Zastupitelstvo

Přehled usnesení

 1 – 20 / 871 
DatumUsneseníTextTermínZodpovídáStav
15.12.2016190/12/16Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2017 dle Návrhu rozpočtu na rok 2017, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 47.387.700 Kč, výdaje 52.991.000 Kč, vzniklý schodek ve výši 5.603.300 Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 5.603.300 Kč/. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/ položku: 2212/5169, 3322/5171, 3429/6121, 3612/5169, 3612/5171, 3613/5171, 3613/6121, 3631/5171, 3745/6121, 5512/5137, 5512/5171, 55212/6121, 6171/6119, 6409/5222.Minaříkovánesplněno
15.12.2016189/12/16Zastupitelstvo jmenuje Ing. Františka Chloubu kronikářem města Rychnov u Jablonce nad Nisou, s platností od 1.1.2017. Levinskýnesplněno
15.12.2016188/12/16Zastupitelstvo města ponechává výši odměn neuvolněnému místostarostovi, neuvolněným předsedům výborů a komisí, neuvolněným členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí ve stávající výši.Šulcovásplněno
15.12.2016187/12/16Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 150.000,- Kč v § 2212 (Silnice) položka 5171 (opravy a udržován) na havarijní opravy komunikací v letošním roce. Dvořáknesplněno
15.12.2016186/12/16Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 60.000,- Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu žlabů na ZŠ II., na GSM systém do kotelny ZŠ II. a na opravu regulace řídící jednotky MŠ v Rychnově u Jablonce nad Nisou.Štejfovánesplněno
15.12.2016185/12/16Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 179.000,- Kč vč. DPH na zateplení stropní konstrukce v čp. 490 v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Štejfovásplněno
15.12.2016184/12/16Zastupitelstvo města - schválilo rozpočtové opatření č. 11 a pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 16.12.2016 - 31. 12. 2016 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturování a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace ve stejném období a vyúčtování energií a vodného – stočného. Minaříkovásplněno
15.12.2016183/12/16Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně.Tomsasplněno
15.12.2016182/12/16Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování akce „Víceúčelový sportovní areál – II. etapa“ v Rychnově u Jablonce nad Nisou z vlastního rozpočtu ve výši 2.325.488,-Kč.Levinskýsplněno
15.12.2016181/12/16Zastupitelstvo obce schvaluje Akční plán soc. služeb na rok 2017.Levinskýsplněno
15.12.2016180/12/16Zastupitelstva města schvaluje Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou.Levinskýsplněno
15.12.2016179/12/16I. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 a 1055/121 ve věci zřízení přípojky NN k navrhovanému RD (Luční ul.) v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. II. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 127/1 ve věci zřízení přípojky NN k RD (ul. U Potůčku) v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.Dvořáknesplněno
15.12.2016178/12/16Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností SVS, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3000, 648/1, 673, 627/1, 645/5 a 617 ve věci zřízení kanalizačního řadu v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.Dvořáknesplněno
15.12.2016177/12/16Zastupitelstvo města uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 3140/2 ve věci zřízení přípojky NN k RD (lokalita Zálesí) v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.Dvořáknesplněno
15.12.2016176/12/16Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1100/10 o výměře 699 m2 v katastrálním území Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za cenu 107,- / m2 do SJM manželům Štefanovým. Náklady na převod pozemku uhradí žadatel. ZM zároveň revokuje usnesení č. 126/09/16 a č. 145/10/16.Dvořáksplněno
09.11.2016175/11/16ZM schvaluje pořadí oprav komunikací pro rok 2017 dle stanovených priorit v přiložené tabulce. Zároveň rozhodlo vyčlenit částku 300.000,- Kč na nutné havarijní opravy komunikací během roku.Dvořáksplněno
09.11.2016174/11/16Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019Levinskýsplněno
09.11.2016173/11/16Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit na zasedání zastupitelstva města v prosinci 2016 návrh zrušovací vyhlášky č. 7/2016 o čistotě města a užívání veřejného prostranství a dále ukládá předložit ve stejném termínu návrh nové vyhlášky, která bude řešit problematiku parkování automobilů na veřejné zeleni.Tomsasplněno
09.11.2016172/11/16Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.Tomsasplněno
09.11.2016171/11/16ZM souhlasí s navrženou výší ceny 3,60 Kč/m2 za pronájem pozemků pod vlekem, kdy celková cena   nájemného   činí   83.606,-Kč jednorázově za dobu   nájmu včetně DPH v zákonné výši. Dále s podmínkou, že výše nájemného bude upravena takto: 1 až 14 dnů provozu vleku 25 % ze základní výše nájmu, 15 až 30 dnů provozu vleku 50 % ze základní výše nájmu a 31 a více dní provozu vleku 100 % základní ceny a doporučuje radě města uzavřít nájemní smlouvu za výše uvedených podmínek.Dvořáksplněno

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po7:30 – 11:0012:00 – 17:00
Út7:00 – 11:0012:00 – 15:30
St7:30 – 11:0012:00 – 17:00
Čt7:00 – 11:0012:00 – 15:30

Stavební úřad

Po7:30 – 11:0012:00 – 17:00
St7:30 – 11:0012:00 – 17:00
 
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.