Rada města

Usnesení rady ze dne 17.12.2015

Jan Tomsa  08.01.2016 13:24

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17. 12. 2015

Přítomni: Bc. Tomáš Levinský, Ing. Martin Vágner, Bc. Jaroslava Benešová, RNDr. Tomáš Vágai (od bodu 6), Ing. Klára Kalinová Phd.

Program: 1) Internet na čp. 209

                 2) Bezmezer žádost

                 3) Knihovna – dotace

                 4) Nájemní smlouva Povodí Labe

                 5) lesy – geometrické zaměření

                 6) Dopravní značení – žádost p. Rakouše

                 7) Žádost p. Kondáše

                 8) Dopravní značení ve Hřbitovní ulici

                 9) Informace k vedení účtu města

                10) Contera – žádost o pronájem pozemků

                11) Nákup židlí do sálu besedy

                12) Kanalizace Lužická

            

 

1) Rada města se seznámila s návrhem smlouvy o zřízení veřejně dostupného připojení k internetu pro návštěvníky RC Klubíčko.

Návrh usnesení:

324/12/15 – rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení veřejně dostupného připojení k internetu pro návštěvníky RC Klubíčko.

4 hlasy pro

 

2) Rada města se seznámila s žádostí BEZMEZER, o.p.s. na výpůjčku sálu Besedy v roce 2016.

Návrh usnesení:

325/12/15 – Rada města souhlasí s bezúplatnou výpůjčkou sálu Besedy pro akce pořádané BEZMEZER, o.p.s. v termínech 5. 8. – 12. 8. 2016 a 28.10 – 30. 10. 2016.

4 hlasy pro

 

Rada města dále jednala o návrhu na stanovení vratné kauce při výpůjčce nebo pronájmu sálu Besedy.

Návrh usnesení:

326/12/15 – rada města ukládá MěÚ upravit podmínky pro pronajímání sálu Besedy s platností od 1. 1. 2016 a to tak, že bude od zájemce před akcí vybrána vratná kauce ve výši 1000,-Kč, která bude případně použita na způsobené škody nebo zajištění neprovedeného úklidu po akci.

4 hlasy pro

 

3) Rada města se seznámila s tím, že městská knihovna podá žádost o dotaci na projekt Převod Městské knihovny v Rychnově u Jablonce nad Nisou z UNIMARCU na MARC 21 ( software).

Návrh usnesení:

327/12/15 – rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu Převod Městské knihovny v Rychnově u Jablonce nad Nisou z UNIMARCU na MARC 21 ( software).

4 hlasy pro

 

4) Rada města se seznámila s požadavkem Povodí Labe, s. p. na uzavření nájemní smlouvy na pozemek č. 527/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro dočasné užívání jako staveniště pro akci rekonstrukce mostu u čp. 616.

 

Návrh usnesení:

328/12/15 – rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek č. 527/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s Povodím Labe, s. p.

3 hlasy pro, 1 se zdržel

 

5) Rada města se seznámila s informací ve věci historického majetku města  ( lesy), o který se město soudí. Lesy ČR konstatovali, že tento historický majetek městu vrátí. Vlastnické právo k těmto pozemkům lze zapsat na základě pravomocného rozsudku, dále je potřeba provést geometrické zaměření těchto pozemků. MěÚ předložil nabídky na provedení geometrického zaměření.

 

Návrh usnesení:

329/12/15 – rada města rozhodla, že geometrické zaměření lesů, které Lesy ČR městu vrátí, jako historický majetek provede firma Geometrické plány, v.o.s.

4 hlasů pro

Na zasedání dorazil RNDr. Vágai, počet přítomných radních 5.

6) Na zasedání rady města dorazil Ing, Pachl, aby seznámil radní s možnostmi, které jsou pro využití dotace na vybudování kanalizace v Lužické ulici. Ing. Pachl konstatoval, že využití dotace je vysoce problematické vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny podmínky pro získání dotace od SFŽP a to s ohledem na problém s následným provozováním vybudované kanalizace. Kanalizaci by po získání dotace muselo provozovat město nikoli SČVaK. Ing. Pachl upozornil, že i kraj podporuje vodohospodářské stavby a doporučil zaměřit se na získání dotace od kraje, která je sice nižší ale nemá tolik restrikcí jako dotace od SFŽP.

Návrh usnesení:

330/12/15 – rada města rozhodla nadále nepokračovat v činnosti směřující k získání dotace z Operačního programu životní prostředí.

5 hlasů pro

 

7) Rada města jednala o žádosti p. Rakouše na instalaci dopravního značení na komunikaci na pozemku č. 3173. Rada města s ohledem na pozdní předložení materiálu k projednání radě rozhodla odložit rozhodnutí na další jednání rady.

8) Rada města projednala žádost p. Kondáše o posečkání se zaplacením faktury za plyn ve výši 4.151,-Kč.

Návrh usnesení:

331/12/15 – rada města nesouhlasí s žádostí p. Kondáše o posečkání úhrady se zaplacením faktury za plyn a ukládá MěÚ navrhnout p. Kondášovi odpracování dlužné částky pro město, např. formou veřejně prospěšných prací.

5 hlasů pro

 

9) Rada města se zabývala dopravním značením ve Hřbitovní ulici, o kterém se vede diskuze na webu města. Současné značení vzešlo z návrhů města a následného doporučení a schválení Dopravního inspektorátu Policie ČR.

 

Návrh usnesení:

332/12/15 – rada města ukládá MěÚ připravit do Rychnovského zpravodaje vysvětlující článek týkající se dopravního značení ve Hřbitovní ulici.

5 hlasů pro

 

 

 

10) Starosta informoval radní, že při jednání s ČS,a .s. došlo k dohodě o snížení poplatků, které město platí za služby spojené s obsluhou účtů vedených u České spořitelny,a .s.

Návrh usnesení:

333/12/15 – rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o běžných účtech vedených u České spořitelny, a.s.

5 hlasů pro

 

11) Rada města jednala o tom, jaké typ židlí bude zakoupen do sálu Besedy.

Návrh usnesení:

3334/12/15 – rada města rozhodla zakoupit lehké černé polstrované židle v ceně do 70 tis. Kč do sálu Besedy včetně přepravního vozíku na židle.

5 hlasů pro

 

12) Rada města projednala žádost firmy CONTERA Investment IV o pronájem pozemků č. 509, 510 a 511 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem parkování osobních aut.

Návrh usnesení:

335/12/15 – rada města požaduje předložit ke schválení konkrétní návrh smlouvy o pronájmu pozemků č. 509, 510 a 511 v k. ú. Rychnov u Jablonce na Nisou firmě CONTERA Investment IV.

5 hlasů pro

 

 

Ing. Martin Vágner                                                                                             Bc. Tomáš Levinský

   místostarosta                                                                                                               starosta

 

 

13) Rada města projednala návrh na předčasné ukončení smlouvy o dodávce tepla pro ZŠ  a MŠ v souvislosti s výběrem nového dodavatele tepla.

Návrh usnesení:

336/12/15 – rada města v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy o dodávce tepla pro ZŠ a MŠ schválila úhradu částky 26.625,-Kč bez DPH firmě WARMNIS jako vyrovnání za vzniklou ztrátu.

4 hlasy pro, 1 se zdržel

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.