Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva města ze dne 21.1.2008

Jan Tomsa  01.04.2008 13:01

Na úřední desce od 29.01.2008 do 15.02.2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 21.1.2008

 

1/08 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2007

 

2/08 - Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/08 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

3/08 – Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí NN s Čez Distribuce, a.s. Děčín IČO 27232425, v rámci výstavby distribuční soustavy v lokalitě „Za Kostelem“. Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit uzavření smlouvy se soukromým vlastníkem 1 parcely o spolupodílu na ceně připojení.

 

4/08 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se SČP Net, s.r.o., v rámci umístění NTL plynovodního řadu PE 90 dl. 200m ,,Za Kostelem“ na ppč. 645/1, 627/1, 673, 648/1 k.ú. Rychnov u Jablonce n.N..

 

5/08 – Zastupitelstvo města rozhodlo zachovat objekt čp. 460, ukládá odboru výstavby přijmout vhodná opatření ke statickému zajištění stavby a pokarčovat v původním záměru rekonstrukce objektu.

 

6/08 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ objednat projekt ke stavebnímu povolení včetně výkazu výměr u vítěze soutěže na dodávku projektu rekonstrukce objektu čp. 460. Současně ukládá finančnímu výboru zařadit cenu projektu do rozpočtu města na rok 2008.

 

7/08 –Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 539 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v ceně 100,-Kč/m2 zčásti manželům Topinkovým, manželům Zdichyncovým a p. Kubáčkovi v rozsahu přiléhajícím k pozemkům v jejich vlastnictví. V místě, kde cesta přiléhá k pozemku manželů Topinkových a Zdichyncových rozhodlo zastupitelstvo o prodeji této části manželům Topinkovým. Náklady na geometrický plán na rozdělení cesty a náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující každý v rozsahu 1/3 celkové ceny. Kupující budou ve smlouvě upozorněni na vedení kabelů NN v prodávaném pozemku. Podmínkou prodeje je, že kupní smlouvu uzavřou dle schválených podmínek všichni tři zájemci.

 

8/08 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1045 a 1046 v k.ú. Rychnov , dle návrhu rozdělení stavebních parcel Ing. Folce, manželům Levinským za cenu 585,-Kč/m2. Dále schvaluje stejným zájemcům prodej ideální poloviny přístupové cesty dle zastavovací studie za cenu 100,-Kč/m2. Náklady na vyhotovení geometrického plánu bude hradit město. Náklady na vklad do KN uhradí žadatel..

 

9/08 - Zastupitelstvo města schválilo úhradu faktury za projektové práce k acki „Rychnov u Jablonce nad Nisou – komunikace a inženýrské sítě pro stavbu RD za kostelem“ – rozvody nn a VO firmě Jindřich Wirnitzer, Smetanova 617, Boskovice nad Mohelkou, IČO: 120 565 37 ve výši 16.660,- Kč (včetně DPH)

 

10/08 – Zastupitelstvo města schválilo úhradu zbylé částky faktury za provedené práce v rámci akce „Rychnov – kanalizace Lesní – U Potůčku“ firmě Záluda František – Stavitel, Turnov, IČO 13171429  ve výši 96.142,-Kč (včetně DPH)

 

11/08 – Zastupitelstvo města schválilo úhradu faktury za provedené práce v roce 2007 firmě VOKO sdružení, Liberec, IČO 15704203 ve výši 411.740,-Kč (včetně DPH)

 

12/08 - Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury č. 007590732 ve výši 120.404,-Kč a faktury 007590731ve výši 3.850,-Kč Severočeským komunálním službám na základě smlouvy o sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu.

 

13/08 - Zastupitelstvo města Rychnova rozhodlo prominout p Spiesovi nájemné z nebytového prostoru v č.p. 537 za část měsíce října a za měsíc listopad roku 2007

 

14/08 – Zastupitelstvo města schvaluje provedení rekonstrukce bytu č. 2 v čp. 537 dle podmínek výběrového řízení ve variantě výměna oken za plastová. Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru zařadit tuto rekonstrukci do návrhu rozpočtu města na rok 2008.

 

 

Ing. František Chlouba                                                         RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

             starosta                                                                                   místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.