Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.4.2008

Jan Tomsa  10.06.2008 14:46

Na úřední desce od 28.04.2008 do 15.05.2008

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.4.2008

 

 

36/08 - Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/08 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Schválené znění vyhlášky tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

37/08 - Zastupitelstvo města schválilo jmenovité použití položky 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením v kapitole 3429 takto: na provoz TJ SPARTAK ZEZ Rychnov bude vyčleněno 260 tis. Kč.

 

38/08 - Zastupitelstvo města schválilo jmenovité použití položky 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením v kapitole 3429 takto: na dostavbu klubovny TJ SPARTAK ZEZ Rychnov bude vyčleněno 255 tis. Kč.

 

39/08 - Zastupitelstvo města schválilo čerpání položky 5331 v kapitole 3113 Školy v celkové výši 2,5 mil. Kč a položky 5171 opravy a udržování ve výši 50 tis. Kč.

 

40/08 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z návrhu na opravy a údržbu komunikací – komunikaci kolem MŠ.

 

41/08 - Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z návrhu na opravy a údržbu komunikací – parkoviště u Rafandy.

 

42/08 - Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z návrhu na opravy a údržbu komunikací – vyrovnání ulice Lužická – kolem Ornexu.

 

43/08 - Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z návrhu na opravy a údržbu komunikací – chodník od čp. 800 k mostu – náměstí kolem parku.

 

44/08 - Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do návrhu na opravy a údržbu komunikací – chodník od "Malé školy" k zastávce linky č. 15 kolem rest. Na křižovatce

 

45/08 - Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do návrhu na opravy a údržbu komunikací – dokončení chodníku kolem čp. 173.

 

46/08 – Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby vypracovat novou tabulku pro stanovení priorit oprav komunikací včetně ocenění nově zařazených položek.

 

41/08 - Zastupitelstvo  schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro Taneční studio Magdalena ve výši 35 tis. Kč na režijní náklady provozu studia spojené se soutěžní činnost.

 

42/08 – Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku č. 1190/1 v k.ú. Pelikovice od Pozemkového fondu ČR na město Rychnov.

 

 

 

 

 

43/08 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 110 o výměře 118 m2 v k.ú. Rychnov paní Pavlíně Černé za cenu 550,-Kč/m2.

 

44/08 – Zastupitelstvo města vyzývá žadatele o koupi pozemků č. 139,141 a 121 v k.ú. Rychnov k doplnění objektové studie vizualizacemi, ze kterých budou zřejmé výškové vztahy k okolní zástavbě v ulici Nádražní – tzn. vizualizace v ose komunikace Nádražní směrem západním a současně příčný řez v místě objektu kolmo na osu komunikace.

 

45/08 -  Zastupitelstvo města ukládá starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu změnu regulativu  v centru města na 2 – 4 obytná podlaží.

 

46/08 – Zastupitelstvo města ukládá starostovi projednat se zpracovatelem územního plánu změnu regulativu v oblasti sklonu střech.

 

47/08 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny pozemku č. 1778 za pozemek č. 1772/2 v k.ú. Rychnov, zároveň ukládá odboru výstavby doplnit podklady o geometrický plán nové komunikace Zálesí ve vztahu k pozemku č. 1778.

 

48/08 – Zastupitelstvo města na základě žádosti manželů Hudcových rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 51 v k.ú. Rychnov.

 

49/08 – Zastupitelstvo města Rychnova schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 272 955 67 – jako budoucím oprávněným a s Ing. Alexandrem Janatou, Nová 657, Rychnov – jako investorem, na ppč. 772 a 644 v rámci plynovodní přípojky k domu Ještědská čp 131,  vše v k.ú Rychnov. Dále schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Janaty na zřízení a provozování  vodovodní přípojky k domu čp. 131 na pozemku č. 772  a kanalizační přípojky k domu č.p. 131 na pozemku č. 772 a 644. Náklady na vyhotovení geometrického plánu ponese Ing. Janata.

 

50/08 - Zastupitelstvo města Rychnova schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefónica O2, Czech Republic, a.s. se sídlem Za Broumovskou 266/2,m Michle, 140 22 Praha 4, IČO: 601 93 336 - jako budoucím oprávněným,  na ppč. 1178 v rámci telefonní přípojky k domu č.p. 798, vše v k.ú Rychnov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/08 - Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č.1

 

Text

SU/AU,par.,pol.

 

Služby školení a vzdělávání

2313055125167

         8 000,00

Služby školení a vzdělávání

231 30 3612 5167

10 000,00

Mzdy pečovatelská služba

231 30 4351 5011

-74 000,00

Sociální pojištění peč.sl.

231 30 4351 5031

-19 000,00

Zdravotní pojištění peč.sl.

231 30 4351 5032

-7 000,00

OOV peč.sl.

231 30 4351 5021

5 000,00

Zdravotní středisko - OOV

231 30 3539 5021

4 000,00

Zdrav.stř. sociální pojištění

231 30 3539 5031

1 000,00

Zdrav.stř. zdravotní pojištění

231 30 3539 5032

1 000,00

Odv. a čišť.odpad.vod - investice

231 30 2321 6121

-10 000,00

Odv. a čišť.odpad.vod - opr. a údržba

231 30 2321 5171

10 000,00

Pohřebnictví - Nákup ost.služeb

231 30 3632 5169

12 000,00

Bytové hospodářství - telefony

231 30 3612 5162

3 000,00

Daň z příjmu právnických osob - výdaj

231 30 6399 5362

-1 436 880,00

Daň z příjmu právnických osob - příjem

231 10         1122

1 436 880,00

Činnost místní správy - poštovné

231 30 6171 5161

40 000,00

Výdaje na dopravní obslužnost

231 10 2221 5329

6 000,00

Dopravní obslužnost Lbc.kraje

231 10 2221 5323

-3 000,00

SPOZ - repre ples a hudba masopust

231 30 3399 5175

-2 000,00

SPOZ - nákup ost.sl. - ples

231 30 3399 5169

2 000,00

Převod rozdílu do rezervy

231 30 6171 5901

13 000,00

 

 

52/08 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení paní Miluši Voborské na titul 03 – Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo propojení stávajícího domu na splaškovou kanalizaci ve výši 30.000,- Kč se splatností 5 let a úrokem 4% p.a. k odkanalizování jejich domu č.p. 289 a paní Martě Zvířecí  na titul 01 – Obnova střechy starší 10 let včetně zateplení ve výši 50.000 Kč se splatností 3 roky a úrokem 4% p.a. k obnově střechy jejího domu č.p. 673. Paní Marta Zvířecí před poskytnutím půjčky doloží souhlas spolumajitelek objektu.

 

53/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodloužení splatnosti půjčky ve výši 133.679,-Kč, která byla poskytnuta p. J.Drobníkovi na stroj na úpravu sjezdovky tak, že půjčku uhradí dlužník do konce roku 2008 pod ztrátou výhody splátek.

 

54/08 – Zastupitelstvo města pověřilo starostu města Ing. Františka Chloubu zastupováním města na valné hromadě SVS, a.s.

 

Ing. František Chlouba                                                              RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.

        starosta                                                                                               místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.