Zastupitelstvo

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2014

Jan Tomsa  26.01.2015 12:38

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18. 12. 2014

Čas zahájení: 19:05

Ověřitelé: O. Preisler, D. Jedličková

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání 13 zastupitelů

Vzhledem k technické poruše nebyl pořízen záznam z jednání zastupitelstva.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 6. 11. 2014 byl bez připomínek schválen.

Program: 1) rozpočtový výhled do roku 2017

                  2) rozpočtové provizorium

                  3) rozpočtové opatření č. 3

                  4) jmenování členů finančního a kontrolního výboru

                  5) pozemky

                  6) dohoda o splácení dluhu

                  7) převod závazku z hypotéky z města na BD Beseda

                  8) prodej družstevního podílu v BD Beseda

                  9) různé

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)¨

 

1) Zastupitelstvo města jednalo o návrhu rozpočtového výhledu města do roku 2017. Ing. Adler konstatoval, že se s návrhem seznámil, nicméně se jedná o jiný materiál, než který konzultoval s účetní města.  Poté byl předložen zastupitelům správný materiál znovu na stůl a bylo o něm jednáno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová výhled do roku 2017. Rozpočtový výhled tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh B)

 

2) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového provizoria pro rok 2015. Návrh byl předložen tak, že čerpání je určeno 1/12 roční částky v každém měsíčním období rozpočtového provizoria a byly upřesněny a specifikovány výdaje, které bude nutné začátkem roku uvolnit, a nesplňovali by tuto podmínku.

Ing. Adler navrhl, aby příspěvek Z8kladní a Mateřské škole činil měsíčně 250 tis. Kč. Starosta vysvětlil, situaci, která nastala při řešení zabezpečení Základní školy, kdy ZŠ již uhradila fakturu za zabezpečení. Ředitel ZŠ a MŠ požádal o kompenzaci za toto řešení formou navýšení příspěvku města škole.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo výši příspěvku Základní a mateřské školy pro rok 2015 ve výši 250 tis. Kč měsíčně.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C)

Poté bylo hlasováno o rozpočtovém provizoriu jako celku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2015. Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných provozních i kapitálových výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce, dále lze čerpat kapitálové výdaje do výše přijaté účelové dotace.

Výjimku tvoří tyto výdaje:

- výdaje na zimní údržbu, které lze čerpat do výše ročního plnění roku, v němž se provizorium stanovuje.

- příspěvek Základní a Mateřské školy bude možno čerpat do výše 250 tis. Kč měsíčně.

- odvod DPH za 4. čtvrtletí 2013

- údržba zeleně – vývoz trávy – ve výši 51.425,- Kč

- faktury za realizaci akce „Sanace svahu ul. Lužická“

- pojistné do poloviny částky zaplaceného pojistného v roce 2014¨

- vypořádací podíl vztahující se k užívání bytu v č. p. 800 /sl. Prskavcová/ 309.713,- Kč/

- kompenzace výdajů ZŠ za zabezpečovací zařízení v č. p. 429 ve výši 47.861,60 Kč formou příspěvku na provoz

Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

3) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtové patření č. 3. Rozpočtové opatření

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3. Tabulka rozpočtového opatření tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 19.12.2014- 31.12.2014 v částce do 30.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturování a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace ve stejném období a vyúčtování vodného – stočného.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

4) Na základě nominace členů finančního a kontrolního výboru byly navržení členové jmenování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města jmenuje členy finančního výboru Ing. Jana Patočku a Ing. Leoše Adlera a členy kontrolního výboru Ing. Petra Bartoně a Mgr. Marka Zikla.

12 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

5) Dále byla projednána žádost p. Petra Svobody o prodej části pozemku č. 1566/1, 1100/1 a 1508/6 v k. ú. Pelikovice. Ing. Adler upozornil na to, že při prodeji pouze části pozemku č. 1508/6 by městu zbyla zcela nepotřebná a neprodejná část tohoto pozemku na vrhl, aby byl zveřejněn úmysl prodeje celého pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1566/1, části pozemku č. 1100/1 a celého pozemku č. 1508/6 v k. ú. Pelikovice.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh G)

 

6) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce.  Ing. Žabka konstatoval, že se mu zdá navržená částka za zřízení věcného břemen s ohledem na to, pro koho se zřizuje nízká.

