Rada města

Usnesení rady ze dne 4.2.2016

Jan Tomsa  11.02.2016 09:03

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 4. 2. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová PhD.,

Program:

1) hasičská zbrojnice

2) plán prevence kriminality na období 2015 – 2018

3) změny v hrazení oprav v nájemních bytech

4) zvýšení nájemného restaurace Beseda

5) žádost změnu nájemce

6) návrh na přidělení bytu v DPS

7) předkapela Těla

8) návrhy dodatků smluv s NRG

9) souhlas s ošetřením ploch

10) žádost Contera – parkování za viaduktem

11) vyjádření ke kolaudaci stavby

12) úmysl pronájmu – pozemky pro pastvinu

13) souhlas s kácením

14) žádost o náhradu p. Kondáš

15) nabídka IDATABÁZE

16) nabídka vánoční výzdoby

17) souhlas se stavbou

18) kulturní komise

19) zvláštní užívání komunikace

 

1) Rada města společně se zástupci jednotky sboru dobrovolných hasičů jednala o výběru vhodné varianty přístavby hasičské zbrojnice. Radní se seznámili s možností a reálností čerpání dotací na plánovanou přístavbu hasičské zbrojnice.

Návrh usnesení:

16/02/16  - rada města rozhodla, že projektovou dokumentaci na přístavbu hasičské zbrojnice zpracuje Ing. Novotný API studio v ceně do 35 tis. Kč včetně DPH dle podkladů Ing. O. Novotného s tím, že projektová dokumentace bude předána do 1 měsíce od zadání práce a součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a přístavba bude splňovat normy ČSN 735710.

3 hlasy pro

Starosta hasičů Ing. Žabka sdělil, že by pravděpodobně měly být uzavřeny pracovní smlouvy se členy jednotky sboru dobrovolných hasičů z důvodu, že v případě zásahu jednotky se členové stávají zaměstnanci města.

17/02/16 – rada města ukládá MěÚ prověřit nutnost uzavření pracovních smluv se členy sboru jednotky dobrovolných hasičů.

3 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s návrhem plánu prevence kriminality na období 2015 - 2018

Návrh usnesení:

18/02/16 – rada města schválila plán prevence kriminality na období 2015 – 2018.

3 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s informací o změně úhrad za opravy a údržbu nájemních bytů, který nově upravuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Tento právní předpis již byl vyvěšen ve společných prostorách, kde má město nájemní byty.

Návrh usnesení:

19/02/16 – rada města ukládá MěÚ upravit nájemní smlouvy tak, že v nájemních smlouvách na pronájem bytu bude zakotven odkaz na nařízení vlády č. 308/2015 Sb. a zároveň bude tento předpis nedílnou součástí nájemní smlouvy jako její příloha.

3 hlasy pro

 

4) Rad města se seznámila s informací o možnosti zvýšit nájemné za restauraci Beseda o 1,5 násobek míry inflace za předchozí rok.

Návrh usnesení:

20/02/16 – rada města rozhodla nezvyšovat nájemné nebytových prostor – restaurace Beseda pro rok 2016.

3 hlasy pro

 

5) Rada města se seznámila s žádostí p. R. Palduse, nájemce bytu v čp. 209 o přenechání práva nájmu svému otci J. Paldusovi. Rada postupuje tuto žádost k projednání na rozšířené jednání rady města.

 

6) Rada města vzala na vědomí informaci, že p. Martínková odmítla přidělený byt v Domově s pečovatelskou službou. Vedoucí DPS Bc. Jaklová doporučila přidělit tento volný byt p. Vavřichové z Pulečného.

 

Návrh usnesení:

21/2/16 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla přidělit volný byt v DPS p. Vavřichové z Pulečného.

3 hlasy pro

 

7) Rada města se seznámila s návrhem na uzavření dodatku č. 1 a přílohy č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie.

Návrh usnesení:

22/02/16 – rada města schválila dodatek č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2016012012 uzavřené se společností NRG provoz tepelných zdrojů s.r.o.

3 hlasy pro

 

8) Rada města projednala žádost o souhlas s ošetřením ploch pozemku č. 3419 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Odboru životního prostředí a památkové péče Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Návrh usnesení:

23/02/16 – rada města souhlasí s ošetřením ploch pozemku č. 3419 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou (VKP č. 16 Líska Košovy) dle návrhu OŽPaPP Magistrátu města Jablonec nad Nisou a zároveň pověřuje Statutární město Jablonec nad Nisou k podání žádosti o dotaci na toto ošetření z Programu péče o krajinu v letech 2016 až 2017.

