Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2015

Jan Tomsa  31.07.2015 13:17

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 6. 2015

Čas zahájení: 18:05

Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. Marek Zikl

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání 13 zastupitelů.

Z technických důvodů nebyl dokončen digitální záznam z tohoto zasedání.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 5. 2015 byl schválen.

Program: 1) informace starosty

                  2) pozemky

                  3) závěrečný účet za rok 2014, účetní závěrka, zpráva o přezkoumání

                  4) rozpočtová opatření

                  5) smlouva s obcí Pulečný – JSDHO

                  6) uvolnění finančních prostředků

                  7) ukončení smlouvy s obcí Pulečný na provozování odloučeného pracoviště MŠ

                  8) aktualizovaná studie úspor tepelného hospodářství v objektech napojených na          

                      kotelnu  

                          

                  9) projektová dokumentace na záliv konečné zastávky autobusu

 

                  10) pověření oddáváním

                  11) žádost o finanční příspěvek BabyBOx a Snílek, o.p.s.                   

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta krátce informoval o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města.

 

2) Zastupitelstvo města nejprve projednalo žádost manželů Kozáčkových o odstoupení od kupní smlouvy s předkupním právem na pozemek č. 1055/119 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zároveň pan Kozáček informoval, že se mu podařilo najít zájemce o koupi tohoto pozemku od města p. Joklíkovou.

Starosta požádal p. Kozáčka, aby uvedl svoji žádost a informoval o historii prodeje tohoto pozemku a jeho návrhu.

 

 

Pan Kozáček opět přednesl historii prodeje tohoto pozemku, kdy docházelo k neustálým problémům, které bylo nutno řešit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s odstoupením od kupní smlouvy s předkupním právem, která byla uzavřená s manželi Kozáčkovými na pozemek č. 1055/119 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a s vrácením kupní ceny ve výši 727.600 Kč. Zároveň ukládám MěÚ zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1055/119 v k. ú. Rychnov.

2 hlasy pro, 9 proti, 2 se zdrželi – usnesení nebylo přijato

(Jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

Starosta navrhl řešit tuto záležitost trojstrannou smlouvou mezi Kozáčkovými, budoucím kupujícím a Rychnovem. Informoval o jednání, která vedl s manželi Kozáčkovými a s p. Joklíkovou, která by o pozemek měla zájem, ale s tím, že by prodávajícím bylo město.

Paní Joklíková seznámila zastupitele s tím, že pro ně nepřipadá v úvahu koupit tento pozemek přímo od p. Kozáčka. Na pozemku nejsou sítě připraveny tak, jak by měly. Starosta sdělil, že se čeká na stavební povolení na vodu a kanalizaci, pro plyn je nutné realizovat prodloužení plynového řadu.

Pan Kozáček sdělil, že k případnému prodeji někomu dalšímu se staví negativně banka, u které má p. Kozáček hypotéku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby byla vytvořena trojstranná smlouva mezi Kozáčkovými, budoucím kupujícím a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve které se město zavazuje do 2 let od podpisu smlouvy vystavět technickou infrastrukturu a to kanalizační, vodovodní sítě, plynový řad, veřejné osvětlení, že  prodlouží povrch komunikace Požárnická na vzdálenost minimálně 5 metrů od horní hranice pozemků č. 1055/119 a 1055/84 ve stávající šíři komunikace za podmínky, že kupující budou mít v komunikaci uloženy inženýrské sítě a dále s tím, že účastníci smlouvy jsou povinni poskytnout si součinnost při budování inženýrských sítí za účelem zasíťování další stavební parcely nacházející se naproti prodávanému pozemku přes ulici Požárnická. Budoucí kupující se zavazuje, že pokud do 6 let ode dne uzavření této smlouvy nezíská příslušné pravomocné veřejnoprávní rozhodnutí, povolující užívání rodinného domu vystavěného na Předmětu koupě.  Vhodným právním aktem bude smluvně vytvořeno předkupní právo ve prospěch města za cenu odpovídající předmětu koupě, za niž ji budoucí kupující nabude od manželů Kozáčkových a to vše pro případ, že budoucí kupující tento závazek (kolaudace do 6 let) nedodrží. Zastupitelstvo pověřuje starostu k přípravě trojstranné dohody ve spolupráci se smluvní právní kanceláří města. Trojstranná dohoda bude zastupitelstvu předložena ke schválení. 

