Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.3.2015

Jan Tomsa  31.08.2015 14:00

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Čas zahájení: 19:05

Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání přítomno 12 zastupitelů, od bodu 4) přítomno 13 zastupitelů

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 2. 2015 byl schválen.

Program:

 1) kontrola úkolů z jednání zastupitelstva města

 2) pozemky

 3) dokončení západní části náměstí dle schválené studie

 4) konečná zastávka autobusu u nádraží – výběr varianty

 5) plán bezbariérových tras

 6) jmenování velitele JPO

 7) poskytnutí peněžní odměny bývalému veliteli JPO

 8) žádost o finanční podporu BEZMEZER

 9) vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění…odpady

 10) návrh jednacího řádu kontrolního výboru

 11) žádost o dotaci na hasičský vůz

 12) schválení přijetí dotace na zateplení Besedy

 13) uvolnění finančních prostředků

 14) informace o inventarizaci města za rok 2014

Ing. Chlouba navrhl doplnit předložený program o poskytnutí odměny bývalému veliteli JPO                      p. Hanykovi.

Program byl schválen 13 hlasy (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta seznámil přítomné s tím, že rada neeviduje žádné úkoly zastupitelstva po stanoveném termínu splnění.

 

 

2) Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Kozáčkových, kteří požádali o souhlas s převodem pozemku bez podmínky předložit povolení ke stavbě na RD.

Ing. Žabka navrhl, aby manželům Kozáčkovým byla pouze prodloužena lhůta pro předložení povolení. Starosta odpověděl, že v tomto případě by prodloužení neřešilo problém manželů Kozáčkových, protože výstavbu domu hodlají financovat bankou, která požaduje zástavu přímo vůči manželům Kozáčkovým.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s převodem ppč. 1055/119 o výměře 856 m2 manželům Kozáčkovým bez podmínky předložit povolení povolující stavbu RD na předmětné parcele.

10 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Poláčkových o prodej části pozemku č. 1055/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozšíření zahrady domu č. p. 722 manželům Poláčkovým za cenu 550,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením VN.

12 hlasů pro jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

Na zasedání se dostavila zastupitelstva p. Jedličková, počet přítomných zastupitelů 13.

 

4) Starosta předložil materiál k dokončení západní části náměstí. RNDr. Vágai konstatoval, že současné řešení považuje za nedostatečné, domnívá se, že by bylo vhodné otevřít znovu diskuzi o vzhledu západní části náměstí. Možná by bylo dobré využít zkušeností, které s podobnou tematikou mají Bratislava nebo Jablonec nad Nisou. RNDr. Hofrichter zopakoval, jak probíhalo jednání o podobě západní části náměstí. Město udělalo chybu, že veřejnou diskuzi k tomuto tématu otevřelo pozdě, ale vzhled byl projednáván v zastupitelstvu několikrát i za přítomnosti zpracovatelů studie a architektky Skalické.

Starosta zopakoval, že město již vynaložilo na realizaci částku přesahující 700 tis. Kč. Ing. Chlouba sdělil, že realizovaná západní část náměstí navazuje na stávající východní část, jejíž návrh zpracoval arch. Štěpánek.

Ing. Kalinová se domnívá, že předložený návrh k dokončení náměstí se týká pouze osázení a to je nedostatečné. Domnívá se, že by bylo vhodné znovu otevřít diskuzi.  RNDr. Vágai věří, že toto téma občany stále zajímá.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo znovu otevřít diskuzi o vzhledu středu města s využitím dobré praxe městských zásahů a s přípravou umožňující široké zapojení veřejnosti.

7 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh D) – usnesení nebylo přijato

 

 

 

Starosta navrhl vybrat firmu, která by realizovala kácení stávajících stromů na západní části náměstí.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schvaluje realizaci osázení západní části náměstí dle návrhu paní Niedobové, dodavatelskou firmou Ekoflora. Zastupitelstvo zároveň vybralo z předložených nabídek firmu Jan Melichar, která provede kácení stromů. 

6 hlasů pro, 5 proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh E) – usnesení nebylo přijato

 

 

 

5) Starosta seznámil zastupitele s variantním řešením realizace nové zastávky autobusu u nádraží. Varianty 1 a 2 předpokládají náklady ve výši přesahující 1 mil. Kč s tím, že bude nutné realizovat přeložku kabelu NN, 3 varianta má odhadovaný náklad cca 660 tis. Kč s tím, že přeložka nutná není.

