Rada města

Usnesení rady ze dne 4.5.2016

Jan Tomsa  12.05.2016 12:37

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 4. 5. 2016

 

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová (od bodu 3), RNDr. Tomáš Vagai

Program: 1) Komise péče o veřejnou zeleň

                 2) Panoramatické fotografie Rychnova

                 3) Byt v čp. 490

                 4) Žádost o ukončení nájmu dohodou

                 5) Aktualizace RAP 2016

                 6) Nové koupaliště

                 7) Zastávka u nádraží ČD

                 8) Hřbitov

                 9) Nabídky na realizaci dětského hřiště v ulici Nová

               10) Přípojky v ulici Požárnická

 

 

1) Rada města se seznámila s návrhem na zřízení komise pro péči o veřejnou zeleň a s návrhem její činnosti a složení.

Tajemník seznámil radní s tím, že na základě havarijního stavu javoru klenu u Tilie přistoupilo město k jeho skácení z důvodu možného ohrožení okolí.

Návrh usnesení:

94/05/16 – rada města s platností od 5. 5. 2016 zřizuje Komisi péče o veřejnou zeleň. Předsedou komise jmenuje P. Kadlece, členy Ing. Haškovou a F. Dědka. Rada stanovuje komisi tuto náplň činnosti: povolování kácení dřevin mimo les, sledování stavu městské zeleně včetně zeleně na místním hřbitově, předkládání návrhů na náhradní výsadbu stromů a další opatření vedoucí k udržování a zlepšování stavu městské zeleně. Rada města zároveň ukládá MěÚ zavést evidenci náhradní výsadby formou sdílené tabulky Google.

4 hlasy pro


 

 

 

2) Rada města se seznámila s nabídkou na pořízení panoramatických fotografií od p. D. Pavlíčka.

Návrh usnesení:

95/05/16 – rada města ukládá MěÚ zajistit panoramatické fotografie Rychnova u Jablonce nad Nisou a to těchto míst: INTERIÉR – knihovna, hala a sál Besedy, kostel Sv. Václava EXTERIÉR – sportoviště, památník u nádraží, hřbitov, náměstí, nádraží, viadukt, památník v ZEZu.

4 hlasů pro

 

Na zasedání dorazila radní Bc. Benešová, počet radních 5.

3) Rada města se seznámila s návrhem na zveřejnění úmyslu pronájmu uvolněného bytu v čp. 490 a s předběžnou kalkulací na rekonstrukci bytu. Radní diskutovali o to, zda je nutné provést rekonstrukci v navrhovaném rozsahu.

Návrh usnesení:

96/05/16 – rada města ukládá MěÚ připravit návrh aktualizace směrnice o pronájmu bytů včetně metodiky výpočtu nájemného. Rada města zároveň souhlasí se zadáním vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci bytu v čp. 490 s tím, že bude provedena rekonstrukce v minimální variantě.

4 hlasy pro, 1 se zdržela

Návrh usnesení:

97/05/16 – rada města ukládá MěÚ předložit na další zasedání rady města zdůvodnění navrhovaného rozsahu rekonstrukce uvolněného bytu v čp. 490.

5 hlasů pro

 

4) Rada města se seznámila s výpovědí z nájmu podanou p. Djurovičovou a zároveň projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou.

Návrh usnesení:

98/05/16 – rada města ukládá zveřejnit úmysl pronájmu bytu 1 + 1 v čp. 569. Rada města dále souhlasí s uzavřením dohody o předčasném ukončení nájmu za podmínky, že bude tento byt v termínu výpovědní lhůty pronajmut novému zájemci.

5 hlasů pro

 

5) Radní se seznámili s informací k doplnění „Regionálního akčního plánu“ na období 2014 – 2020. Starosta města provede jeho aktualizaci a případné doplnění.

 

6) Starosta informoval radní o stavu „Nového koupaliště“, zároveň informoval, že obdržel nabídku na projektovou dokumentaci na revitalizaci této vodní plochy (odbahnění a oprava přelivu). Radní diskutovali o tom, zda je nutné opravu provést a zda zde existuje akutní potřeba provozu vodní plochy, především s ohledem na finanční náklady s tím související.

Návrh usnesení:

99/05/16 – rada města ukládá MěÚ připravit na zasedání zastupitelstva města materiál týkající se obou vodních ploch v k. ú. Rychnov a to s přihlédnutím na způsob využití těchto ploch, nutnost investic, dalších provozních výdajů a zmapování jejich současného stavu.

5 hlasů pro

 

7) Rada města se seznámila s návrhem na zakoupení autobusové zastávky na konečnou zastávku MHD u nádraží s ohledem na dohodu s majitelem pozemku, kde stojí současná autobusová zastávka (dohoda o ponechání stávající zastávky do konce srpna 2016).

Návrh usnesení:

100/05/16 – rada města rozhodla zakoupit autobusovou zastávku  od firmy Kovo Halama (cena včetně montáže 40 tis. Kč), tato zastávka bude umístěna na konečnou zastávku MHD namísto stávající autobusové zastávky. Podmínkou je schválení rozpočtového opatření a uvolnění finančních prostředků zastupitelstvem města. Rada města ukládá MěÚ připravit podklady pro rozpočtové opatření a předložit je finančnímu výboru.

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s nabídkami na realizaci dětského hřiště v ulici Nová.

Návrh usnesení:

101/05/16 – rada města vybrala pro realizaci dětského hřiště v ulici Nová nabídku firmy Flora Servis s.r.o. s tím, že zde nebude realizováno navrhované pískoviště a plachta.

5 hlasů pro

 

9) Rada města krátce diskutovala o tom, jakým pojmout plánované opravy na městském hřbitově. Vhodné by bylo upravit vchod včetně dlažby, upravit současný zdroj vody a rozptylovou loučku. MěÚ projedná případné návrhy se zahradnicí p. Niedobovou.

 

 

 

 

10) Rada města se seznámila se stavem realizace přípojek v Požárnické ulici. Při projednávání akce „Prodloužení IS pro 2 RD v Požárnické ulici“ město obdrželo dne 28. 4. 2016 od SČVK, a.s. jako budoucího provozovatele kanalizace a vodovodu stanovisko, že instalace přípojek vytažených mimo komunikaci je nepřípustná, protože by se jednalo o černou stavbu. (V minulosti se tento postup několikrát realizoval z důvodu ochrany komunikace a přípojka se následně povolila v rámci povolení výstavby rodinného domu) Dále bylo se SČVK dohodnuto, že pokud město neprodleně zajistí vyhotovení PD na předmětné přípojky (vodovodní a kanalizační) a zahájí příslušné kroky k jejich řádnému povolení, vydá SČVK po dokončení akce souhlas s kolaudací stavby i přesto, že povolení na přípojky ještě nebude vydané.

Návrh usnesení:

102/05/16 – rada města ukládá MěÚ předložit zastupitelstvu města návrh smlouvy s majiteli pozemku č. 1055/119  o způsobu úhrady odkupu kanalizační splaškové, kanalizační dešťové, vodovodní a plynovodní přípojky v pořízených cenách včetně nákladů na projekční část. Zároveň rada města ukládá MěÚ informovat případné zájemce druhého stavebního pozemku v této lokalitě (část 1055/1 o výměře cca 670 m2), že podmínkou prodeje parcely bude odkoupení vybudovaných přípojek.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                         Bc. Tomáš Levinský

     místostarosta                                                                                                       starosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.