Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.5.2015

Jan Tomsa  26.06.2015 11:35

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Čas zahájení: 18:05

Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání 13 zastupitelů.

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. 4. 2015 byl schválen.

Program: 1) informace starosty k plnění úkolů

                 2) delegace na valnou hromadu SVS

                 3) pozemky

                 4) dar Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje

                 5) pomoc Nepálu

                 6) informace k lyžařskému vleku – náklady a výnosy

                 7) uvolnění finančních prostředků

                 8) projektová dokumentace na druhou variantu přístavby hasičské zbrojnice

                 9) prodej stávajícího vozidla Městské policie

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

1) Starosta informoval zastupitele, že obdržel aktualizaci studie úspor tepelného hospodářství, vlastní projednání závěrů studie bude na programu dalšího zasedání zastupitelstva v červnu 2015.

Dále informoval zastupitele, že schválená vyhlášky o poplatku za veřejný prostor je v rozporu se zákonem (vyšší než přípustná sazba poplatku za stánkový prodej) a tudíž tato vyhláška nebyla zveřejněna a nenabyla tak účinnosti, na zasedání zastupitelstva v červnu nebo červenci bude předložen nový návrh této vyhlášky.

Starosta dále informoval, že městu nebude poskytnuta dotace na sanaci svahu v Lužické ulici, z důvodu, že město vybralo za dodavatele sanace až druhou nabídku z veřejné soutěže, byť s řádným odůvodněním (celkově nižší cena u druhé nabídky a negativní zkušenost s vítězem soutěže).

Starosta informoval o jednání, která měl s magistrátem města Jablonce ve věci napojení Kokonína na čistírnu odpadních vod v Rychnově.

 

2) Zastupitelstvo města projednalo návrh na zastupování města jako akcionáře na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., která se bude konat 18. 6. 2015.

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Bc. Tomáše Levinského, nar. 17. 2. 1978, bytem Lužická 863, Rychnov u Jablonce nad Nisou zastupováním města Rychnova u Jablonce nad Nisou na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., konané dne 18. 6. 2015 i v případných náhradních termínech, a výkonem všech akcionářských práv města.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

2) Zastupitelstvo jednalo o žádosti p. Dorena o prodej pozemku č. 120 v k. ú Rychnov u Jablonce nad Nisou. Tento pozemek má v pronájmu p. Hanyk.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 120 o výměře 71 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou a zároveň ukládá MěÚ připravit výpověď z nájmu tohoto pozemku.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Suré o směnu části pozemku č. 916 za pozemek č. 918 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Žadatelka nabízí směnu s doplatkem ve výši 40 tis. Kč. Při jednání přítomný zástupce p. Suré zpochybnil umístění a vzdálenost inženýrských sítí.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 916 o výměře cca 725 m2 v k. ú. i obci Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá MěÚ prověřit existenci inženýrských sítí na pozemku č. 916 a 918 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

4) Zastupitelé projednali žádost p. Sačokové o prodej pozemku č. 1742/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu za cenu 850,-Kč/m2.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

5) Zastupitelstvo města se seznámili s žádostí manželů Kozáčkových na odstoupení od záměru postavit rodinný dům na pozemku č. 1055/121 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Manželé Kozáčkovi již uzavřeli kupní smlouvu a složili kupní cenu.

 

Ing. Vágner navrhl hledat společně s manželi Kozáčkovými dalšího zájemce o koupi tohoto pozemku s ohledem na výši kupní ceny a na skutečnost, že se jedná o žádost kupujících. Městu by krátkodobě mohla tato částka zkomplikovat finanční toky.

 

Ing. Žabka se podivil nad tím, že se prodej tohoto pozemku tak dlouho řešil. Navíc na předchozím zasedání zastupitelstva se ještě manželům Kozáčkovým vyhovělo s převodem pozemku, i když nebyla splněna podmínka předložení stavebního povolení k rodinnému domu.