Ing. Chlouba informoval zastupitele o jednáních, která byla vedena s BUS LINE ve věci realizaci zastávky a dále o jednáních ve věci přeložky kabelu ČEZ. Současně bylo dodatečně zjištěno, že postačují pouze 2 stání pro autobusy a nikoli tři jak bylo původně zamýšleno.

Mgr. Suržin vznesl dotaz na náklady na přeložku vedení NN. Starosta sdělil, že maximální náklad podle předložené smlouvy ČEZu by činil cca 224 tis. Kč. Ing. Chlouba se domnívá, že tato cena je naddimenzovaná a skutečné náklady by byly nižší.

Ing. Žabka navrhl, aby se vybudovala nová konečná zastávka v prostoru u Krajské údržby silnic. Starosta upozornil na to, že autobusy mají při otáčení zákaz couvat a v navrženém místě není dodatek prostoru pro jejich otáčení.

Ing. Chlouba sdělil, že tuto variantu již zvažoval i BUS LINE, ale vzhledem k technickým a majetkovým poměrům na místě od toho upustili.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ prověřit možnost zřízení konečné zastávky autobusu v prostoru křižovatky u Krajské správy a údržby silnic a připravit návrh situace budoucího řešení.

8 hlasů pro, 4proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

4) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na zadání výběrového řízení na pořízení Plánu bezbariérových tras.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo zadat výběrové řízení na dodavatele Plánu bezbariérových tras města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

 

5) Zastupitelstvo města se seznámilo se zápisem z valné hromady SDH Rychnov, kde došlo ke zvolení nového velitele jednotky hasičů p. Jakuba Vavroše.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města na základě předloženého zápisu z mimořádné valné hromady SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 3. 2015 jmenuje velitelem jednotky požární ochrany p. Jakuba Vavroše.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

6) Ing. Chlouba navrhl poskytnout finanční odměnu ve výši 20 tis. Kč bývalému veliteli JPO p. Milanu Hanykovi za jeho dlouholetou činnost pro JPO

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné finanční odměny ve výši 20 tis. Kč bývalému veliteli jednotky požární ochrany panu Milanu Hanykovi.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

7) Zastupitelé se seznámili s žádostí občanského sdružení BEZMEZER o podporu formou odkoupení díla v podchodě na nádraží. Ředitelka o. s. p. Svobodová seznámila zastupitele s činností, kterou o. s. realizuje a požádala o podporu formou odkoupení grafity v podchodu na nádraží. Paní Svobodová na dotaz o financování a výsledcích o. s. sdělila, že minulý rok zahájili činnost a jejich činnost skončila v poměrně velké ztrátě.

Starosta informoval zastupitele o tom, že rada schválila pronájem nebytového prostoru v čp. 209 za 1,-Kč měsíčně pro o. s. BEZMEZER s tím, že pronájem bude uskutečněn, pokud s touto formou podpory bude souhlasit i zastupitelstvo města.

Paní Svobodová sdělila, že prostor v čp. 209 by jim vyhovoval a pokud by nezvládali platit zálohy na energie, tak by pronájem ukončili.

Ing. Chlouba sdělil, že by bylo dobré, aby o. s. dal dohromady reálný ekonomický výhled, ze kterého bude patrné, že o. s. bude schopné zálohy a svůj provoz ufinancovat. Samozřejmě lze poskytnout i finanční podporu, ale opět na základě reálného ekonomického výhledu.

RNDr. Hofrichter by pro případnou podporu požadoval předložení reálných informací k činnosti o. s. včetně ekonomického výhledu.

Dále RNDr. Hofrichter sdělil, že kompetentní k pronájmům je rada města a záleží jen na radě, zda a za jakých podmínek pronajme nebytový prostor v čp. 209.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit výtvarné dílo v podchodu na nádraží za cenu 10.500,-Kč od Mgr. Libora Uhra.