11 hlasů pro, 2 se zdrželi (Jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

3) Zastupitelstvo města projednalo žádosti o pozemek č. 120 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. O pozemek mají zájem p. Doren a p. Hořejší. Vzhledem k tomu, že o pozemek mají zájem dva zájemci, byl navrhnut prodej pomocí obálkové metody, kdy zájemci odevzdají návrh kupní ceny k projednání v zalepené obálce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek č. 120 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pomocí obálkové metody. Zájemci podají návrh kupní ceny tohoto pozemku v zalepené obálce, opatřené nápisem „Neotvírat, návrh kupní ceny pozemku č. 120“ v termínu do 10. 7.2015 na podatelnu MěÚ.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (Jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

4) Zastupitelstvo města projednalo žádost o směnu, kterou podala měst p. Surá. S přítomným zástupcem p. Suré (předložil plnou moc) bylo specifikováno, o jakou směnu se bude jednat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemku č. 918 o výměře 54 m2 (ve vlastnictví paní Anny Suré) v hodnotě 765,- Kč/m2 za část pozemku č. 916 o výměře cca 65 m2 (ve vlastnictví města) hodnotě 765,- Kč/m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Vzniklý doplatek uhradí žadatel dle standardního postupu ode dne oznámení přesné výměry směňované části pozemku č. 916 na základě vzniklého geometrického plánu. Náklady na převod budou uhrazeny napůl.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

5) Zastupitelstvo města na základě žádosti projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1204/4.

Návrh unesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1204/4 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., ve věci legalizace stavby „IE-12-4003212 JN, Rychnov (Občanská)-vymístění kNN“ na pozemek č. 63/1 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci legalizace stavby „IE-12-4003212 JN, Rychnov (Občanská)-vymístění kNN“ na pozemek č. 63/1 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. na umístění nového vrchního vedení NN a nové přípojkové skříně a umístění nového kabelového vedení – stavba „IE-12-4002883“ na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci umístění nového vrchního vedení NN a nové přípojkové skříně a umístění nového kabelového vedení – stavba „IE-12-4002883“ na pozemek č. 3098 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

8) Zastupitelstvo města na základě žádosti projednalo návrh na zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1509/1 v k. ú. Pelíkovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1509/1 o výměře 64 m2, v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

 

 

9) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene, se společnostmi ALFASPED LOGISTIK, s.r.o. a JABLOTRON ALARMS, a.s. – jako investory, ve věci připravované stavby splaškové kanalizace na pozemcích č. 3000, 648/1, 673, 627/1, 645/5 a č. 617 v k. ú Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města v souladu s usnesením č. 76/08 ze dne 23. 6. 2008 a s usnesením č. 104/7/2011 ze dne 25. 7. 2011 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako budoucím oprávněným z věcného břemene, se společnostmi ALFASPED LOGISTIK, s.r.o. a JABLOTRON ALARMS, a.s. – jako investory, ve věci připravované stavby splaškové kanalizace na pozemcích č. 3000, 648/1, 673, 627/1, 645/5 a č. 617 v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (Jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

10) Zastupitelstvo města se seznámilo se závěrečným účtem za rok 2014, se závěrečnou účetní závěrkou města, se zprávou o přezkoumání hospodaření a s upozorněním na změnu zákona č. 250/200 Sb.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou schvaluje závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření města zpracovanou K KREDIT s.r.o. Zastupitelstvo města bere na vědomí upozornění ohledně změny zákona č. 250/2000 Sb. a ukládá radě města navrhnout takové postupy pro hospodaření města, aby město minimalizovalo rizika, že dojde k porušení rozpočtových pravidel. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města k 31. 12. 2014 dle předložených výkazů, které jsou součástí tohoto usnesení.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

