Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva města ze dne 17.3.2008

Jan Tomsa  01.04.2008 13:01

Na úřední desce od 20.03.2008 do 10.04.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.3.2008

 

24/08 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, rozšířit oblast zákazu a  doplnit do návrhu vyhlášky slovní popis vymezení příslušných ploch, výjimky ze zákazu (společenské, kulturní a sportovní akce + na základě žádosti o jednorázovou výjimku, zahrádky restaurací). Návrh vyhlášky bude předložen na dalším zasedání zastupitelstva města.

 

25/08 - Zastupitelstvo města schválilo jmenovité použití kapitoly 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod, položky 6121 – investice následovně: 421.000,- Kč bude použito na dokončení akce Kanalizace Lesní – U Potůčku v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou Zikuda Turnov; 1.309.000,- Kč bude použito na realizaci akce Kanalizace Příkrá firmou Regas Liberec v souladu s výsledkem výběrového řízení na dodavatele této akce; 65.000,- Kč bude použito na realizaci akce Odvodnění Nová (u garáží č.p. 655-657) podle nabídky firmy VOKO Liberec; 10.000,- Kč bude přesunuto do položky 5171 opravy a udržování a bude použito na realizaci odvodňovací vpusti na křižovatce ulic Luční a U Dubu před domem p. Hoffmana.

 

26/08 - Zastupitelstvo města schválilo proplacení faktury za projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci Střešní nástavba MŠ ve výši 129.940,- Kč ing. Marcelu Folcovi.

 

27/08 – Zastupitelstvo města schválilo čerpání položky 5169 v kapitole Péče o vzhled obcí.

 

28/08 – Zastupitelstvo města schválilo úhradu 6 tis. Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka z položky příspěvky občanským sdružením.

 

29/08 –  Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemků č. 139,č.141 a č. 142 v k.ú. Rychnov, pro schválení prodeje těchto pozemků požaduje zastupitelstvo předložit objemovou studii zamýšlené výstavby bytových jednotek včetně návaznosti na okolní zástavbu a výškopisné a polohopisné uspořádání objektu a další související stavební objekty, např. parkoviště.

 

30/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 110 v k.ú. Rychnov.

 

31/08 - Zastupitelstvo města Rychnova neschvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 272 324, v rámci akce ,,Rozšíření kabelového vedení NN – Rychnov u Jbc n.N. – ul. Zálesí“ na pozemku č. 1505 v k.ú. Rychnov a žádá firmu s ČEZ Distribuce, a.s o návrh úhrady za zřízení věcného břemene, případně o ponechání vrchního vedení NN.

 

32/08 – Zastupitelstvo města Rychnova schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 – jako budoucím oprávněným a s Ondřejem Šrekem, Halasova 893/4, Liberec – jako investorem, na ppč. 71 v rámci plynovodní přípojky k novostavbě na ppč. 1386/2, vše v k.ú. Rychnov.

 

33/08 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nadále hledat možnosti forem provozování lyžařského vleku s tím, že bude nejprve osloven dosavadní provozovatel p. Drobník.

 

34/08 – Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2007. Zastupitelstvo města zároveň ukládá MěÚ upřesnit a zkonkretizovat položku nedokončené investice.

 

35/08 – Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo, že město bude za žáka docházejícího na Základní školu v Rychnově z jiné obce za rok 2007 požadovat  úhradu neinvestičních nákladů ve výši 5 tis. Kč za žáka a rok

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                              RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.

        starosta                                                                                               místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.