Zastupitelstvo

Jednací řád městského zastupitelstva v Rychnově u Jablonce nad Nisou


Městské zastupitelstvo v Rychnově u Jablonce n/N se usneslo podle § 96 zákona č. 128/00 Sb. o obcích v platném znění na tomto svém jednacím řádu:

§ 1
Úvodní ustanovení

1)     Jednací řád městského zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

2)     O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

 

§ 2
Pravomoci městského zastupitelstva

3)     Městské zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona o obcích v platném znění.

4)     Městské zastupitelstvo si může vyhradit rozhodování v dalších věcech samostatné působnosti svým usnesením.

 

§ 3
Svolání jednání městského zastupitelstva

1)     Městské zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání městského zastupitelstva řídí starosta. Svolává je nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti o svolání.

 

§ 4
Příprava jednání městského zastupitelstva

1)     Přípravu jednání městského zastupitelstva organizuje starosta města podle programu doporučeného městskou radou, přitom stanoví zejména:

a.     dobu a místo jednání

b.    odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

2)     Návrhy městské rady, komisí nebo členů městského zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání městského zastupitelstva, nebo písemně.

3)     Písemné materiály určené pro jednání městského zastupitelstva předkládá navrhovatel buď elektronicky nebo v tištěné podobě prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání městského zastupitelstva jeho členům. Materiály předložené později musí být označeny jako opožděné materiály.

4)     Písemné materiály pro jednání městského zastupitelstva musí obsahovat:

a.     název materiálu,

b.    obsah,

c.     návrh usnesení nebo alternativy a důvodovou zprávu, v níž by bylo vhodné uvést zhodnocení dosavadního stavu, rozbor příčin nedostatků, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický důsledek.

5)     Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům městského zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

6)     O místě, době a navrženém pořadu jednání městského zastupitelstva informuje městský úřad občany nejpozději do 7 dnů před jednáním městského zastupitelstva, a to na úřední desce městského úřadu, prostřednictvím místního tisku, rozhlasu, popř. jiným vhodným způsobem.

§ 5
Účast členů městského zastupitelstva na jednání

1)     Členové městského zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání, jinak jsou povinni omluvit se starostovi nebo tajemníkovi městského úřadu s uvedením důvodu.

2)     Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

3)     Účast zastupitelů na jednání dle listiny přítomných je součástí Výkazu o účasti. Tento výkaz aktualit-zu-je tajemník pravidelně do 7 dnů po skončení jednání zastupitelstva. Výkaz o účasti je k dispozici na internetových stránkách města.

 

§ 6
Program jednání

1)     Program jednání městského zastupitelstva navrhuje starosta. Přitom vezme v úvahu doporučený program z jednání městské rady.

2)     Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání městského zastupitelstva mají jeho členové, rada a výbory.

3)     Na zasedání městského zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví městské zastupitelstvo souhlas. Starosta proto sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. Vyzve členy zastupitelstva ke vznesení doplňovacích nebo pozměňovacích návrhů. O programu, pozměňovacích a doplňovacích návrzích rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, přičemž nejprve hlasuje o pozměňovacích a doplňovacích návrzích.

4)     Požádá-li o to člen městského zastupitelstva nebo tajemník, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání městského zastupitelstva. Nevyhoví-li zastupitelstvo musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu.

5)     Každý předložený návrh se projednává ve třech stupních:

a.     předložení návrhu,

b.    rozprava,

c.     hlasování o návrhu, případně o změnách.

 

§ 7
Průběh jednání městského zastupitelstva

1)     Schůzi městského zastupitelstva řídí starosta.

2)     Starosta řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů městského zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání městského zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.

3)     V úvodu jednání starosta zkontroluje přítomnost nadpoloviční většiny členů a určí dva členy městského zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, případně jaké námitky byly proti němu podány. Přednese navržený program a dá o něm hlasovat. Podle potřeby může navrhnout složení pracovního týmu pro vypracování usnesení. Složení tohoto týmu schvaluje městské zastupitelstvo.

4)     Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se považuje za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich městské zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

5)     Zápis z předchozího jednání obdrží členové městského zastupitelstva nejpozději 20 dnů po skončení jednání městského zastupitelstva.

6)     V případě konání řádného zasedání zastupitelstva je zastupitelům k dispozici zpráva rady o kontrole plnění usnesení zastupitelstva, přičemž součástí zprávy jsou pouze usnesení, nesplněná v zadaném termínu, a to za předpokladu, že některé usnesení nebylo splněno.
Pokud součástí usnesení zastupitelstva nebyl termín jeho splnění, usnesení není součástí zprávy.