11) V souvislosti s plněním rozpočtu navrhl RNDr. Hofrichter, aby starosta města připravil informaci a metodiku k sestavování rozpočtu města pro rok 2016, která bude reflektovat změny zákona 250/2000 Sb., a která umožní efektivně čerpat provozní náklady města z rozpočtu.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi předložit zastupitelstvu města informaci a metodiku k sestavování rozpočtu města a jeho plnění v termínu do září 2015.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

12) Zastupitelstvo města jednalo o navrženém rozpočtovém opatření č. 2. Předseda finančního výboru Ing. Adler seznámil zastupitele se stanoviskem finančního výboru k navrženému rozpočtovému opatření a požádal zastupitele o vyjádření k položkám v bytovém hospodářství (altánek pro seniory), v požární ochraně ( opravy a udržování a programové vybavení) a činnosti místní správy ( pohoštění). Vzhledem k tomu, že většina zastupitelů se vyjádřila pro schválit tyto výdaje bylo hlasováno o rozpočtovém opatření jako celku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek vedených na podrozvaze dle soupisu, který je součástí tohoto usnesení.

13 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

Z jednání zastupitelstva odešla Ing. Klára Kalinová, počet přítomných zastupitelů 12.

 

13) Zastupitelé projednali návrh na uzavření smlouvy s obcí Pulečný ve věci zajištění zásahu JSDHO Rychnov u Jablonce nad Nisou. RNDr. Hofrichter upozornil na skutečnost, že navržená smlouva je vágní, a není zde zcela jasné, jak a za jakých okolností budou zásahy hasičů v Pulečném probíhat. K tomuto materiálu vystoupil Ing. Chlouba, který upozornil na skutečnost, že se domnívá, že tato smlouva by měla být svým charakterem veřejnoprávní smlouvou. Tajemník odpověděl, že se vycházelo ze smlouvy, kterou uzavřelo Město Jablonce nad Nisou s obcí Pulečný a tato smlouva se paragrafově přepracovala podle nového občanského zákoníku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit revizi návrhu smlouvy mezi městem Rychnov u Jablonce nad Nisou a obcí Pulečný ve věci zajištění zásahu JSDHO Rychnov v obci Pulečný.

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

14) Zastupitelstvo města projednalo navrhované uvolnění financí z rozpočtu města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 15.577,- Kč bez DPH na opravu elektroinstalace v garáži u Besedy.

11 hlasů pro, 1se zdržel (Jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 1.006.588,- Kč vč. DPH na opravu střešního pláště knihovny v Rychnově u Jablonce nad Nisou

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 93.000,- Kč vč. DPH na úpravu kotelen v MŠ, ZŠ I. a v ZŠ II. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 65.597,- Kč vč. DPH na opravu výměnou lapáku tuku v MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou.

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 105.754,- Kč vč. DPH na opravu a ošetření střešního pláště na půdě ZŠ II. Rychnov u Jablonce nad Nisou

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 3, návrh C)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 82.280,- Kč vč. DPH na zpracování PD na rekonstrukci mostu u čp. 616 v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 3, návrh D)

 

15) Zastupitelstvo města jednalo o návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou v Pulečném ze dne 14. 8. 2013. V Dodatku bylo navrženo, že tato smlouva končí dne 30. 6. 2015. Důvodem k tomuto návrhu bylo rozhodnutí ředitele o ukončení provozu tohoto odloučeného pracoviště, neboť kapacita MŠ Rychnov je nyní dostačující pro přijaté děti, které splňují kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. Starosta informoval zastupitele o jednání, která měl s představiteli obce Pulečný, ti mají zájem na dalším provozu odloučeného pracoviště.

Zastupitelé diskutovali o tom, zda je skutečně nutné tuto smlouvu ukončit, navíc není ani známé oficiální stanovisko obce Pulečný.

RNDr. Hofrichter navrhnul tuto smlouvu vypovědět, protože kdyby nedošlo k dohodě o uzavření dodatku, poběží výpovědní lhůta smlouvy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo rozhodlo vypovědět smlouvu o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou v Pulečném ze dne 14. 8. 2013.

