Rada města

Usnesení rady ze dne 14.1.2016

Jan Tomsa  02.02.2016 14:25

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 1. 2016

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Ing. Klára Kalinová Phd., RNDr. Tomáš Vágai, Bc. Jaroslava Benešová

Program: 1) souhlas s užitím znaku města

                2) plakátovací plocha Rengl

                3) Grantový program

                4) Návrh na stanovení odpisů

                5) Připomínky k provozu kabin u sportoviště

                6) Návrh na přidělení volného bytu v DPS

                7) Návrh na stanovení zákazu kouření v Besedě

                8) Žádost o pořízení kotle – Fišerová

                9) PD na byt v čp. 532

                10) Motivace ke třídění odpadů

                11) Informace k vyúčtování dotace pro TS Magdalena

                12) Dopravní značení

                13) Zveřejnění úmyslu pronájmu bytu v čp. 569

                14) Strategický plán rozvoje

                15) Koncert Těla

 

1) Rada města projednala žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědeckou publikaci.

Návrh usnesení:

1/01/16 – Rada města na základě žádosti p. P. Houzara souhlasí s užitím znaku města pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“.

5 hlasy pro

 

2) Rada města projednala žádost firmy RENGL o souhlas s novou plakátovací plochou u nádraží ČD.

Návrh usnesení:

2/01/16 – rada města souhlasí s umístěním nové plakátovací plochy společnosti RENGL na pozemku města č. 207 v prostoru vedle schodů k nádraží směrem k bývalému manipulačnímu skladu dřeva podmínkou pro instalaci plakátovací plochy je zajištění veškerých vedoucích sítí v tomto místě.

5 hlasů pro

 

3) Starosta seznámil radní s návrhem Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2016. Radní doplnili návrh o informaci o počtu členů rychnovských občanů ve spolcích a informaci o cizích zdrojích.

Návrh usnesení:

3/01/16 – rada města se seznámila s návrhem Grantového programu podpory spolkové, sportovní a komunitní činnosti v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro rok 2016, z důvodu schválení a zveřejnění programu rada rozhodla, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční 25. 2. 2016, tak aby se stihly na tomto jednání projednat došlé žádosti o grant.

5 hlasů pro

 

4) Rada města se seznámila s návrhem na stanovení odpisů.

Návrh usnesení:

4/01/16 – rada města schválila odpisový plán kamerového a dohledového systému na 12 let a nového automobilu městské policie na 10 let.

5 hlasů pro

 

5) Rada města se seznámila s připomínkami p. Šiftové ve věci provozu a využívání objektu čp. 570 u sportoviště.

 

6) Rada města se seznámila s návrhem vedoucí DPS na přidělení volných bytů v DPS.

Návrh usnesení:

5/01/16 – rada města na základě doporučení vedoucí DPS rozhodla přidělit volné byty v domě s pečovatelskou služnou p. J. Farkašovi a p. K. Martínkové.

5 hlasů pro

Rada města vzala na vědomí informaci o tom, že řada žadatelů o byt v DPS uvedených v seznamu žadatelů při přidělování bytů nakonec byt odmítne.

Návrh usnesení:

6/01/16 – rada města rozhodla aktualizovat stávající směrnici o přidělování bytů v tom smyslu, že v případě, že žadatel odmítne byt v DPS bude ze seznamu žadatelů vyřazen. O této změně ukládá MěÚ informovat všechny žadatele o byt v DPS.

5 hlasů pro

7) Rada města projednala návrh místostarosty na stanovení zákazu kouření v objektu Besedy (vyjma restaurace)

Návrh usnesení:

7/01/16 – rada města rozhodla, že v budově Besedy čp. 67 bude platit zákaz kouření (vyjma restaurace) a zároveň ukládá MěÚ zakoupit 3 ks venkovních popelníků.

5 hlasů pro

 

8) Rada města se seznámila s materiálem k sociálním službám, který byl předložen radní Bc. Benešovou a s materiálem týkajícím se aktualizované sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Rada se dále seznámila s žádostí centra pro zdravotně postižené. Žádost centra pro zdravotně postižené bude předložena zastupitelstvu k projednání dne 21. 1. 2016.

 

9) Rada města se seznámila s žádostí p. Fišerové o pořízení nového plynového kotle do nájemního bytu v čp. 209. Stávající plynový kotel je v majetku nájemníka.

Návrh usnesení:

8/01/16 – rada města rozhodla o pořízení plynového kotel do bytu p. Fišerové v čp. 209. Zároveň bude upraveno stávající nájemné dle schválené metodiky.

5 hlasů pro

 

10) Rada města se seznámila s nabídkami na pořízení projektové dokumentace stavebních úprav bytu v čp. 532.

Návrh usnesení:

9/01/16 – rada města rozhodla, že projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám bytové jednotky 3+1 v čp. 532 provede Ing. M Folc.

4 hlasy pro, 1 se zdržel

 

11) Starosta seznámil radu s návrhem na stanovení motivačního programu pro občany města, kteří třídí odpad.

Návrh usnesení:

10/01/16 – rada města ukládá MěÚ připravit motivační systém třídění odpadů pro občany Rychnova.

5 hlasů pro

 

12) Rada města se seznámila s vyúčtováním dotace poskytnuté Tanečnímu studiu Magdalena v roce 2015.

13) Rada měst znovu projednala žádost p. Rakouše o umístění dopravního značení na účelové komunikaci na pozemku č. 3171 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Návrh usnesení:

11/01/16 – rada města ukládá MěÚ projednat s dopravním inspektorátem PČR možnost instalace dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ na účelové komunikaci na pozemku č. 3173 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

4 hlasy pro, 1 proti

 

14) Starosta informoval radu, že došlo k předání bytu 1+1 v čp. 569 stávajícím nájemníkem p. Hellebrandem.

Návrh usnesení:

12/01/16 – rada města rozhodla zveřejnit úmysl pronájmu bytu 1+1 v čp. 569.

5 hlasů pro

 

15) Rada města znovu jednala o nutnosti pořídit strategický plán rozvoje, který je stále častěji potřeba při žádostech o dotace. Radní požadují předložit nabídky na pořízení tohoto plánu s tím, že při hodnocení nabídek bude míra vyhodnocení stanovena takto: 60 % cenová nabídka a 40 % reference.

Návrh snesení:

13/01/16 – rada města ukládá MěÚ vyzvat alespoň 3 firmy k podání nabídky na zpracování programu rozvoje města.

5 hlasů pro

 

16) Rada města se seznámila s návrhem na pořádání koncertu Těla městem v termínu 29. 4. 2016.

Návrh usnesení:

14/01/16 – rada města schválila pořádání koncertu Těla v termínu 29. 4. 2016.

5 hlasů pro

17) Rada města na základě schváleného rozpočtu města provedla rozpis jednotlivým správcům rozpočtu.

 

 

Návrh usnesení:

15/01/16 – rada města provedla rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2016 jednotlivým správcům rozpočtu.

5 hlasů pro

Ing. Martin Vágner                                                                                             Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                               starosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.