Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.7.2015

Jan Tomsa  23.09.2015 08:51

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 30. 7. 2015

Čas zahájení: 18:05

Ověřitelé: Bc. Jaroslava Benešová, Oldřich Preisler

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání 9 zastupitelů.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne  25.6.2015 byl schválen.

Program: 1) informace starosty k plnění úkolů

                 2) informace o změně provozu připravovaného logistického areálu

                 3) vícepráce zateplení Beseda

                 4) pozemky

                 5) dostavba víceúčelového sportoviště

                 6) smlouva o právu k provedení stavby „Rekonstrukce 460“ a „Rekonstrukce vodovodu PE                

                     100 RC“

                 7) návrh na pojmenování ulice

                 8) uvolnění finančních prostředků

                 9) návrh na změnu v rozpočtu

                10) informace kontrolního výboru

                11) dodatek ke smlouvě o provozování odloučeného pracoviště MŠ Pulečný

8 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta přivítal  přítomné zástupce firmy INTEVA, která by měla provozovat v plánovaném logistickém areálu montáž součástek pro automobilový průmysl a vyzval tyto zástupce k představení jejich záměru a společnosti. Firma Inteva má v logistickém areálu působit namísto firmy Jablotron.

Zástupci firma Inteva seznámili zastupitele s historií firmy jejím současným provozem a záměrem soustředit svůj provoz v Rychnově v logistickém areálu. V Rychnově by byl montážní závod na vnitřní mechanismy oken a zámků pro automobilový průmysl.

Dodávky z firmy se realizují převážně směrem na Mladou Boleslav. Ve svém provozu v současné době uvažují o 3 směnném provozu po 40 lidech. V budoucnu plánují navýšit počet zaměstnanců.

Z hlediska stavebního plánují využít areál i pro administrativní část pro účetní středisko pro celou Evropu. Zároveň do budoucna plánují i rozšíření montážního závodu.

Z dopravního hlediska by byla zvýšena frekvence osobních automobilů zaměstnanců firmy.

Zástupci firmy Inteva také nabídli zájemců z řad zastupitelů případnou prohlídku provozu firmy v Liberci.

 

2) Starosta informoval zastupitele o připomínkování plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, připomínka (terminál ČD x MHD), kterou starosta vznesl, byla do plánu zařazena.

S manželi Hornovými starosta dojednal, že konečná zastávka zatím nebude bourána, přesnější dohoda bude po jejím upřesnění předložena zastupitelům.

Starosta informoval o schůzce ve věci centrálního zásobování tepla. Pan Lenkvík z firmy WARMNIS přislíbil pomoc se zefektivněním provozu kotelny Besedy. Starosta zároveň sdělil, že příjem, který město má z provozu kotelny ( nájmu ) nebyl nikdy využit na investice do kotelny.

 

3) Starosta informoval zastupitelstvo, že při realizaci akce zateplení budovy Besedy došlo k vícepracím a požádal přítomného Ing, Fadrhonse k vysvětlení o jaké vícepráce šlo.

Ing. Fadrhons sdělil, že se jedná zejména o demontáž stávající dožilé PUR izolace na střeše haly (existence izolace s panely byla zjištěna po odkrytí střechy) vč. odvozu a likvidace, totéž se týká i úpravy betonového věnce pro usazení nosníků střechy, dále řešení spodní části zateplení nad sálem Beseda, kde bylo nutno dořešit styk nové fasády s dožilou střechou nad Bowlingem a kotelnou kvůli možnému zatékání.

S vícepracemi souvisí i odstranění staré izolace, která nebyla uvedena v projektové dokumentaci a  výměna vazníku. Zde došlo k navýšení o 222 tis. Kč.

Dále jsou ve vícepracích zahrnuty drobné částky, které byly vyvolány přímo stavbou a dále výměna vchodových dveří.

Celková částka za vícepráce byla nakonec vyčíslena na 598.300,-Kč včetně DPH, vzhledem k tomu, že o části víceprací se s dodavatelem jedná, bude tato částka nižší.

Vzhledem k termínu pro proplacení akce a podmínkám dotace je nutné schválit uvolnění finanční částky, aby byla celá akce v termínu vyúčtována.

Starosta ještě doplnil, že město požádalo o uvolnění rezervy z dotace, které by mohly být proplaceny a alespoň z části by mohly pokrýt tyto vícenáklady.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 598.300,-Kč vč. DPH na realizaci víceprací akce Snížení energetické náročnosti haly v Rychnově u JBC n.N. , Tovární 68 a pověřuje finanční výbor zařadit výdaj do nejbližšího rozpočtového opatření.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

4) Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku č. 1509/1 v k. ú. Pelikovice p. Svobodovi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1509/1 o výměře 64 m2, v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 246,- / m2 panu Petru Svobodovi.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

5) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 1100/1 v k. ú. Pelikovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1100/1 o výměře 300 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Brodského o prodej části pozemku č. 1204/4.

