053

18 000,00

 

DDHM

231 30 3314 5137 UZ 34053

 

18 000,00

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

231 30 3429 5212

 

 

2 000,00

Plyn

231 30 3612 5153

 

 

4 000,00

Příspěvek na provoz

231 10 3113 5331

 

 

-50 000,00

Oprava a udržování

231 30 3113 5171

 

 

50 000,00

Odvod výtěžku z provozování loterií

231 20        1351

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.