Rada města

Usnesení rady ze dne 20.10.2016

Jan Tomsa  01.11.2016 10:10

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 20. 10. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová

 

Program: 1) Nabídka TV RTM

                3) Nájemní smlouva – pozemky pod lyžařským vlekem

                4) Aktualizace směrnice pro zadávání VZ

                5) Zateplení půdy čp. 490

                6) Úprava parkoviště a chodníku u samoobsluhy

                7) Stavební úpravy v čp. 569

                8) Demolice čp. 87

                9) Návrh výpovědi z np

               10) Havarijní opravy komunikací

               11) Informace k soutěži na teplo

               12) Výběrové řízení kotelna

               13) Okna na DPS

               14) Výroční zpráva ZŠ

 

 

1) Radní se seznámili s nabídkou obchodní spolupráce s TV RTM.

 

 

2) Rada města se seznámila s návrhem nájemní smlouvy na pozemky pod lyžařským vlekem, tato informace včetně návrhu bude předána zastupitelstvu města. Na zasedání zastupitelstva bude připravena informace k nákladům, počtu provozních dnů a výnosům lyžařského vleku za poslední sezóny. Zároveň tato informace vyjde formou článku v prosincovém zpravodaji.

 

3) Starosta navrhl aktualizovat směrnici rady č. 1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu, a to především z důvodu zkušeností s ochotou dodavatelů podávat nabídky v rozsahu dle přijaté směrnice. Aktualizovaná směrnice bude zveřejněna na webovských stránkách města.

 

 

Návrh usnesení:

193/10/16 – Rada města rozhodla aktualizovat směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu ze dne 18.10.2016.

3 hlasy pro, 2 se zdrželi

 

4) Rada města projednala návrh na vypsání výběrového řízení na zateplení půdy v čp. 490.

 

Návrh usnesení:

194/10/16 – rada města ukládá MěÚ vypsat výběrové řízení na zateplení půdy v čp. 490.

4 hlasy pro, 1 se zdržel

 

5) Rada města se seznámila s předloženými nabídkami na úpravu parkoviště a chodníku pro napojení přechodu pro chodce. Jedná se o úpravu vjezdu na parkoviště u samoobsluhy, úpravu chodníku pro napojení na přechod pro chodce po obou stranách vozovky, včetně montáže speciálních dlažebních kostek pro nevidomé, je zde počítáno i s asfaltováním zeleného ostrůvku na parkovišti, kde byl dříve strom.

 

Návrh usnesení:

195/10/16 – rada města vybrala pro realizaci akce „Úprava parkoviště a chodníku pro napojení na přechod pro chodce“ firmu Martin Kynský s nejnižší nabídkovou cenou 266.075,27 Kč.

5 hlasů pro

 

6) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběroví řízení na realizaci akce úpravy bytu v čp. 569.

 

Návrh usnesení:

196/10/16 – Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „Stavební úpravy bytu čp. 569“ provede firma Jaroslav Dvořák (IČO 42148197) s celkovou cenou za provedené dílo 271.139,01 Kč včetně DPH.

5 hlasů pro

 

7) Rada města se seznámila s informací o stavu domu čp. 87 v Lužické ulici a se stanoviskem autorizovaného projektanta k demolici budovy.

 

 

Návrh usnesení:

197/10//16 – Rada města se seznámila s informací o tom, že bylo předložena na stavební úřad autorizovaným projektantem doporučení demolice domu čp. 87.

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s informací o neplacení nájmu z nebytových prostor v čp.

472.

 

Návrh usnesení:

198/10/16 – rada města rozhodla vypovědět nájem z nebytových prostor v čp. 472 p. Palovi s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

5 hlasů pro

 

9) Rada města se seznámila s informací o předložených nabídkách na realizaci havarijních oprav komunikací. (celkem osloveno 7 firem, nabídku dodaly 3 firmy).

 

 

Návrh usnesení:

199/10/16 – rada města vybrala pro realizaci akce „Havarijní opravy komunikací 2016“ firmu EUROVIA CS, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 245.230,70 Kč.

5 hlasů pro

 

10) Rada města se seznámil a s informací, bylo prodloužen termín výběrového řízení na dodávky tepla na 26.10.2016.

 

11) Rada města se seznámila s informací o stavu oken v bytě č 25 v DPS a s nabídkami na výměnu těchto oken.

 

 

Návrh usnesení:

200/10/16 – rada města byla seznámena se stávajícím stavem střešních oken na DPS v bytě č. 25 a souhlasí s jejich výměnou. Rada města zároveň vybrala pro realizaci výměny oken firmu Střechy Milan Brodský s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 78.8289,-Kč bez DPH.

5 hlasů pro

 

12) rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrové řízení na akci „Náhrada kotel a úprava strojní části“.

 

Návrh usnesení:

201/10/16 – Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „Náhrada kotel a úprava strojní části“ provede firma Czech Energy, s.r.o. (IČO 27264491) s celkovou cenou za provedené dílo 529.900 bez DPH.

4 hlasy pro, 1 se zdržel

 

13) Radním byla předložena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                      Bc. Tomáš Levinský

    místostarosta                                                                                  starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.