Rada města

Usnesení rady ze dne 19.5.2016

Jan Tomsa  31.05.2016 09:54

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová (od bodu 8)

Program: 1) Informace ke změně zákona 128/2000 Sb.

                2) Objízdná trasa – přechodná úprava DZ

                3) Nadační příspěvek – výsadba

                4) Příkazní smlouva TROJMEZÍ

                5) Byt v čp. 490 – zhodnocení stavu

                6) Studie RD pod hřbitovem

                7) Souhlas  s umístěním provozovny

                8) Nákup energií

                9) Přípojky v Požárnické ulici

              10) TJ SPARTAK oslavy

              11) Žádost ZŠ a MŠ stravování cizích strávníků

              12) Směrnice hodnocení ředitele ZŠ a MŠ – doplnění

              13) Směrnice pronájmy bytů

              14) Návrh vyhlášky poplatek za psa

              15) Rekonstrukce bytu v čp. 532

              16) Přidělení bytu v čp. 209

 

 

1) Tajemník seznámil radu se změnami zákona 128/2000 Sb. o obcích, které nabydou účinnosti od 1. 7. 2016. Stejná informace bude sdělena na zasedání zastupitelstva města.

2) Rada města projednala žádost KSS LK o souhlas s objízdnou trasou v rámci Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na komunikaci od silnice I/65 k IMP Kokonín po dobu 6 měsíců od 1. 6. 2016. Radní diskutovali o tom, že tato přechodná úprava výrazně zvýší dopravu v Rychnově.

Návrh usnesení:

Rada měst souhlasí s navrženou objízdnou trasou ve věci Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici č. III/2879 (od rychlostní komunikace do Jablonce n. N. k areálu IMP Kokonín).
1 hlas pro, 2 proti – usnesení nebylo přijato

 

3) Rada města se seznámila s informací odborného lesního hospodáře Ing. Dudy ve věci získání příspěvku na nákup sazenic jedlí od Nadace pro obnovu a záchranu jizerských hor.

Návrh usnesení:

103/05/16 – rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o posktnutí nadačního příspěvku na výsadbu jedlí do rychnovského lesa s Nadací pro obnovu a záchranu jizerských hor.

3 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s návrhem na to, aby přípravu a organizaci výběrových řízení na přístavbu k hasičské zbrojnici provedla Energetická agentura Trojmezí o.p.s.

Návrh usnesení:

104/05/16 – rada města schválila uzavření smlouvy příkazní s Energetickou agenturou Trojmezí o.p.s. na služby související s přípravou, organizací a realizací výběrových řízení pro realizaci projektu Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Rychnov u Jablonce n. N.

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s doplněnou informací o stavu bytu v čp. 490. Radní diskutovali o tom, do jaké míry budou byty nadále po uvolnění rekonstruovány a shodli se na tom, že případné rekonstrukce budou v minimálním rozsahu tak, aby se dostálo příslušným normám.

 

Návrh usnesení:

105/05/16 – rada města rozhodla, že rekonstrukce v bytě v čp. 490 bude provedena v minimálním rozsahu. Bude provedena rekonstrukce elektro, tak aby odpovídala platným normám, bude provedena kontrola plynového zařízení, na podlahy bude položeno PVC a WC na chodbě bude přesunuto do bytu.

3 hlasy pro

 

6) Rada města se seznámila se studií na výstavbu rodinných domů pod Hřbitovem,

Návrh usnesení:

106/05/16 – rada města doporučuje převzít dešťovou kanalizační stoku připravovanou pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod hřbitovem za podmínky napojení této stoky do stávající kanalizační sítě.

3 hlasy pro

 

7) Radní připomněli řešení parkování pro automobily zaměstnanců logistického centra.

Návrh usnesení:

107/05/16 – rada města ukládá MěÚ urgovat vyjádření firmy Contera k uzavření nájemní smlouvy k parkování u viaduktu.

3 hlasy pro

 

8) Rada města se seznámila s žádostí C+C Cimbál o souhlas s umístěním provozovny v domě čp. 537 v Nádražní ulici u jednoho z nájemníků. Pro posouzení této žádosti požaduje rada města bližší informace o prováděné činnosti (drobná montáž).

9) Rada města se seznámila s žádostí ředitele ZŠ a MŠ o souhlas s dočasným přerušením stravování cizích strávníků ve školní jídelně. Radní požadují k vydání souhlasu bližší informace a odůvodnění své žádosti.

10) Rada města se seznámila s návrhem na účast nákupu el. energie pro rok 2017 společně s městem Liberec.

Návrh usnesení:

108/05/16  - rada města souhlasí s účastí města na nákupu el. energie pro rok 2017 na komoditní burze společně se statutárním městem Liberec.

4 hlasy pro

11) Rada města se seznámila s informací od SČK a.s. ve věci odkupu kanalizační splaškové, kanalizační dešťové a vodovodní přípojky.

 

Návrh usnesení:

108/05/16 - Rada města ukládá MěÚ předložit zastupitelstvu města návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s majiteli pozemku č. 1055/119 o způsobu úhrady odkupu kanalizační splaškové, kanalizační dešťové a vodovodní přípojky v pořízených cenách včetně nákladů na projekční část. Zároveň rada města ukládá MěÚ informovat případné zájemce druhého stavebního pozemku v této lokalitě (část 1055/1 o výměře cca 670 m2), že podmínkou prodeje parcely bude odkoupení vybudovaných přípojek.

4 hlasy pro

 

12) Rada města se seznámila s informací o plánovaných oslavách 70 let TJ SPARTAK ZEZ a s informací, že dne 18. 6. 2016 proběhne v rámci těchto oslav hudební produkce (do 23 hodin) a ohňostroj v cca 22:00 hod.

 

13) Rada města se seznámila s navrženou aktualizovanou směrnicí pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ. Aktualizace spočívá v tom, že hodnocení ředitele bude probíhat 1 x ročně.

Návrh usnesení:

109/05/16 – rada města schválila aktualizovanou směrnici pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ.

4 hlasy pro

 

14) Rada města se seznámila s návrhem nové vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Návrh usnesení:

110/05/16 – rada města ukládá MěÚ předložit návrh nové vyhlášky o místním poplatku ze psů k projednání zastupitelstvu města.

4 hlasy pro

 

15) Rada města se seznámila s informací komise pro výběrové řízení a došlými nabídkami na realizaci akce „Rekonstrukce bytu Lesní 532“. Nabídky podali fi. Liebscher Pohl, s.r.o., PP servis Plzeň s.r.o., Jaroslav Dvořák – Intes a STAVO UNION stavební společnost, s.r.o.

 

Návrh usnesení:

111/05/16 – rada města rozhodla, že akci „Rekonstrukce bytu Lesní 532“ provede firma STAVO-UNION  s celkovou cenou za provedené dílo 509.718,-Kč vč. DPH.

3 hlasy pro, 1 nehlasoval

 

16) Rada města rozšířená o přítomné zastupitele projednala pronájem volného bytu v čp. 209.

Návrh usnesení:

112/05/16 – rada města rozhodla o přidělení bytu 1+1 v čp. 209 p. Jiřímu Paldusovi.

4 hlasy pro

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                         Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                                       starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.