Pan Brodský navrhoval cenu ve výši 2,25 Kč/m2. Ing. Adler upozornil na to, že běžná cena, za kterou město prodává pozemky v této lokalitě je cca 240,-Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. č. 1204/4 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 246,- Kč / m2 panu Jakubu Brodskému. Náklady na převod uhradí žadatel.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

 

7) Zastupitelstvo města projednalo prodej pozemku č. 120. Na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno, že prodej se uskuteční obálkovou metodou. V termínu byla na MěÚ doručena jediná uzavřená obálka s nabídkou, která byla před zastupiteli otevřena. Nabídku podal p. Doren a nabídková cena 30 tis. Kč.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 120 o výměře 71 m2 panu Dorenovi za cenu 30.000,- Kč s tím, že k prodeji dojde až po skončení nájemního vztahu k pozemku mezi městem a panem Otou Hanykem.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

8) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 52 a části pozemku č. 59, o které požádali manželé Hudcovi.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 52 o výměře 95 m2 a části pozemku č. 59 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

8 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

9) Zastupitelstvo dále projednalo návrh na směnu části pozemku č. 3446 za část pozemku č. 3444. Tento návrh souvisí s provedenými komplexními pozemkovými úpravami a je třeba narovnat majetkové vztahy. Pan Kolek po pozemkových úpravách tak vlastní část budoucí komunikace na pozemku č. 3446.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo úmysl směny části pozemku č. 3446 o výměře 829 m2 ve vlastnictví města za část pozemku č. 3444 o výměře 829 m2 ve vlastnictví pana O. Kolka. Dále ZM ukládá MěÚ zajistit zpracování GP.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

10) Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Baráta a p. Šulce na prodloužení termínu pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vybudování cesty na pozemku č. 3141 o v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 30. 10. 2015.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

11) Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Kakosových o prodej části pozemku č, 1055/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozšíření zahrady, žadatelé navrhli cenu ve výši 90.750,-Kč za pozemek o výměře 165 m2. V současné době mají tuto část pozemku manželé Kakosovi pronajmutou. Předchozí schválený prodej tohoto pozemku o výměře cca 790 m2 za částku 720,-Kč/m2 manželé Kozáčkovi neakceptovali.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 165 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozšíření zahrady domu č. p. 721 manželům Kakosovým za cenu 90 750,- Kč. Náklady na převod uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením VN

7 hlasů pro, 2 proti – usnesení nebylo přijato (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

12) Zastupitelstvo města projednalo žádost Lesů ČR o bezúplatný převod pozemku č. 3004 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Lesy ČR v minulosti požádali o bezúplatný převod Státní pozemkový úřad. Během prováděných komplexních pozemkových však pozemkový úřad tuto žádost Lesů ČR opomenul a pozemek byl převeden na město.

Starosta sdělil, že se pokusí s Lesy ČR vyjednat směnu tohoto pozemku za pozemek, který má město nyní od lesů pronajat (bývalý manipulační sklad nad nádražím ČD)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl bezúplatného převodu pozemku č. 3004 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9 hlasů proti – usnesení nebylo přijato (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi vstoupit do jednání s Lesy ČR o možné směně pozemku č. 3004 v k. ú Rychnov u Jablonce nad Nisou za pozemek 1833/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

13) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce ve věci věcného břemene ve věci umístění nového vrchního vedení NN a nové přípojkové skříně a umístění nového kabelového vedení – stavba „IE-12-4002883“ na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci umístění nového vrchního vedení NN a nové přípojkové skříně a umístění nového kabelového vedení – stavba „IE-12-4002883“ na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

14) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na věcné břemeno ve věci umístění nového kabelového vedení NN– stavba „IE-12-4001611“ na pozemek č. 15/2 a č. 1148 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci umístění nového kabelového vedení NN– stavba „IE-12-4001611“ na pozemek č. 15/2 a č. 1148 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

15) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní s RWE GasNet, s.r.o. ve věci připravované výstavby plynovodu v ul. Požárnická

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní s RWE GasNet, s.r.o. ve věci připravované výstavby plynovodu v ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

16) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu PE 100 RC v dl. 549,5 m“ na pozemcích č. 3080, 3022, 3139, 3263 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se spol. SVS, a.s.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu PE 100 RC v dl. 549,5 m“ na pozemcích č. 3080, 3022, 3139, 3263 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se spol. SVS, a.s..

9 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

17) Starosta navrhl odložit materiál k dostavbě sportoviště z důvodu, že je přítomno pouze 9 zastupitelů. Starosta sdělil, že město má požádáno o dotaci dle původního záměru od MŠMT.

Ing. Kalinová informovala o veřejné debatě ve věci vzhledu a využití multifunkčního sportoviště. Veřejná debata proběhla bez většího zájmu veřejnosti.  Zastupitelé se domnívají, že je třeba předložit návrh v maximálně 3 variantách, ze kterých by pak proběhl výběr.

Ing. Adler upozornil, že byl schválen původní záměr. Ing. Kalinová sdělila, že z důvodu, že neprobíhá výstavba, tak se domnívá, že je možné ještě dispozice sportoviště změnit.

