Rada města

Usnesení rady ze dne 25.2.2016

Jan Tomsa  01.04.2016 08:46

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 25. 2. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD.(do bodu 12), RNDr. Tomáš Vágai (od bodu 4), Bc. Benešová (od bodu 12)

Program: 1) dodatek o výpůjčce TJ SPARTAK

                2) CAS auto pro hasiče

                3) smlouva s HZSLK

                4) pozemky pod vlekem p. Kulhavého

                5) hráz koupaliště

                6) žádost p. Djurovičové o změnu nájemce

                7) akce „ukliďme Česko“

                8) Lužická rekonstrukce vodovodu

                9) administrace „snížení energetické náročnosti budovy čp. 68“

             10) údržba časoměrného zařízení na kostele Sv. Václava

             11) doporučení komise pro výběrové řízení

             12) veřejná zeleň

             13) souhlas s kácením

 

 

1) Rada města se seznámila s návrhem č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17. 12. 2014 s TJ SPARTAK ZEZ Rychnov

Návrh usnesení:

34/02/16 – rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 17. 12. 2014 s TJ SPARTAK ZEZ Rychnov k výpůjčce budovy čp. 570.

3 hlasy pro

 

2) Starosta informoval radní o nabídce na administraci dotace na pořízení CAS (hasičského auta)

3) Rada města se seznámila s návrhem dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi Městem a Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje. Případnou plánovaná pomoc by byla zajišťována prostřednictvím Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

35/02/16 – rada města schválila dohodu o plánované pomoci na vyžádání s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.

3 hlasy pro

3) Starosta informoval o jednání s vlastníkem pozemku č. 3262 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, který zasahuje do tratě lyžařského vleku.

 

Návrh usnesení:

36/02/16 – rada města ukládá MěÚ připravit návrh smlouvy o nájmu části pozemku 3262 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou mezi městem a p. Kulhavým s tím, že cena za pronájem bude činit 1,2 Kč/m2.

3 hlasy pro

 

Na zasedání se dostavil radní RNDr. T. Vágai. Počet radních 4.

 

4) Rada města se seznámila s žádostí p. Dobeše o řešení opravy protékající hráze koupaliště. Starosta informoval radu o záměru p. Poláka ve věci revitalizace koupaliště.

 

Návrh usnesení:

37/02/16 – rada města ukládá MěÚ připravit variantní řešení revitalizace koupaliště „MORBAD“ a zahájit jednání se spolkem rybářů za účelem uzavření dohody o ukončení výpůjčky tohoto koupaliště v co nejkratším možném termínu.

4 hlasy pro

5) Rada města se seznámila s žádostí p. L. Djurovičové o změnu nájemce nájemního bytu v čp. 569 na svoji dceru M. Djurovičovou. Radní postupují tuto věc k rozhodnutí do rozšířeného jednání rady města.

 

6) Starosta informoval radní o připravované akci „Ukliďme Česko“

 

7) Rada města se seznámila s návrhem projektové dokumentace k rekonstrukci vodovodu v Lužické ulici.

 

Návrh usnesení:

38/02/16 – rada města požaduje předložit nová návrh projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu v Lužické ulici tak, aby byl minimalizován zásah do nového povrhu komunikace.

4 hlasy pro

 

 

8) Starosta předložil radě návrh na smlouvu o dílo na administraci projektu „ Snížení energetické náročnosti budovy čp. 68“ s Ing. Šimanovou. Vzhledem k rozsahu práce a poradní činnost při administraci tohoto projektu starosta doporučil její uzavření.

Návrh usnesení:

39/02/16 – Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na administraci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 68“ s Ing. Šimanovou.

4 hlasy pro

 

9) tajemník informoval radu o tom, že město dosud zajišťovalo na svůj náklad údržbu hodin na kostele Sv. Václava. Starosta přislíbil projednat s římskokatolickou farnost další hrazení údržby hodin na kostele.

Návrh usnesení:

40/02/16 – rada města souhlasí s proplacením faktury za údržbu kostelních hodin v roce 2015.

4 hlasy pro

 

10) Rada města se seznámila s doporučením komise pro výběrová řízení ve věci IS Požárnická 2016 a Oprava komunikací 02/2016.

Návrh usnesení:

41/02/16 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že dodavatelem výstavby inženýrských sítí v ulici Požárnická bude firma 1. jizerskohorská st. Spol., s.r.o.

4 hlasy pro

 

Návrh usnesení:

52/02/16 – rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že opravy komunikací 02/2016 bude realizovat firma EUROVIA CS, a.s.

4 hlasy pro

 

11) Rada města projednala návrh na kácení stromů na západní část náměstí v souvislosti s připravovanými stavebními úpravami této části náměstí.

Návrh usnesení:

53/02/16 – rada města souhlasí s kácením smrků na pozemku č. 35 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s tím, že kácení bude realizováno těsně před započetím stavebních a přípravných prací na náměstí.

4 hlasy pro

12) Rada města se seznámila s nabídkami na zpracování plánu rozvoje obce.

Návrh usnesení:

54/02/16 – Rada města vybrala jako zpracovatele plánu rozvoje obce firmu GAREP

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

13) Rozšířená rada města o přítomné zastupitele projednal pronájem volného bytu 1+1 v čp. 569Návrh usnesení:

55/02/16 – rada města rozhodla, že volný byt v čp. 569 bude pronajmut p. Valhové, v případě, že žadatelka tento byt odmítne, bude pronajmut p. Konvičkovi.

4 hlasy pro

 

14) Rada města projednal žádost p. R. Palduse o změnu nájemce bytu v čp. 209 na svého otce p. J. Palduse.

56/02/16 – rada města nesouhlasí se změnou nájemce bytu v čp. 209 z p. R: Palduse na p. J. Palduse.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

15) Rada města na základě usnesení zastupitelstva města jednalo o výši nabídkové ceny za soubor nemovitostí TILIE.

Návrh usnesení:

57/02/16 - Rada města na základě pověření zastupitelstva města určila výši podání na 8.108.000,-Kč na zakoupení předmětného souboru nemovitého majetku zapsaného na LV č. 899 pro k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a to konkrétně:

Pozemek p. č. 31/2 o výměře 580 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití: zeleň

Pozemek p. č. 31/3 o výměře 991 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: Rychnov u Jablonce nad Nisou, č. p. 720, způsob využití: obč. Vybavenost, stavba stojí na pozemku p. č. 31/3

Pozemek p. č. 574 o výměře 405 m2, vedený jako trvale travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond.

Předmětem výběrového řízení jsou také součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí tak, jak je vlastník byl oprávněn užívat, nezapsané v Katastru nemovitostí.

3 hlasy pro, 1 proti

 

Ing. Martin Vágner                                                                                             Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                           starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.