Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201322 Sep 2018 04:54:01 CEST22 Sep 2018 04:54:01 CESTObnova mostu M-08, Rychnov u Jablonce nad Nisou - II. výzvahttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=143Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je obnova mostu M-08 při místní komunikaci Údolní, na ppč. 415 a 312 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Jedná se o přebudování stávajícího propustku o třech troubách 1200 mm na železobetonový polorám o tloušťce 300 mm a o světlé výšce 1235 mm. Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací „Obnova mostu M-08, Rychnov u J. n. N. na p.p.č. 415, 312, k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.“ vyhotovenou projekční a statickou kanceláří KH Mosty, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, hlavní inženýr projektu Ing. Naděžda Hájková, odpovědný zástupce Ing. David Mareček ČKAIT 0501040. Dále pak v souladu se stavebním povolením č.j: 17261/2017 ze dne 27.2.2017, vydaným Magistrátem města Jablonec nad Nisou a výkazem výměr. Součástí veřejné zakázky je zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě a zajištění veškerých dokladů, revizí a souhlasů (souhlasy správců dotčených IS a vlastníků dotčených pozemků, souhlas Povodí Labe apod.) potřebných pro řádnou kolaudaci stavby.2018-07-20 09:49:00Provádění zimní údržby 2018 - 2019http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=1422018-07-20 09:41:00Výměna střešního pláště na objektu čp. 171 - 2018http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=136Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna střešního pláště na objektu čp. 171 Náměstí Míru v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle výkazu výměr a specifikace zadavatele. Jedná se o výměnu střešního pláště včetně výměny poškozených částí krovu na základě provedení mykologického průzkumu. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu domu. Tato veřejná zakázka je postavena mimo režim zákona o veřejných zakázkách.2018-01-25 16:00:00