9 hlasů pro, 1 proti, 2 se zdrželi (Jmenné hlasování list č. 3, návrh E)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí a dohodě o zřízení a provozu odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 8. 2013

 

9 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel (Jmenné hlasování list č. 3, návrh F)

 

 

16) Zastupitelé jednali o závěrech aktualizace „Studie úspor tepelného hospodářství v objektech napojených na kotelnu Beseda“

Ing. Adler se vidí v aktualizaci studie určité rozpory, především se zde počítá se zlevněním tepla pro obyvatele DPS pro všechny ostatní ale teplo zdraží, studie nepočítá s tím, že případnou investici ponese město, ale městu nic nepřinese. Návratnost investice zde tedy fakticky chybí.

RNDr. Hofrichter se domnívá, že nelze na celou věc pohlížet tak, že se zlevní důchodům v DPS, neboť např. ve viladomech nepochybně žijí také důchodci nebo mladé rodiny a těm by po odpojení DPS cena vzrostla.

RNDr. Hofrichter dále upozornil na skutečnost, že jako vlastník dokumentu „Studie úspor tepelného hospodářství v objektech napojených na kotelnu Beseda“ je ve vlastnostech dokumentu uvedena firma CZECH ENERGY nikoli firma p. Šaška, který studii zpracovával.

Přítomní zástupci viladomů společně s p. Lenkvíkem upozornili na fakt, že by šlo provoz kotelny zefektivnit, např. výměnou pouze hořáku. Dále p. Lenkvík upozornil na to, že při studii bylo použito neúplných podkladů, ze studie není jasné, jak se došlo k ceně tepla ve výši 420,-Kč/GJ. Ve studii též se někde zahrnují ztráty tepla a jinde ne.

Pan Lenkvík dále uvedl, že vila domy přistoupili na to, že se vypíná oběh teplé vody v určitém časovém období a tím, došlo k úsporám pro viladomy - obdobně to lze řešit i pro DPS:

Ing. Adler navrhl upořádat k tomuto tématu pracovní schůzku se zástupcem provozovatele kotelny a zástupci viladomů.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že současný provozovatel kotelny v Besedě zašle odborné dotazy prostřednictvím města zpracovateli aktualizace „Studie úspor tepelného hospodářství v objektech napojených na kotelnu Beseda“ s cílem zjistit zpochybňovanou kvalitu této studie. Spolu s ním zašlou prostřednictvím města své připomínky i zastupitelé, kteří "Studii" připomínkovali při veřejné rozpravě. Zároveň ukládá MěÚ svolat pracovní poradu za účasti zástupce provozovatele kotelny s cílem stanovit další postup v otázce centrálního zásobování teplem.

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 3, návrh G)

17) Zastupitelstvo města jednalo o tom, pro jakou varantu projektové dokumentace konečné zastávky autobusu MHD se rozhodnout.

K uvedenému návrh vystoupl Ing. Chlouba, který uvedl, že Liberecky kraj v současné době předělává dopravní generel a je možné tento plán připomínkovat, navrhl také, aby konečná autobusu byla v nevyužitém prostoru nad nádražím ČD.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi vznést připomínku k aktualizaci plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje s cílem doplnit navrhované terminály veřejné dopravy o terminál nádraží Rychnov u Jablonce nad Nisou s přestupem nádraží ČD – MHD.

 

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 3, návrh H)

 

Vzhledem ke skutečnosti, že současná zastávka konečné autobusu se nachází na soukromém pozemku pověřili zastupitelé starostu města celou věc projednat s vlastníky s tím, že se celá věc řeší a aby bylo možné současnou zastávku nadále prozatím využívat.

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu k jednání s manželi Hornovými ve věci stavby autobusové zastávky MHD na pozemku manželů Hornových.

 

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 4, návrh A)

 

18) Zastupitelstvo města projednalo návrh na pověření zastupitelky p. Denisy Jedličkové oddáváním.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města pověřuje oddáváním ve volebním období 2014 – 2018, paní Denisu Jedličkovou.

 

12 hlasů pro (Jmenné hlasování list č. 4, návrh B)

 

 

Jednání ukončeno ve 20:40 hod.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                     Bc. Tomáš Levinský

      místostarosta                                                                                                      starosta

                                                                               ověřitelé

Ing. Petr Bartoň                                                                                                    Mgr. Marek Zikl

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.