12 hlasů proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh B) – usnesení nebylo přijato

 

RNDr. Vágai konstatoval, že dosavadní podpora žadatelů o finanční příspěvek je nesystémová. RNDr. Hofrichter se domnívá, že skutečně nastal čas, aby město vytvořilo grantové schéma města, podle kterého by se řídila pravidla pro poskytování finančních příspěvků.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města vyjadřuje zájem podpořit občanské sdružení BEZMEZER. K rozhodnutí o konkrétní podpoře požaduje zastupitelstvo předložit plán činnosti a akcí sdružení a jejich ekonomickou rozvahu.

11 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

8) V souvislosti s předchozím projednaným bodem navrhl RNDr. Hofrichter, aby město stanovilo jednotné podmínky a systém pro přidělování finančních příspěvků města prostřednictvím grantového schématu.

 

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit ideový záměr grantového schématu Města Rychnova u Jablonce nad Nisou na příští období počínaje rokem 2016.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou. Návrh vyhlášky byl vypracován na základě nového zákona o odpadech, kde byla nově upravena povinnost obcí zajistit oddělené třídění biologicky rozložitelného rostlinného odpadu. Město zajistí pro oddělené shromažďování kontejnery na bioodpad. RNDr. Hofrichter navrhl doplnit přílohu vyhlášky o možnost případného rozšíření počtu těchto kontejnerů z důvodu, že s tímto způsobem nemá město zkušenost.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

 

10) Předseda kontrolního výboru RNDr. Hofrichter seznámil zastupitele s navrženým jednacím řádem kontrolního výboru a požádal zastupitele o jeho schválení.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo jednací řád kontrolního výboru města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

11 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

 

11) Ing. Žabka seznámil zastupitele s tím, že existuje možnost o požádání dotace na pořízení nového hasičského automobilu CAS 20. Ing. Bartoň k tomu sdělil, že je nutné myslet i na to, kde bude nový automobil parkovat, protože do stávající hasičské zbrojnice se nevejde. Zároveň sdělil, že o tyto dotace se žádá opakovaně a nelze předpokládat, že město tuto dotaci získá hned po první žádosti.

K rozšíření hasičské zbrojnice sdělil Ing. Žabka, že projekt je připraven. K žádosti o dotaci sdělil Ing. Bartoň, že o tuto dotaci je nutné žádat opakovaně neboť i k tomu se při vyhodnocování žádosti přihlíží.

Ing. Chlouba se domnívá, že pokud by město mělo vyčlenit částku jako vlastní podíl na dotaci na pořízení CAS 20 mělo by vyčlenit částku větší než 2 mil Kč, protože by pak vlastní podíl včetně dotace nemusel stačit na pořízení nového automobilu. Ing. Chlouba navrhl vyčlenit částku ve výši 3,5 mil. Kč.

Ing. Adler připomněl, že město v rozpočtu již stanovilo spoustu výdajů a výdaje již nyní značně přesahují příjmy města.

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zažádat o dotaci na pořízení nového hasičského automobilu CAS 20 a vyčlenit částku ve výši 3,5 mil. Kč na vlastní podíl města. V případě získání dotace ukládá zařadit tuto částku do rozpočtu města pro rok 2016.

11 hlasů pro, 2 proti (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi vyhledat vhodný dotační titul na přístavbu hasičské zbrojnice.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

 

12) Starosta informoval zastupitele, že město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Snížení energetické náročnosti v čp. 68 a je potřeba schválit přijetí dotace.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti v č. p. 68 Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyčlenění vlastního podílu města ve výši 3.233.386,- Kč.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

 

13) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na nutné havárie na zdravotním středisku a v objektu Besedy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města vyčleňuje částku ve výši 20.000,- Kč na nutné opravy a případné havárie v objektu Zdravotního střediska (§3539- pol.5171), dále vyčleňuje částku ve výši 60.000,- Kč na nutné opravy a případné havárie v objektu Beseda.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

 

14) Zastupitelé se seznámili se zprávou hlavní inventarizační komise za rok 2014.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2014.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

 

 

15) V souvislosti s plánovaným řešením konečné zastávky autobusu bylo p. Dvořákem navrženo uvolnění částky do výše 40 tis. Kč na projektovou dokumentaci.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uvolnění částky ve výši 40 tis. Kč na pořízení variantního řešení a dokončení projektové dokumentace konečné zastávky autobusu.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

Jednání bylo ukončeno ve 21:10.

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                          Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                                        starosta       

                                                             ověřitelé

Ing. Petr Bartoň                                                                                              Mgr. David Suržin

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.