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „TR Bezděčín – Šimonovice – propojovací vedení 110 kV“ na pozemek č. 165/4 v k. ú Radoňovice a obci Hodkovice nad Mohelkou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

A

II. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 76/08 a č. 104/7/11 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci realizace stavby „TR Bezděčín – Šimonovice – propojovací vedení 110 kV“ na pozemek č. 1475/2 v k. ú Pelikovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

13 hlasů (jmenné hlasování list č. 1, návrh H)

 

Na návrh Ing. Žabky bylo přijato usnesení, které ukládá připravit aktualizaci cen za věcná břemena především s ohledem

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit návrh nového ceníku jednorázových úhrad ze zřízení věcného břemene.

12 hlasů pro, 1 nehlasoval (jmenné hlasování list č. 2, návrh A)

 

7) Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1772/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou z důvodu náročnosti vyřizování stavebního povolení v souvislosti s přeložkou vodovodního řadu a odkanalizování navrhované novostavby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro uzavření kupní smlouvy na část pozemku č. 1772/1 o výměře cca 1697 m2 a povinnost kupujícího vybudovat přístupovou komunikaci v souvislosti s usnesením č. 131/09/13 do 31. 8. 2015.

13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B)

 

V 18:55 dorazil zastupitel RNDr. Hofrichter PhD., počet přítomných zastupitelů 14.

8) Zastupitelstvo města jednalo o návrh p. Domalípa na směnu části pozemku č. 31/1 v majetku města za část pozemku č. 578. Svůj návrh opírá o zjištění, že na jeho pozemku č. 578 částečně zasahuje stavba chodníku mezi Mlýnskou a Horskou.

Ing. Žabka se vyslovil proti směně těchto pozemků a to z důvodu, že se mu nezdá vhodné „drolit“ pozemek města č. 31/1, který je strategicky umístěn v centru města.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 31/1 o výměře cca 12m2 za část pozemku č. 578 o výměře cca 6 m2 v k.ú.  a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.

6 hlasů pro, 6 hlasů proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh C)

 

9) Zastupitelstvo města projednalo žádost Ing. Pavlů o prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/121 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Ing, Pavlů odůvodnil svoji žádost změnou záměru s ohledem na ztrátu investora pro výstavbu na tomto pozemku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1055/121 v k. ú. Rychnov u Jbc. panu Ing. Jiřímu Pavlů ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní do 31. 12. 2015.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh D)

 

10) Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Jelínka o prodej pozemku č. 1123/1 v k. ú. Pelikovice.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1123/1 o výměře 1475 m2 v k. ú. Pelikovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou panu Ing. Zbyňku Jelínkovi za cenu 100,-Kč/m2.

13 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 2, návrh E)

 

11) Zastupitelé dále jednali o žádosti Mlýnská s.r.o. a K-OKNA-STAVBY s.r.o. o souhlas s prodejem pozemků č. 856/1, 856/2 a 856/3. K tématu vystoupil RNDr. Vágai, který konstatoval, že má v souvislost s plánovanou výstavbou obavy o dopravní situaci v místě, případné zatížení mostů. Ing. Žabka připomněl, že tento investor už „staví“ 5 let a dosud nebyla zahájeny ani přípravné práce na stavbě. Ing. Adler konstatoval, že se jedná o změnu záměru výstavby tohoto domu a je třeba znovu tento záměr projednat. RNDr. Hofrichter navrhl projednání žádosti odložit, vyzvat Ing. Klímu k upřesnění a doplnění záměru výstavby včetně zdůvodnění prodlevy v jeho konání při přípravě a realizaci stavby.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost Mlýnská s.r.o. a K-OKNA-STAVBY s.r.o. o souhlas s prodejem pozemků č. 856/1, 856/2 a 856/3 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na další zasedání zastupitelstva města. Zastupitelstvo požaduje po žadateli doplnit informaci o řešení budoucí dopravní situace pro plánovanou výstavbu 47 bytových jednotek včetně parkovacího stání. Dále požaduje po žadateli zdůvodnění prodlevy v jeho konání při přípravě a realizaci stavby. Zastupitelstvo města ukládá zajistit právní rozbor dodatku č. 1 kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu s vědnými účinky ze dne 17. 10. 2008 a to především ustanoveních smlouvy k dobu „za druhé“ a „za třetí“.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh F)

