Rada města

Usnesení rady ze dne 28.7.2016

Jan Tomsa  05.08.2016 09:51

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 28. 7. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Bc. Jaroslava Benešová, Ing. Klára Kalinová PhD.,

Omluveni: RNDr. Tomáš Vágai, Ing. Martin Vágner

 

Program:    1) pronájem garáže naproti MěÚ – žádost

                     2) nájem sklepních prostor na MěÚ – žádost

                     3) spolufinancování statika budovy čp. 171

                     4) výzva k podání nabídky – zimní údržba 2016/2017

                     5) změna v komisy pro veřejnou zeleň

                     6) lesní cesta Blana

                     7) objemová studie Tilia

                     8) bilance distribučních sazeb

                     9) zápis z jednání – stromy na hřebenovce

                    10) plakátovací plochy RENGL

                    11) aktualizace nájemních smluv

                    12) prodloužení nájemních smluv na byty

                    13) přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice

                    14) kanalizační přípojka Zvonař

                    15) projektová dokumentace – centrální kotelna

 

1) Rada města projednala žádost p. Vošvrdy o pozastavení placení nájemného po dobu uskladnění materiálu jednotky dobrovolných hasičů v garáži naproti MěÚ. Pan Vošvrda má pronajatou polovinu této garáže, po uskladnění materiálu ji však nemůže používat. Po dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice bude materiál přestěhován.

Návrh usnesení:

142/07/16 – rada města schválila prominutí nájmu za ½ garáže naproti MěÚ p. Vošvrdovi od 1. 7. 2016 do doby než bude moci tento prostor znovu využívat.

 3 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádost p. Jaroslava Dvořáka o slevu ve výši 3.000,-Kč  z nájmu sklepních prostor v čp. 490 z důvodu, že tento prostor nebyl po dobu havárie kanalizační přípojky využívat a musel tento prostor vyklidit.

Návrh usnesení:

143/07/16 – rada města schválila poskytnutí jednorázové slevy ve výši 3.000,-Kč p. J. Dvořákovi z nájmu sklepních prostor v čp. 490.

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s návrhem dohody o spolufinancování statiky budovy čp. 171. Náklady budou rozděleny poměrnou částí odpovídající vlastnickému podílu.

 

Návrh usnesení:

144/07/16 – rada města schválila dohodu o spolufinancování statického zajištění suterénu v čp. 171 mezi Městem a p. Jiřím Melicharem, druhým vlastníkem budovy čp. 171.

3 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s návrhem „ Výzvy k podání nabídky – zimní údržba v Rychnově u Jablonce nad Nisou 2016/17“.

Návrh usnesení:

145/07/16 – rada města souhlasí s vypsáním „ Výzvy k podání nabídky – zimní údržba v Rychnově u Jablonce nad Nisou 2016/17“.

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s rezignací p. F. Dědka na členství v komisi pro péči o veřejnou zeleň.

 

Návrh usnesení:

146/07/16 – rada města vzala na vědomí rezignaci p. F. Dědka na členství v komisi pro péči o veřejnou zeleň. Rada města zároveň jmenuje členem komise p. P. Černého.

3 hlasy pro

 

6) Starosta seznámil radní s nabídkou na zhotovení stavební dokumentace pro lesní cestu Blana na pozemku č. 3022 v k. ú. Rychnov. Starosta sdělil, že očekává ještě konkurenční nabídku a navrhuje realizovat přípravné projektové práce s tím, že pro vlastní realizaci opravy lesní cesty by město využilo dotací.

 

7) Starosta informoval radní, že obdržel 3 nabídky na „Objemovou studii využitelnosti pro město Rychnov u Jablonce „ na budovu TILIE. Nabídku podali firmy Valbek s.r.o. (nabídková cena 106.480,-Kč),  Project Aplus s.r.o. (39.000,-Kč + inženýrská součinnost na vyžádání 480,-Kč/hod) a APIstudio s.r.o. (cca 50.000,-Kč) Starosta v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek a po předchozí zkušenosti z předložených nabídek vybral nabídku firmy API Studio s.r.o.

 

8) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o poradenství v oblasti energetiky s firmou Energetická bilance s.r.o.

Návrh unesení:

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky s firmou Energetická bilance Czech Republic, s.r.o.

1 hlasů pro, 2 proti – usnesení nebylo přijato

 

9) Rada se seznámila se zápisem z jednání ve věci ochrany stromořadí v Pelikovicích sepsaný odd. Životního prostředí a st. památkové péče Magistrátu města Jablonec nad Nisou ve věci poškození dřevin stromořadí podél komunikace na pozemku č. 1564 v k. ú. Pelíkovice.

10) Rada města se seznámila s návrhem firmy RENGL s.r.o. na umístění nové plakátovací plochy u nádraží.

Návrh usnesení:

Rada města schválila nové náhradní umístění plakátovací plochy firmy RENGL v lokalitě ulice N8dražní na pozemku č. 173.

2 hlasy pro,  1 proti – usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení:

147/07/16 – rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 27. 12. 2013 s firmou RENGL, s.r.o.

3 hlasy pro

 

 

 

11) Rada města projednala návrh nové nájemní smlouvy na byty a návrhem na zařazení automatické inflační doložky do těchto smluv.

Návrh usnesení:

148/07/16 – rada města schválila aktualizovanou verzi nájemních smluv na byty s tím, že do smluv bude zapracována automatická inflační doložka o zvyšování nájmu.

3 hlasy pro

12) Rada města se seznámila s návrhem na prodloužení stávajících nájemních smluv k bytům na dobu určitou. Smlouvy nebudou prodlouženy nájemníkům, kteří jsou ve výpovědi pro neplacení nájmu.

Návrh usnesení:

149/07/16 – rada města schválila prodloužení nájemních smluv bytů na dobu určitou do 31. 12. 2017.

3 hlasy pro

 

13) Rada města projednala návrh na stanovení výše nájemného v bytech města od 1. 1. 2017.

Návrh usnesení:

150/07/16 – rada města rozhodla, že výše nájemného v bytech ve vlastnictví města se změní od 1. 1. 2017 o výši inflace za předchozí období.

3 hlasy pro

 

14) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrové řízení na  „Přístavbu a rekonstrukci požární zbrojnice Rychnov u Jablonce n. N.“

Návrh usnesení:

151/07/16 – rada města na základě doporučení komise pro výběrové řízení na „Přístavbu a rekonstrukci požární zbrojnice Rychnov u Jablonce n. N:“ vybrala za vítěze výběrového řízení firmu HIT Stavby s.r.o.

3 hlasy pro

 

 

 

 

 

 

15) Rada města se seznámila s návrhem vedení trasy kanalizační přípojky od čp. 499 a 576 přes pozemky města č. 139, 141 a 142 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

152/07/16 – rada města souhlasí s předloženým návrhem vedení trasy kanalizační přípojky čp. 499 a 576 přes pozemky města č. 139, 141 a 142 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

3 hlasy pro

 

16) Starosta informoval radu, že zadal projektové práce na úpravu centrální plynové kotelny v čp. 68 projektové kanceláři Pinkas. Starosta sdělil, že před zadáním oslovil 3 projektanty, 2 z nich však nabídku nepodali. Proto v souladu se směrnicí pro zadávání zakázek zadal tuto zakázku napřímo, dalšími důvody byly rychlé vypracování projektové dokumentace a odborná kvalifikace projektanta, který působí i jako soudní znalec v oboru.

 

 

Ing. Klára Kalinová                                                                                      Bc. Tomáš Levinský

          radní                                                                                                             starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.