Rada města

Usnesení rady ze dne 24.3.2016

Tomáš Levinský  31.03.2016 13:25

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24. 3. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., Bc. Jaroslava Benešová

Omluven: RNDr. Tomáš Vagai,

Program:

 1. Výběrové řízení okna Beseda
 2. Aktualizace směrnice pro zadávání zakázek
 3. Prázdninový provoz MŠ
 4. Parkování za viaduktem
 5. Nabídka PD dokončení sportovního hřiště – informace
 6. Dopravní značení
 7. PD most Údolní u domu če. 65
 8. Opěrná zeď Mlýnská
 9. Kanalizace Lužická podání - žádosti o dotaci
 10.  Pozemky pod vlekem – Kulhavý
 11. Pronájem pozemků – Mlýnská
 12. Nabídky na zpracování VŘ CAS
 13. Pronájem pastvin Pelíkovice
 14. Rekonstrukce VO Tyršova
 15. Dětská hřiště
 16. Informace  o stavebním řízení JHSP
 17. Přidělení bytu DPS
 18. Vodovod Lužická
 19. Hašek - tenisové kurty

 

 

1) Rada města se seznámila s materiály, které se týkají VŘ dodání oken do objektu restaurace Beseda. 

Návrh usnesení:

55/3/16  - Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci akce „okna Beseda“ provede firma Baroch okna s.r.o. ( IČO 27144526 ) s celkovou cenou za provedené dílo 233.008,- Kč včetně DPH. Podmínkou realizace je schválení uvolnění finančních prostředků na tuto akci zastupitelstvem města.

4 - pro

2) Rada města projednala návrh aktualizace směrnice rady č. 1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu.

 

Návrh usnesení:

56/3/16 – Rada města schvaluje aktualizovanou směrnici rady  č. 1/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu

 

4 – pro

 

3) Prázdninový provoz MŠ – rada města se seznámila s návrhem vedoucí MŠ o provozu MŠ o letních prázdninách.

 

Návrh usnesení:

57/3/16 - rada města schvaluje uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu od 18.7.2016 do 19.8.2016.

 

4 – pro

4) Rada se seznámila s doplněným materiálem – žádost o pronájem pozemků č. 509,510 a 511 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

58/3/16 - Rada města schválila pronájem pozemků č. 509, 510 a č. 511 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem parkování osobních automobilů společnosti Contera Management s.r.o. za cenu 8995,- / ročně s tím, že žadatel upraví před užíváním pozemky vhodným způsobem pro nerušené parkování zaměstnanců logistického centra za kostelem. Text nájemní smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání.

4 – pro

5) Rada města se seznámila s kalkulací ceny za PD dokončení sportovního areálu, kterou vypracuje původní projektant Ing. Otakar Novotný. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně v projektu – zmenšení fotbalového hřiště s UMT na polovinu, bylo pro územní rozhodnutí připravit novou projektovou dokumentaci.

Návrh usnesení:

59/3/16 – rada města rozhodla, že vypracování PD pro územní řízení provede Ing. Otakar Novotný - Novotný – stavební projekce.

4 – pro

6) Dopravní značení – žádost p.Rakouše. Rada města se seznámila s materiálem a doporučením PČR

 

Návrh usnesení:

60/3/16 - rada města ukládá MěÚ zajistit instalaci dopravní značky P4 – „Dej přednost v jízdě!“ na účelové komunikaci na pozemku č. 3173 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

4 – pro

 

7) Rada města se seznámila s možnými variantami řešení rekonstrukce mostu v Údolní če. 65. Rada města vybrala ze dvou doporučených nabídek V1  s odhadovanými náklady za 715 tis a V2 za 590 tis. Kč

Návrh usnesení:

61/3/16 – rada města vybrala 2. variantu řešení - vybetonovaný železobetonový monolitický polorám s odhadovanými realizačními náklady 590.000,-Kč

4 – pro

8) Opěrná zeď Mlýnská – starosta opětovně seznámil radní se žádostí pana Vaska, který žádám město o opravu opěrné zdi na jeho pozemku. Dále seznámil radní s tím, že pan Vasko podá žádost o směnu pozemků, tak aby opěrná zeď byla v budoucnu na pozemku města. Ze statických posouzení vyplývá, že je třeba zeď opravit, jinak může dojít k sesutí vozovky, která je nad zdí. V současné době se nachází rozpadlá část zdi na pozemku p. Vaska. Zeď je stavbou a součástí pozemku, na kterém stojí.    

Návrh usnesení:

62/3/16 - rada města souhlasí s realizací opravy opěrné zdi na pozemku č. pana Vaska. Náklady na tuto opravu ponese město.

0- pro 4- proti

9) Starosta seznámil radu měst s možností podání žádosti na vybudování kanalizace v Lužické ulici, na které jej již vydáno stavební povolení.  Je možné získat dotaci ve výši až 70% max. 2 mil. Kč, ze způsobilých výdajů. Předpokládaná cena realizace je 5,3 mil. Kč. Doba realizace je do 11/2017.  Na celé komunikaci Lužická byla v roce 2012 provedena oprava celopovrchu. V případě realizace kanalizace, je třeba na úseku cca 200 m zásahu do celé šířky komunikace. V roce 2017 bude v ulici Lužická prováděna rekonstrukce vodovodu.  