 

12) Starosta informoval zastupitele, že rada na svém dnešním zasedání uložila MěÚ, aby k projednání žádosti p. Maryšky o vrácení zálohy za prodej pozemků č. 139, 141, a 142 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou byl předložen právní rozbor uzavření smlouvy. Žádost tak bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva.

 

13) Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Hádka o možnost splácení duhu za nájemné a služby. Zastupitel ing. Adler vznesl dotaz na to, jak je možné, že dluh p. Hádka činí takovou částku, když město uzavírá nájemní smlouvy na dobu 1 roku. Ing. Chlouba reagoval, že nájemní smlouvy p. Hádka patřila mezi ty starší smlouvy, které byly uzavírány na dobu neurčitou. RNDr. Vágai vznesl dotaz na to, zda nějakým způsobem nemotivovat dlužníka ke splacení dluhu např. odpuštěním příslušenství dluhu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo dohodu o splácení dlužného nájemného ve výši 98.177,-Kč, nákladů řízení za soudní návrhy ve výši 8.160,-Kč a poplatků z prodlení ve výši 365.997,-Kč s panem Milanem Hádkem takto:

Pan Milan Hádek se zavazuje splácet celkový dluh ve výši 472.334,-Kč vzniklý neplacením nájemného v měsíčních splátkách po 500,-Kč, splatných vždy do 15 dne v měsíci, počínaje měsícem lednem 2015. Při nedodržení termínu nebo výše splátky se zůstatek dluhu stává splatným okamžitě.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ podat na další zasedání zastupitelstva informaci, zda je možné při řádném splácení dluhu zastavit navyšování dlužné částky o poplatky z prodlení a zda je možné započítávat splátky na jistinu. Zastupitelstvo města dále ukládá připravit informaci, jak postupují okolní obce a města v obdobných případech.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H)

 

14) Zastupitelstvo města projednalo návrh na převod spoluvlastnického podílu města na BD Beseda v souvislosti s převodem hypotéčního úvěru z města na BD Beseda a zkrácením původní vázací obdobím dvaceti let, kdy město muselo svůj podíl v BD držet

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje převod svého spoluvlastnického podílu na bytovém domě, Nádražní čp. 800 a souvisejících zastavěných pozemků, na Bytové družstvo Beseda, Nádražní 800, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 25437445 a to bezplatně pouze za náklady, které Městu s převodem tohoto podílu vzniknou.

13 hlasů pro. 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

 

15) Zastupitelstvo města projednalo návrh na realizaci prodeje svého družstevního podílu (byt 2 + kk) v BD Beseda prostřednictvím realitní kanceláře.

Ing Adler navrhl tento byt neprodávat a ponechat ho v majetku města a nadále podnajímat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat členský podíl v BD Beseda a zveřejnit úmysl podnájmu bytu č. 1.09 v čp. 800.

14 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh B)

 

16) starosta informoval zastupitele o proveden kontrole plnění usnesení zastupitelstva, po termínu splnění nejsou evidována žádná usnesení.

Starosta připomněl možnost sdělování připomínek a podnětů prostřednictvím mailové komunikace.

Dále připomněl, že se blíží termín pro odevzdání priorit v opravách komunikací.

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:35 hod.

 

 

RNDr. Tomáš Vágai                                                                              Bc. Tomáš Levinský

        radní                                                                                                         starosta

                                                                   ověřitelé

Oldřich Preisler                                                                                          Denisa Jedličková

                                                                                              

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.