Zastupitelstvo

Přehled usnesení

 1 – 20 / 1278 
DatumUsneseníTextTermínZodpovídáStav
24.01.20199/01/19Zastupitelstvo města schválilo podnět č. XXXIX ke změně platného územního plánu takto: souhlasí se změnou využití pozemku č. 3292 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na plochu zastavitelnou kategorie GF 07 – BYDLENÍ a nesouhlasí se změnou využití pozemku č. 3330 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na plochu zastavitelnou kategorie GF 07 – BYDLENÍ.Levinskýsplněno
24.01.20198/01/19Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234 – jako budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě, na pozemek č. 306/2 ve věci kabelového vedení veřejného osvětlení v rámci připravované stavby dopravního terminálu v Nádražní ulici, vše v k. ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.5.2019.31.05.2019Dvořáknesplněno
24.01.20197/01/19Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 569/1 o výměře cca 1257 m2 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 31.3.2019.31.03.2019Dvořáksplněno
24.01.20196/01/19Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „JN029062 Rychnov u Jablonce n.N., Spojovací – rekonstrukce kanalizace“ se spol. SVS, a.s. Teplice, a ukládá MěÚ zařadit celoplošnou opravu povrchů v části ul. Spojovací do plánu oprav na rok 2019.Dvořáksplněno
24.01.20195/01/19Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 1320 v k.ú. Rychnovu Jablonce nad Nisou dle přiložené situace. Termín splnění do 28.2.2019.28.02.2019Dvořáksplněno
24.01.20194/01/19Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín splnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy na pozemek č. 1126/1 v k.ú. Pelíkovice a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou do 31.7.2019. Termín splnění do 31.7.2019.31.07.2019Dvořáksplněno
24.01.20193/01/19Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Fischerovým za cenu 645,- Kč /m2. Termín splnění do 30.6.2019.30.06.2019Dvořáknesplněno
24.01.20192/01/19Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., – jako oprávněným z věcného břemene na pozemek č. 1055/1 ve věci zřízení kabelového vedení NN pro navrhovanou novostavbu RD na ppč. 1055/127 v k.ú a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva. Termín splnění do: 31.5.2019.31.05.2019Dvořáksplněno
24.01.201912/01/19Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2019 dle Návrhu rozpočtu na rok 2019, který je nedílnou součástí zápisu, jako schodkový s tím, že příjmy činí 63.399.200,- Kč, výdaje 70.925.000,- Kč, vzniklý schodek ve výši 7.525.800,- Kč bude kryt z kladného zůstatku předchozích let /financování ve výši 7.525.800,- Kč/. Zastupitelstvo města rozhodlo, že následující položky rozpočtu města se schvalují objemově, jejich konkrétní využití podléhá dalšímu schválení zastupitelstvem. Jedná se o paragraf/ položku: 2212/5171, 3113/6351, 3612/5171, 3613/5171, 6409/5222.Minaříkovásplněno
24.01.201911/01/19Zastupitelstvo města schvaluje podmínky „Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2019“ a rozhodlo o vyhlášení tohoto programu.Tomsanesplněno
24.01.201910/01/19Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou bere na vědomí informativní zprávu o přípravě materiálu „Zpráva o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“. Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou souhlasí se zpracováním „Zprávy o uplatňování ÚP Rychnov u Jablonce nad Nisou“ takovým způsobem, který povede k pořízení nového územního plánu.Levinskýsplněno
24.01.20191/01/19I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s usnesením ZM č. 12/1/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek č. 494 a 490 v rozsahu vodovodní přípojky k RD Údolní č. 68, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Náklady na zřízení VB uhradí žadatel. Termín splnění do 31.5.2019. II.Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení úmyslu prodeje části pozemku č. 494 o výměře cca 161 m2 (část E dle situace s navrženou parcelací) v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 28.2.2019. III.Zastupitelstvo města souhlasí s parcelací pozemků č. 494, 491, 493 a 492 na 3 stavební parcely a ukládá MěÚ po kolaudaci splaškové stoky Lužická – Údolní zveřejnit úmysl prodeje těchto stavebních pozemků. Termín splnění do 30.6.2019.31.05.2019Dvořáknesplněno
20.12.2018183/12/18Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit provoz lyžařského vleku v zimní sezóně 2018/2019.Tomsasplněno
20.12.2018182/12/18Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2019. Podmínky rozpočtového provizoria: příjmy se stanovují v poměrné výši skutečných příjmů roku, v němž se provizorium stanovuje, výdaje se budou uvolňovat do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období rozpočtového provizoria do schválení řádného ročního rozpočtu s tím, že v případě nutných nečekaných provozních i kapitálových výdajů nad 40 tis. Kč tyto výdaje opět schvaluje zastupitelstvo obce, dále lze čerpat kapitálové výdaje do výše přijaté účelové dotace. Výjimku tvoří tyto výdaje: výdaje na zimní údržbu, které lze čerpat do výše ročního plnění roku, v němž se provizorium stanovuje, odvod DPH za 4. čtvrtletí 2018, pojistné do poloviny předepsané roční částky, realizace nového knihovního systému, výstavba kanalizace Lužická – Údolní, výdaj na trvalé statické zajištění čp. 167 do výše 120 tis. Kč., odměna paní Tomsové. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Minaříkovásplněno
20.12.2018181/12/18Zastupitelstvo schválilo rozp. opatření č. 9. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města schválením rozpočtových opatření pro období 21.12.2018-31.12.2018 v částce do 50.000,- Kč u jednotlivé výdajové položky a to pro případ již schválených a zastupitelstvem odsouhlasených akcí, kdy ještě nedošlo k dočerpání či dofakturováni a hrozilo by překročení rozpočtované částky, dále pro případ přijetí a ve výdajové části rozúčtování dotace a vyúčtování energií a vodného – stočného.Minaříkovásplněno
20.12.2018180/12/18Zastupitelstvo města uděluje finanční dar ve výši 20.000,-Kč, paní Aleně Tomsové, za mnoholetou činnost ve prospěch města, v oblasti kulturní a společenské.Levinskýnesplněno
20.12.2018179/12/18Zastupitelstvo souhlasí s navýšením finančních prostředků na akci „Statické zajištění suterénu objektu čp. 167“ ve výši 160 000,- s tím, že k navýšení dochází fakturačně pro rok 2019, v době rozpočtového provizória bude nutno proplatit cca 120 000,- Kč, DPH z navýšené částky bude hrazeno pravděpodobně v době řádného rozpočtu města.Fadrhonssplněno
20.12.2018178/12/18Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění následujícího objemu financí: § 3631 (Veřejné osvětlení) položka 5171 (Opravy a udržování) 90.000,- Oprava a údržba veřejného osvětlení. Termín splnění do: 31.12.2018.31.12.2018Dvořáksplněno
20.12.2018177/12/18Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit znalecký posudek ceny pozemku č. 1266/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.Dvořáksplněno
20.12.2018176/12/18Zastupitelstvo města schválilo vzdání se zástavního práva na budově č.p. 570 k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou. Termín splnění do 30.6.2019.30.06.2019Dvořáksplněno

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.