Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva města ze dne 25.2.2008

Jan Tomsa  01.04.2008 13:04

Na úřední desce od 03.03.2008 do 19.03.2008

25.2.2008

 

15/08 - Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a schvaluje v souladu s  § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou s doplněním ve výkresu záměrů o pozemek č.2469 – funkční využití pro výstavbu RD a rozšířením plochy smíšené obytné městské v Ještědské ulici na p.č. č. 767 a část p.č. 768.

 

16/08 – Zastupitelstvo města schválilo plnění rozpočtu města za rok 2007 a rozpočtovou změnu č. 5/07.

 

17/08 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nechat připravit studii na úpravu parku na náměstí před čp. 800 a předložit zpracovanou studii úprav na městském hřbitově.

 

18/08 - Zastupitelstvo města schvaluje příjmy rozpočtu města na rok 2008 ve výši 34.336.640,- Kč, výdaje rozpočtu města na rok 2008 ve výši 37.277.870,60 Kč a financování na rok 2008 ve výši 2.941.230,60 Kč dle předloženého materiálu č.36 s úpravou dle materiálu č.47.Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu jsou schváleny objemově, konkrétní využití těchto položek podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o položky: č. 5171 Opravy a udržování v kapitole Silnice, č. 6121 v kapitole Odv. a čišť.odpad. vod, celá kapitola ZŠ, č. 5171 Opravy a udržování v kapitole Knihovna, č. 5223 Zachování a obnova kult. památek v kapitole Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, národního a historického povědomí, č.6121 Stavby a č. 5222 Neinv. Příspěvky občanským sdružením v kapitole Ostatní zájmová činnost a rekreace, č. 5171 Opravy a udržování v kapitole Bytové hospodářství, č. 5169 Nákup služeb j.n. v kapitole Péče o vzhled obcí.  Schválený rozpočet je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.

 

19/08 – Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 460 ve vlastnictví města za část pozemku č. 461 ve vlastnictví Ing. Bukvice k zajištění přístupové cesty k pozemkům č. 462 a 463. Zastupitelstvo města dále zrušuje usnesení č. 8/08, 138/07, 153/07 a 154/07.

 

20/08 – Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 151/07, 118/07 a 116/07.

 

21/08 – Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě reg.č. 208/396-06 a dodatek č. 1 k zástavní smlouvě reg.č. 208/396-06/1. Plná znění obou dodatků tvoří přílohu k zápis z jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo zmocňuje starostu města k podpisu obou dodatků.

22/08 - Zastupitelstvo města schvaluje připojení města Rychnova k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Ukládá MěÚ zajistit pravidelné vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. Března po celý den

 

23/08 – Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Rychnovem a TJ SPARTAK ZEZ Rychnov na straně jedné a SČP Net, s.r.o. Ústí n/L na straně druhé ke zřízení, provozování, údržbě a opravám plynové přípojky na pozemku č. 1406/1 v k.ú. Rychnov (plynová přípojky k fotbalovým kabinám). Schválené znění smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

Ing. František Chlouba                                                       RNDr. Tomáš Hofrichter Ph.D.

         starosta                                                                                 místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.