3 hlasy pro

 

9) Rada města se seznámila s žádostí společnosti Contera Investment IV o pronájem pozemků č. 509, 510 a 511 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro potřeby parkování zaměstnanců logistického centra.

Návrh usnesení:

24/02/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu pozemků č. pozemků č. 509, 510 a 511 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

3 hlasy pro

 

10) V souvislosti s žádostí firmy RENGL o novou výlepovou plochu projednala rada města návrh na zveřejnění úmyslu pronájmu části pozemku č. 207 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

 

Návrh usnesení:

25/02/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmyslu pronájmu části pozemku č. 207 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. ¨

3 hlasy pro

 

11) Rada města projednala žádost společnosti UBR Consulting zastupující společnosti Alfasped a Jablotron o souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu k výstavbě logistického areálu.

Návrh usnesení:

26/02/16 – rada města ukládá MěÚ připravit dohodu se společností IBR Consulting o dokončení povrchu komunikace Údolní, Příkrá a Ještědská s tím, že oprava asfaltového krytu komunikací bude realizována nejpozději do 31. 5. 2016. Po uzavření této dohody rada dává souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě „Splašková stoka DN 300“, Dešťová kanalizace DN 400/DN 500“, „Logistický areál společnosti Alfasped a Jablotron, Rychnov u Jablonce n. N.“ a stavby „STL Plynovod PE100 D90“.

3 hlasy pro

 

12) Rada města projednala žádost p. Blahovce o pronájem pozemků v k. ú. Pelikovice za účelem pastevního využití.

Návrh usnesení

27/02/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu pozemků č. 1553/3, 1553/2, 1320/3, 1321/2, 1320/1, 1319/1, 558/1, 565/1, 576/1, 602/2, 602/1 a 612/1 vše v k. ú. Pelíkovice.

3 hlasy pro

 

13) Rada města se seznámila s žádostí o souhlas s kácením smrku na pozemku města č. 3346 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Důvodem žádosti je možná narušená statika stromu.

Návrh usnesení:

28/02/16 – rada města souhlasí se skácením smrku na pozemku č. 3346 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

3 hlasy pro

 

13) Rada města se seznámila s žádostí p. Kondáše o náhradu škody způsobenou pádem ve společných prostorách domu čp. 506.

Návrh usnesení:

29/02/16 – rada města vzala na vědomí vyjádření pojišťovny k žádosti p. Kondáše o náhradu škody, kterou si způsobil pádem ve společných prostorách domu čp. 506 a ukládá MěÚ v tomto smyslu informovat žadatele.

3 hlasy pro

 

14) Rada města se seznámila s nabídkou IDATABÁZE, město tuto službu nijak nevyužije.

 

15) Rada města se seznámila s nabídkou na vánoční výzdobu.

 

16) Rada města projednala žádost p. Szabo o vyjádření ke stavbě terasy k rodinnému domu Kokonínská 6, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Návrh usnesení:

30/02/16 – rada města nemá ke stavbě terasy k rodinnému domu Kokonínská 6, Rychnov u Jablonce nad Nisou připomínek,

3 hlasy pro

 

17) Rada města se seznámila s žádostí neziskové organizace Život bez bariér z Nové paky o možnost inzerce sociálních služeb zdarma v Rychnovském zpravodaji zdarma.

Návrh usnesení:

31/02/16 – rada města souhlasí s jednorázovou bezplatnou inzercí neziskové organizace Život bez bariér v Rychnovském zpravodaji.

3 hlasy pro

 

18) Starosta navrhl radě města zřídit kulturní komisi, zatím se sešla pracovní supina ve složení Mgr. Strnadová, J. Dvořák, D. Suržin, M. Mach, D. jedličková, E. Dudková a Z. Kiralyová.

Návrh usnesení:

32/02/16 – rada města zřizuje kulturní komisi ve složení Mgr. Strnadová, J. Dvořák, D. Suržin, M. Mach, D. jedličková, E. Dudková a Z. Kiralyová a předsedkyní jmenuje Mgr. Strnadovou.

3 hlasy pro

 

19) Rada města projednala žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace Tyršova a Brusičská z důvodu rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu.

Návrh usnesení:

33/02/16 – rada města souhlasí zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace Tyršova a Brusičská z důvodu rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu dle předložen žádosti dodavatele rekonstrukce 1. Jizerskohorské stavební společnosti.

3 hlasy pro

 

 

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                             Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                               starosta

Diskuze

  • 31. 03. 2016 12.08
    Bývalo dobrým zvykem a téměř železným pravidlem,že M.R.měla svá jednání ve 14.denním cyklu a zápisy  …
  • 08. 03. 2016 12.15
    To ještě nebylo žádné další zasedání rady, že poslední usnesení je ze 4.2.2016?  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.