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města souhlasí s odstoupením od kupní smlouvy s předkupním právem, která byla uzavřena s manželi Kozáčkovými na pozemek č. 1055/121 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a s vrácením kupní ceny ve výši 727.600 Kč. Zároveň ukládá MěÚ zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1055/121 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

10 hlasů proti, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)  - usnesení nebylo přijato

 

 

6) Zastupitelstvo města jednalo o žádosti manželů Kakosových o prodej části pozemku č. 1055/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Žadatelé chtějí zakoupit tento pozemek za účelem rozšíření zahrady.

Zastupitelé diskutovali o ceně za prodej tohoto pozemku v souvislosti s prodejem sousedního pozemku manželům Poláčkovým za cenu 550,-Kč/m2.

Ing. Žabka upozornil na skutečnost, že v tomto místě je ochranné pásmo menší, neboť zde bylo vedení VN provedeno PAS systémem. Cena 550,-Kč/m2 se mu zdá příliš nízká.

Ing. Vágner se dotázal, zda je vůle vůbec tento pozemek prodat za účelem rozšíření zahrady.

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 790 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozšíření zahrady rodinného domu č. p. 721 manželům Kakosovým za cenu 550,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením VN

 

4 hlasy pro, 6 proti, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)  - usnesení nebylo přijato

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 790 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu č. p. 721 manželům Kakosovým za cenu 720,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením VN

 

4 hlasy pro, 6 proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh H) usnesení nebylo přijato

 

 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca 790 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem rozšíření zahrady domu č. p. 721 manželům Kakosovým za cenu 720,- Kč / m2. Náklady na převod uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením VN

 

8 hlasů pro, 2 hlasy proti, 3 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh A) 

 

7) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na uzavření smlouvy o právu k provedení stavby na kanalizační přípojku na pozemku č. 310/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. O uzavření smlouvy požádal p. Košek.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojka vodoteče“ na pozemek č. 310/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s panem Jiřím Koškem.

12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh B) 

 

8) Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje ve formě balené pitné vody.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dar formou balené pitné vody v hodnotě 8 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje pro zajištění pitného režimu výjezdových hasičů a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru zařadit výdaj do rozpočtového opatření

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C) 

 

9) Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí spolku ATMA DO o finanční pomoc Nepálu postiženého zemětřesením.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout částku ve výši 10 tis. Kč na pomoc Nepálu po ničivém zemětřesení formou příspěvku do veřejné sbírky pořádané spolkem ATMA DO a ukládá finančnímu výboru zařadit tento výdaj do návrhu rozpočtového opatření.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D) 

 

10) Zastupitelům byla předložena bilance nákladů a výnosů provozu lyžařského vleku za zimní sezónu 2014/2015.

 

11) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uvolnění finančních prostředků na opravu a údržbu sportovního areálu. Ve výběrové řízení vyhrála realizaci opravy firma JB Estate, s.r.o.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uvolnění částky 102 116,74 Kč za opravu a údržbu sportovního areálu.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E) 

 

12) Zastupitel Ing. Žabka přednesl návrh na vypracování studie další varianty přístavby hasičské zbrojnice s ohledem na skutečnost, že se uvažuje o nákupu nové hasičské cisterny, která se do stávající zbrojnice nevejde.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo vypracování architektonické studie druhé varianty přístavby hasičské zbrojnice včetně napojení na dopravní situaci v místě.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F) 

 

 

 

13) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na prodej stávajícího automobilu městské policie v rámci výběrového řízení na dodávku nového automobilu.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo znění kupní smlouvy o odkupu stávajícího vozidla MP na protiúčet s tím, že smlouva bude uzavřena s vítězem výběrového řízení na dodávku nového vozidla pro potřeby MP.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G) 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                     Bc. Tomáš Levinský

      místostarosta                                                                                                      starosta

                                                                       ověřitelé

Oldřich Preisler                                                                                                     Hana Topinková

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.