7)     K hlavním zprávám mohou jejich předkladatelé přednést úvodní slovo.

8)     Do rozpravy se přihlašují účastníci zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi městského zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

9)     Starosta předkládá městskému zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení městské rady v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Městské zastupitelstvo rozhodne hlasováním.

10)  Městské zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům.

11)  Do diskuse o návrhu se mohou členové městského zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.

12)  Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout.

13)  Občan, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem po přihlášení se zvednutím ruky, udělením slova předsedajícím. Doba vyjádření stanoviska může být předsedajícím omezena nejméně však na 2 minuty.

14)  Městské zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:

·         nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,

·         doba diskusního vystoupení se omezuje, minimálně však na 5 minut, u předkladatele na 10 minut

·         technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.

15)  Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen městského zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

16)  Požádá-li na zasedání městského zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, hejtman kraje, jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

 

§ 8
Příprava usnesení městského zastupitelstva

1)     Návrh usnesení předkládaný městskému zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva a musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Návrh usnesení předkládá starosta eventuelně schválený pracovní tým. Členové zastupitelstva mají právo předložit vlastní variantu návrhu usnesení.

2)     Lze-li to, musí návrh usnesení obsahovat termín plnění a odpovědnou osobu.

 

§ 9
Hlasování

1)     Městské zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2)     O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje vždy ihned po jejich projednání.

3)     Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4)     V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje o nich městské zastupitelstvo v pořadí, které určí předsedající.

5)     Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant a vyžadují-li to okolnosti, vypracuje starosta nebo schválený pracovní tým nový návrh usnesení.

6)     Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky pro nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Ve výjimečných případech je možno na základě rozhodnutí členů zastupitelstva hlasovat tajně. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů městského zastupitelstva.

7)     V případě veřejného hlasování je součástí zápisu jmenný seznam hlasujících zastupitelů v členění PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, NEHLASOVAL

8)     Usnesení městského zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty nebo jiným radním.

9)     Zveřejnění usnesení městského zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce a webových stránkách městského úřadu pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

 

§ 10
Dotazy členů městského zastupitelstva

1)     Členové městského zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na městskou radu, její jednotlivé členy, na další orgány města a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.

2)     Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví na následujícím jednání MZ  nebo písemně, nebude-li následující jednání zastupitelstva do 30 dnů.

3)     Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením svého dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko městské zastupitelstvo.

4)     Dotazy vznesené na jednání městského zastupitelstva se zaznamenávají v zápise z jednání.

 

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání

1)     Nikdo nesmí rušit průběh jednání městského zastupitelstva, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.

2)     Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

§ 12
Ukončení zasedání městského zastupitelstva

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 14 dnů.

 

§ 13
Pracovní komise

1)     Pro přípravu stanovisek a expertiz může městské zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2)     Do těchto pracovních komisí volí městské zastupitelstvo své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3)     Funkce pracovních komisí končí splněním úkolů.

 

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání městského zastupitelstva

1)     O průběhu jednání městského zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník MěÚ nebo osoba pověřená starostou. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2)     Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

3)     V zápise se uvádí:

·         den a místo jednání

·         hodina zahájení a ukončení

·         doba přerušení

·         jména určených ověřovatelů zápisu

·         program jednání

·         průběh rozpravy se jmény řečníků

·         podané návrhy a dotazy

·         výsledek hlasování

·         schválené znění usnesení

·         další důležité skutečnosti podle rozhodnutí členů městského zastupitelstva.

4)     Zápis se vyhotovuje do 10 pracovních dnů po skončení zasedání zastupitelstva, je zveřejněn na webových stránkách městského úřadu ve stejné lhůtě, podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá okresnímu archivu k archivaci.

5)     O námitkách člena městského zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání městského zastupitelstva.

 

§ 15
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

1)     Městská rada projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení městského zastupitelstva. Návrh městské radě předkládá tajemník MěÚ.

2)     Kontrolní výbor, případně komise městské rady opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti.

3)     Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí městská rada vždy před řádným zasedáním městského  zastupitelstva a informuje zasedání městského zastupitelstva.

4)     Všechna usnesení zastupitelstva jsou, po vyhotovení zápisu, zveřejněna na webových stránkách městského úřadu ve formě otevřené tabulky v následující struktuře:

·         číslo usnesení

·         text usnesení

·         termín plnění (byl-li zastupitelstvem dán)

·         zodpovědná osoba (byla-li zastupitelstvem určena)

·         příznak (splněno/nesplněno)

·         náhradní termín plnění

·         poznámka

§ 16

Jednací řád schválilo městské zastupitelstvo v Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 20.2.2012 usnesením č. 11/2/12.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.