V 19:55 hodin se omluvila z dalšího jednání zastupitelstva Ing. Kalinová, počet přítomných zastupitelů 8.

 

 

18) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce objektu Nádražní 460 včetně plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky a zpevněné plochy“ na pozemcích č. st.pčk. 40, ppčk. 41, 42 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce objektu Nádražní 460 včetně plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky a zpevněné plochy“ na pozemcích č. st.pčk. 40, ppčk. 41, 42 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s panem Romanem Machalou dle předložené projektové dokumentace.

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh A)

 

19) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí Ing. Maierové o pojmenování ulice nacházející se na pozemcích 3247 a 3472 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Ing. Maierová navrhuje pojmenovat tuto ulici „Na Kopci“.

Zastupitelé diskutovali o koncepci pojmenování ulic. Ve městě je možná více komunikací, které dosud nejsou pojmenované. Současně je třeba si uvědomit, že změny v pojmenování sebou přináší nutnost výměny osobních dokladů bydlících občanů. V budoucnu město čeká pojmenování nově vzniklých ulic na Liščí Jámě a i dalších oblastech.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo pojmenovat ulici, která je situována mezi silnicí č. III/2879 a pozemkem č. 3246 v k. ú. Rychnov jako ulici „Na Kopci“.

6 hlasů pro, 2 proti usnesení nebylo přijato (jmenné hlasování list č.3,  návrh B)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit koncepci pojmenování nově vzniklých ulic.

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3,  návrh C)

 

 

 

20) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na uvolnění financí na opravu dětského hřiště u hasičské zbrojnice.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění  maximální částky do 29.766,- Kč vč. DPH na opravu dětského hřiště v Rychnově u JBC vč. doplnění kačírku a písku.

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh D)

 

21) Starosta navrhl uvolnit finance na rekonstrukci podlahy v hale Besedy. Starosta navrhl uvolnění částky ve výši 1.178.783,40 Kč. Upozornil, že dosud není jasné, která firma bude tuto rekonstrukci provádět, neboť firma s nejlevnější nabídkou navrhla v nabídce nevhodný ( levnější ) materiál. V návrhu usnesení je proto uvedena částka, kterou nabídla firma, která byla druhá v pořadí dle uskutečněné veřejné soutěže. Dosud není jasné, zda město obdrží dotaci či nikoli, protože případný výběr firmy druhé v pořadí by pravděpodobně neumožnil čerpání dotace.

 

Návrh usnesení:

 Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 1 178 783,40 Kč vč. DPH na rekonstrukci podlahy v hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n. N. (§3613 pol. 5171).

6 hlasů proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č.3, návrh E)

 

22) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění financí na drobné opravy a havárie v bytovém hospodářství.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění financí v rozpočtové kapitole bytové hospodářství par. 3612, pol. 5171 o 200.000,- na drobné opravy a havárie

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh F)

 

 

 

23) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění financí na rekonstrukci koupelny v MŠ.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 143912,-Kč vč. DPH na rekonstrukci koupelny v MŠ odd. Včeličky v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh G)

 

24) Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu s ohledem na nutnost zajištění provozu velkoobjemových kontejnerů na novém sběrném místě naproti nádraží ČD.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo dorozpočtování položky 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 8000 Kč, 5031 poj na SZ ve výši 1000 Kč, 5032 poj na ZP ve výši 2000 Kč v § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů a ukládá finančnímu výboru zahrnout tuto změnu rozpočtu do nejbližšího rozpočtového opatření.

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.3, návrh H)

 

25) Zastupitelstvo města se seznámilo se zápisem z kontrolního výboru, který prověřil dodržování schváleného rozpočtového provizoria. Kontrolní výbor konstatoval, že došlo u § 1031, § 3314, § 6313, § 4351 a § 6171 k porušení rozpočtového provizoria, vždy však se jednalo pouze o mírné překročení povoleného objemu. Celkové povolené náklady nebyly v překročeny. Kontrolní výbor zároveň doporučil zastupitelstvu města přijímat taková usnesení, z nichž bude zřejmé, jaké omezení pro čerpání finančních prostředků budou po dobu rozpočtového opatření platit. Kontrolní výbor zároveň doporučil MěÚ zavést kontrolní mechanismus čerpání finančních prostředků pod dobu rozpočtového provizoria.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zavést kontrolní mechanismus čerpání finančních prostředků z rozpočtu města po dobu rozpočtového provizoria

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.4, návrh A)

 

 

26) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, který ukončuje provoz odloučeného pracoviště MŠ v Pulečném k 30. 8. 2015. Tento dodatek již byl schválen zastupitelstvem obce Pulečný.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 8. 2013

8 hlasů pro (jmenné hlasování list č.4, návrh B)

Jednání ukončeno ve 20:48

 

Bc. Jaroslava Benešová                                                                                   Bc. Tomáš Levinský

             radní                                                                                                      starosta

                                                                    ověřitelé

 

Oldřich Preisler                                                                                            Bc. Jaroslava Benešová

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.