Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201320 Nov 2019 04:35:12 CET20 Nov 2019 04:35:12 CETDešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – II. etapahttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=153Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je vybudování dešťové kanalizace na ppč. 27/5, 28, 37, 38, 40, 144, 205, 525/1 a 525/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro odvodnění části ulice Nádražní mezi ulicemi Nová a nám. Míru. Jedná se o dešťovou kanalizaci PVC DN 300 SN 8 v celkové délce 142,8 m se čtyřmi revizními šachtami. Navržená kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v areálu objektu Nádražní 800, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Součástí stavby kanalizace je vybudování kanalizačních přípojek k navrženým uličním vpustím UV6, UV9, UV11 a UV14 PVC DN 200 SN 8 celkové délce 47,1 m. Součástí stavby kanalizace je vybudování kanalizačních přípojek k navrženým uličním vpustím UV7, UV8, UV10, UV12, UV13 a pro stávající bytové a rodinné domy (č.p. 165, č.p. 476, č.p. 460, č.p. 433 a č.p. 167) PVC DN 150 SN 8 celkové délce 56,5 m. Součástí zakázky je vyřízení zvláštního užívání komunikace pro vstup do vozovky a zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě. Kompletní realizací díla se rozumí vybudování kanalizace v souladu s projektovou dokumentací „Dešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – II. etapa“ vyhotovenou spol. AquaKlimax s.r.o., Husova 21/13, 460 01 Liberec, položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací. Součástí zakázky je dále zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření kanalizace, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, revize kanalizace (vyčištění, proplach, vodotěsnost, kamerová zkouška), souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS, správních orgánů, doklady o shodě materiálů, souhlas s kolaudací od správce komunikace III/28712 a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků. Stavba dešťové kanalizace bude realizována v rámci kompletní rekonstrukce komunikace ul. Nádražní (silnice č. III/28712) včetně veškerých uložených inženýrských sítí. Z tohoto důvodu je stavebník nucen poskytnout veškerou součinnost ostatním dodavatelům stavby, kteří rekonstrukci silnice budou zajišťovat a zajistit ve spolupráci s ostatními dodavateli stavby veškerou potřebnou koordinaci. Investor rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu je SČVK, a.s. (dodavatel VHS, a.s.). Investor rekonstrukce plynovodu je GasNet, s.r.o. (dodavatel Progres Liberec, s.r.o.). Investor rekonstrukce komunikace je Liberecký kraj (dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení). 2019-10-23 00:00:00Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Tyršova Brusičská, Rychnovhttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=152Veřejná zakázka řeší rekonstrukci, výměnu dožilých stožárů veřejného osvětlení a zemních kabelových rozvodů v komunikacích Tyršova, Luční, Brusičská, Wolkerova. Silové rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou realizované na původních místech a trasách. Pro instalaci budou použity výhradně prvky schválené městem Rychnov u Jablonce nad Nisou. Variantní řešení se nepřipouští. Rekonstruované napájecí rozvody v délce 698 bm Počet měněných stožárů do 6 m 16 ks Počet nových svítidel SHC 70 W 16 ks Počet nových rozvaděčů PRVO 2 ks 2019-09-09 00:00:00Modernizace kuchyně ZŠ II v Rychnově u Jablonce nad Nisou – 1. etapahttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=150Dodávka a montáž technologického vybavení kuchyně ZŠ II v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle specifikace výběrového řízení zadavatele. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu.2019-08-14 00:00:00Zimní údržba v Rychnově u Jablonce nad Nisou pro sezónu 2019 až 2023http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=151Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby na místních a účelových komunikacích v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou v sezóně 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023, s garancí paušální úhrady ve výši 200.000,- Kč v jedné zimní sezóně, pokud vykázaná činnost tuto částku nepřekročí. Jedná se o lokality Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Dolní Dobrá Voda, Liščí Jáma, které jsou definované zákres komunikační sítě v příloze.2019-08-14 00:00:00Výměna zdroje vytápění v kotelně ZŠ (II. stupeň)http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=149Předmětem zakázky je výměna stávajícího zdroje tepla v 1.P.P. objektu na adrese Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou2019-05-30 00:00:00