Rada města

Usnesení rady ze dne 10.3.2016

Tomáš Levinský  31.03.2016 13:23

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10. 3. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD., RNDr. Tomáš Vagai, Bc. Jaroslava Benešová

Program:

1) souhlas s kácením břízy - Ferfecký

2) most M8 Údolní ulice

3) informace k povinnosti zveřejňování smluv

4) Contera - parkování za viaduktem

5) pronájem pozemků Pelíkovice

6) ZŠ zpráva o provedené inventarizaci, odpisový plán, výkaz zisků a ztrát, rozvaha bilance

7) podklad pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ

8) Nabídka publikace

9) Dešťová kanalizace Ještědská

10) Smlouva Garep

11) Magdaléna žádost sál

12) Dopravní značení

13) Patka - stoly

14) Kulturní komise

15) Veřejná zeleň

 

1) Rada města projednala žádost o udělení souhlasu s pokácení 3 ks bříz na pozemku města u domu p. Ferfeckého. 

Návrh usnesení:

43/3/16  - rada města souhlasí s pokácením 3 ks bříz na pozemku města, s podmínkou náhradní výsadby 3 ks stromů na místo určené Městským úřadem. Cena za dřevo z pokácených stromů bude stanovena dle ceníku pro prodej dřeva samovýrobou.

3 - pro, 2 - proti

V souvislosti s výsadbou je vhodné připravit koncepci náhradní výsadby stromů.

2) most M8 Údolní ulice – rada požaduje upřesnit materiál o cenu za vypracování projektu – bod připravit do příštího jednání rady

 

3) informace k povinnosti zveřejňování smluv – rada města se seznámila s povinnostmi obcí týkající se zveřejňování smluv

 

4) Contera - parkování za viaduktem

 

Rada města se seznámila se žádostí o pronájem pozemků č. 509,510,511.

 

- rada města požaduje prověřit návrh smlouvy o nájmu právničkou města a následně předložit na další jednání rady.

 

5) pronájem pozemků Pelíkovice

 

Rada města se seznámila s došlými žádostmi na pronájem pozemků v Pelíkovicích. O pronájem stejných pozemků mají pan Nejeschleba a Blahovec. Radě nebyla předložena nájemní smlouva s p. Blahovecem z roku 2015, která měla být přílohou žádosti. Rada města požaduje předložení této smlouvy na další jednání rady.

 

Návrh usnesení:

44/3/16 – rada města ukládá MÚ prověřit a připravit nabídky v hodných pozemků města k pronájmu za účelem hospodářské činnosti.

5 - pro

6) ZŠ zpráva o provedené inventarizaci, odpisový plán, výkaz zisků a ztrát, rozvaha bilance. Rada města se seznámila s předloženými materiály.

 

Návrh usnesení:

45/3/16 – rada města bere na vědomí závěrečnou inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou 2015

5 - pro

46/3/16 – rada města schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2016 ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou

5 - pro

47/3/16 - rada města schvaluje účetní závěrku roku 2015 ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou

5 - pro

48/3/16 rada města schvaluje použití rezervního fondu k úhradě ztráty hospodářského výsledku roku 2015  ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou ve výší 152.933,19 Kč

5 - pro

7) podklad pro hodnocení ředitele ZŠ a MŠ

 

Rada města se seznámila s podklady.

Návrh usnesení:

49/3/16 – rada města ukládá MÚ připravit změnu Směrnice rady k hodnocení ředitele Základní a mateřské školy Rychnov u Jablonce n. N. , tak aby hodnocení ředitele bylo prováděno 1 x ročně po ukončení školního roku.

5 – pro

 8) Nabídka publikace – rada města se seznámila s nabídkou publikace Nakladatelství Soukup

 

9) Dešťová kanalizace Ještědská

 

Rada města se seznámila se situací týkající se napojení do dešťové kanalizace v souvislosti s budoucí výstavbou rodinných domů Pod Hřbitovem.

 

Návrh usnesení:

50/3/16 – rada města souhlasí s využitím stávající dešťové kanalizační stoky při splnění následujících podmínek:

1) Před vydáním územního rozhodnutí na novou dešťovou kanalizaci zajistí investor

následující doklady:

- Investor prověří technický stav a dostatečnou kapacitu stávající kanalizace pro potřeby

odkanalizování navrhované lokality. Případné technické nedostatky odstraní stavebník

na vlastní náklady. O technickém stavu a případných opravách stávající kanalizace

bude vyhotoven protokol.