Návrh usnesení:

63/3/16 – rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci v roce 2016 na výstavbu kanalizace Lužická, kdy je možno získat až 2 mil. Kč, z uznatelných nákladů. Předpokládaná cena realizace je 5,3 mil. Kč.

1 – pro, 3- proti

10) rada města projednala návrh města panu Kulhavému, majitele pozemku pod lyžařským vlekem o podmínkách pronájmu pozemku č. 3262 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

64/3/16 – rada města schvaluje uzavřít smlouvu o nájmu pozemku s panem Miroslavem Kulhavým, za účelem provozování lyžařského vleku,  kdy doba nájmu je od 1.1.2016 do 31.3.2016 a cena za pronájem 1 m2 je 1,2,-Kč za celkovou dobu nájmu.

4 – pro

11) Pronájem pozemků Mlýnská - Spol. Mlýnská s.r.o. požádala o pronájem části plochy parkoviště na pozemku č. 906 a 850 o celkové výměře 160 m2 po dobu výstavby bytového domu Mlýnská.

 

Návrh usnesení:

65/3/16 - Rada města schválila pronájem části plochy parkoviště na pozemku č. 906 a 850 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro dočasné složiště stavebního materiálu a parkoviště staveništních strojů pro připravovanou výstavbu „Bytového domu Mlýnská“ firmě Mlýnská s.r.o. dle standardních podmínek. Rada města zároveň revokuje usnesení č. 319/12/15.

4 – pro

12)  Rada se seznámila s nabídkami na zpracování VŘ na dodávku CAS

Návrh usnesení:

66/3/16 – rada města vybrala zpracovatele výběrového řízení na dodávku CAS, firmu Vyber s.r.o.

 4- pro

13) Rada města se seznámila s nabídkami pronájmu pastvin. Vzhledem k tomu, že jsou o shodné pozemky dva zájemci, požaduje zájemce pozvat na další jednání rady.

Návrh usnesení:

67/3/16 – rada města ukládá MÚ pozvat zájemce na další jednání rady

4 – pro

 14) V souvislosti s připravovanou akcí na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Tyršova - Brusičská, kdy dojde k demontáži stávajících asfaltových krytů vozovek, byla připravena zadávací dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v této lokalitě.

68/3/16 – rada města rozhodla o ponechání a využití stávajících svítidel (Malaga, stáří 3 roky) při rekonstrukci VO v lokalitě ul. Tyršova, Brusičská, Luční, Wolkerova.

4 – pro

15) Dětská hřiště – Požárnická zadávací materiál.

69/3/16 - Rada města ukládá MěÚ vypsat výběrové řízení na dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště v ulici Požárnická. Rada požaduje, aby materiál, ze kterého budou prvky zhotoveny, byl dub.

4 – pro

Vzhledem k velmi špatnému stavu herních prvků na dětském hřišti u paneláků Nová ulice byla na základě posouzení revizního technika doporučeno vyřadit z provozu: bradla, dřev. šestiúhelník, kladina dřevěná, jednohrazdí, domek se skluzy.

70/3/16 – Rada města se seznámila se stavem, souhlasí s likvidací herních prvků a ukládá MÚ zajistit podklady s návrhem pro adekvátní náhradu těchto prvků a tento materiál předložit na jednání zastupitelstva.

4 – pro

16) Rada se seznámila s průběhem řízení stavebního úřadu ve věci stížnosti Ještědská čp. 868

 

17) Přidělení bytu v DPS. Vedoucí DPS předložila návrh radě města o přidělení bytu v DPS.

71/3/16 – Rada města rozhodla o přidělení bytu č. 15 v DPS, paní Albíně Daníčkové.

4 – pro

18) Rada města se opětovně seznámila žádostí o stanovení podmínek pro zásah do komunikace při rekonstrukci vodovodu v Lužické ulici, kterou bude provádět SVS.

4 – pro

72/3/16 - Rada města požaduje obnovu povrchu komunikace dle přiložené situace, dále požaduje, aby stavebník zasahoval do komunikace v co nejmenší míře.

19) Žádost p. Haška – tenisové kurty. Rada města se seznámila s žádostí pana Haška. Na jednání se dostavil zástupce pana Haška pan P. Košek. Pan Košek uvedl, že by bylo vhodné připravit nový ceník pronájmu tenisových kurtů, ve kterém bude možnost zakoupení celoroční vstupenky. Navrhuje, aby tato vstupenka byla v hodnotě cca 1400,-Kč. Tato cena je přiměřená místním poměrů. Dále navrhuje zavést rezervační kalendář.

73/3/16 – Rada města ukládá MÚ připravit ve spolupráci se správcem sportovního areálu návrh ceníku pronájmu tenisových kurtů s možností zakoupení celoroční vstupenky.

4 – pro

20) Rada města se seznámil a s žádostí p. Patky o zapůjčení 30 stolů na svatbu.

Návrh usnesení:

Rada města schválila zapůjčení 30 ks stolů za 50,-Kč/1ks v termínu 14.7. do 16.7. 2016 panu Pavlu Patkovi. Podmínkou zapůjčení je složení vratné kauce ve výši 2000,-Kč

3 – pro 1 - zdržel

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                              Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                              starosta

 

Diskuze

 • 02. 04. 2016 11.56
  Ono je těch zajímavých věcí více.  …
 • 31. 03. 2016 14.20
  Skutečně "zajímavá" cena pronájmu veřejného prostranství firmě Contera ve vazbě na vyhlášku č. 3/2011 (5  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.