Rada města

Usnesení rady ze dne 1.6.2016

Jan Tomsa  15.06.2016 12:07

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1. 6. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová

Omluveni: RNDr. Tomáš Vágai

 

Program: 1) Výběrová řízení – automobil CAS, WC na ZŠ, úprava náměstí

                2) ZŠ žádost o schválení přerušení doplňkové činnosti

                3) Protokol o kontrole státní energetické inspekce

                4) Značení cyklotras

                5) Chránička pro kabel VO

                6) Přípojky v Požárnické ulici

                7) Ukončení nájmu Sýkora

                8) Zapůjčení vybavení z haly

                9) Položkový přesun v rozpočtu

              10) nabídka na TDI IS Požárnická

 

 

1) Rada města se seznámila s informací o tom, že do soutěže na vybudování WC v ZŠ a do soutěže na úpravu náměstí nebyla podána žádná nabídka, na dodání hasičského nákladního automobilu byla dodána jediná nabídka.

 

Návrh usnesení:

113/06/16 – rada města ukládá MěÚ znovu vypsat výběrové řízení na  Úpravu parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou s termínem podání nabídky do poloviny srpna 2016 a výběrové řízení na ZŠ I. – výstavby WC s termínem do 15. 6. 2016. Rada města zároveň na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vybrala za vítěze veřejné zakázky „014 D2141 00 6031 FZŠ Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou – cisternová automobilová stříkačka“ firmu KOBIT – THZ s.r.o. 

4 hlasy pro

 

 

2) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s přerušením doplňkové činnosti ZŠ a MŠ stravování cizích strávníků ve školní jídelně. Radní kritizovali zcela nedostatečně zdůvodněnou žádost ředitele ZŠ. Pro vlastní souhlas radní požadují, předložit informaci o důvodech proč má být doplňková činnost přerušena  a informaci o příjmu příspěvkové organizace z této činnosti.

Návrh usnesení:

114/06/16 – rada města ukládá MěÚ vyzvat ředitele ZŠ a MŠ k předložení řádného zdůvodnění jeho žádosti o souhlas s přerušením doplňkové činnosti školní jídelny.

4 hlasy pro

3) Rada města se seznámila s protokolem o výsledku kontroly dodržování zákona o hospodaření energií. Kontrolu prováděla u města Státní energetická inspekce.

 

4) Rada města se seznámila s žádostí projektové kanceláře NÝDRLE – projektová kancelář o odsouhlasení navrženého značení vedení cyklotrasy č. 3038.

Návrh usnesení:

115/06/16 – rada města souhlasí s navrženým značením trasy cyklotrasy č. 3038.

4 hlasy pro

 

5) Rada města projednala návrh na realizaci uložení chrániček veřejného osvětlení v rámci provádění rekonstrukce vody a kanalizace v ulici Tyršova, Brusičská, Luční, Wolkerova a Topolová. Chráničky jsou určeny pro budoucí uložení kabelového vedení veřejného osvětlení (nebude tak nutné v budoucnu narušit nový asfaltový povrch komunikace). Na realizaci uložení bylo osloveno celkem 6 firem, nabídku dodaly 1. JHS, Silnice a mosty, a.s., TSJ, s.r.o., Eurovia CS, .a.s. nejlevnější nabídka byla předložena firmou 1. JHS.

 

Návrh usnesení:

116/06/16 – rada města rozhodla vybrat pro realizaci uložení chrániček pro veřejné osvětlení v ulicích Tyršova, Brusičská, Luční, Wolkerova a Topolová firmu 1.JHS.

4 hlasy pro

 

6) Rada města projednal návrh na navýšení ceny za vícepráce v rámci akce prodloužení inženýrských sítí v ulici Požárnická. Vícepráce si vyžádal požadavek SČVK na ukončení přípojek (vodovodní a kanalizační splašková) revizní nebo vodoměrnou šachtou.

 

 

Návrh usnesení:

117/06/16 – Rada města souhlasí s navýšením ceny díla „Prodloužení IS pro 2 RD v Požárnické ulici, Rychnov“ o částku 64.698 Kč vč. DPH a ukládá FV připravit návrh rozpočtového opatření. Rada města zároveň ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí s p. Kozáčkem ve věci odkoupení přípojek k jeho pozemku za cenu odpovídající nákladům na pořízení přípojky  a následně i s majitelem druhého dotčeného pozemku.

4 hlasy pro

 

7) Rada města projednala žádost p. Rulcové o souhlas vlastníka komunikace se zřízením sjezdu na tuto komunikaci.

Návrh usnesení:

118/06/16 – rada města na základě žádosti p. Rulcové souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku č. 1766 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na komunikaci Zálesí.

4 hlasy pro

 

8) Rada města v souvislosti se záměrem prodat pozemek č. 916 jako stavební parcelu projednal návrh na ukončení nájemního vztahu na tento pozemek s p. Sýkorou.

Návrh usnesení:

119/06/16 – rada města rozhodla  ukončit nájemní vztah s p. Jiřím Sýkorou na pozemek č. 916 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou dohodou k 31. 12. 2016.

4 hlasy pro

 

9) Rada města projednala návrh na provedení položkového přesunu v rámci § Ostatní záležitosti kultury. Jedná se o částku na rychnovské slavnosti – při sestavování rozpočtu se celá částka rozpočtovala na jednu položku a pro správné zaúčtování je nutné tuto částku zaúčtovat na více položek v rámci daného paragrafu.

Návrh usnesení:

120/06/16 – rada města schválila přesun částek v rámci paragrafu 3319.

4 hlasy pro

 

Ing. Martin Vágner                                                                                  Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.