- Investor zajistí vyhotovení geodetického zaměření a zákres stávající kanalizace do

pozemkové mapy v elektronické podobě.

2) Nově vybudovanou dešťovou kanalizaci předá investor bezúplatně Městu Rychnov u

Jablonce nad Nisou do majetku na základě předávacího protokolu po nabytí právní moci

příslušného rozhodnutí povolujícího užívání předmětné kanalizace. Kanalizační šachty

budou umístěny v tělese budoucí komunikace. Před přádáním kanalizace budou veškeré

dotčené pozemky uvedeny do původního stavu nebo bude zajištěna jejich konečná úprava.

Dotčené asfaltové povrchy budou celoplošně obnoveny. Při předávacím řízení připojí

investor následující doklady:

- Kopii příslušného rozhodnutí o povolení užívání dešťové kanalizace včetně doložky

právní moci.

- Kopii Smlouvy o dílo se záruční lhůtou minimálně 5 let.

- Kopii Předávacího protokolu mezi investorem a stavebníkem.

- Kopii smluv o věcném břemeni na dotčené pozemky kanalizací za účelem vstupu a

oprav. Smlouvy budou vloženy do katastru nemovitostí.

- Kamerovou zkoušku a zkouškou těsnosti potrubí a šachet.

- Geodetické zaměření a zákres kanalizace do pozemkové mapy v elektronické podobě.

 

5 - pro

10) Smlouva Garep

 

51/3/16 – rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo – Plán rozvoje města s firmou Garep s.r.o.

4 – pro 0 – proti  1 - zdržel

Starosta seznámil radu s následujícím postupem při tvorbě PRO. První pracovní schůzka je plánována na  4.4.2016. Je třeba vybrat z města pracovní tým složený z 6 – 18 osob aktivních na území Rychnova.

 

11) Magdaléna žádost sál

 

Návrh usnesení:

52/3/16 – rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu Tanečnímu a pohybovému studiu Magdaléna za účelem veřejné generální zkoušky, dne 25.3.2016.

5 – pro

12) Dopravní značení

Rada města se seznámila s návrhem změny dopravního značení, která spočívá v omezení vjezdu vozidel překračující okamžitou hmotnost převyšující vyznačenou mez "3,5 t" na sil. I/65 přes část komunikace č. III/2879 v úseku od křižovatky u č.p.565 k silnici I/65. Uvedené omezení se rovněž týká vjezdu ze sil. I/65 na sil.III/2879. 

Rada města konstatuje, že touto změnou může dojít k zvýšenému provozu vozidel nad 3,5 t  po silnici ke kostelu, nebo přes centrum Rychnova.

 

53/3/16 - rada ukládá MÚ zajistit více informací objednatele DZ. Dále ukládá MÚ připravit změnu DZ na silnici od Kostela k Červenému domu, která spočívá v omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t

 

4 – pro 0- proti 1 – zdržel

13) Patka – stoly – MÚ vyzve žadatele k jednání o  upřesnění podmínek

 

14) Kulturní komise – rada města se seznámila se zápisem Kulturní komise, týkající se přípravy Rychnovských slavností 2016. Rada města doporučuje následující:

- zajistit variantu pro případ nepřízně počasí

- oslovit školní jídelnu – představení a ochutnávka jídel

- oslovit malé rodinné pivovary ( Vendelín, Rezek)

- do programu zařadit např. šermíře, um. kovář, železný Zekon, akrobati, malířská šou, ohnivá šou, sklářská škola,

- zajisti vláček Pulečný – Rychnov

- dětský Klubík připraví „bleší trh“ v prostoru laviček v zeleni na náměstí („u malého kruháče“)

 

15) Veřejná zeleň – rada města se seznámila s návrhem údržby veřejné zeleně.

Návrh usnesení:

54/3/16 -rada města rozhodla, že údržbu veřejné zeleně města zabezpečí město vlastnímu prostředky. Zároveň ukládá MÚ předložit návrh rozpočtového opatření finančnímu výboru.

5 – pro

Ing. Martin Vágner                                                                              Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                              starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.