Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201323 May 2018 15:03:03 CEST23 May 2018 15:03:03 CESTZřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru, Rychnov u Jablonce nad Nisouhttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=139Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku v místně napojení na navrhovaný přechod, instalaci svislého a vodorovného dopravního značení, instalaci nového osvětlení včetně montáže kabelových rozvodů a osazení rozpojovacího pojistkového pilíře. Dále se jedná o úpravu stávajícího světelného místa SM 27.20 a SM 50.1. To vše v souladu s projektovou dokumentací „Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – zřízení přechodu pro chodce na Náměstí Míru, Rychnov u Jablonce nad Nisou“, kterou zpracoval Ing. Filip Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501252, a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Dále budou dodrženy veškeré podmínky plynoucí z Územního rozhodnutí č.j.: MU/515/2018 ze dne 13.2.2018 vydané Městským úřadem Rychnov u Jablonce nad Nisou – odbor výstavby – stavební úřad, a podmínky plynoucí ze Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.: 25488/2018 ze dne 19.3.2018 vydaný Magistrátem města Jablonce nad Nisou – odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční. 2018-04-11 00:00:00Výměna střešního pláště na objektu čp. 171 - 2018http://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=136Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna střešního pláště na objektu čp. 171 Náměstí Míru v Rychnově u Jablonce nad Nisou dle výkazu výměr a specifikace zadavatele. Jedná se o výměnu střešního pláště včetně výměny poškozených částí krovu na základě provedení mykologického průzkumu. Veškeré stavební práce budou probíhat za plného provozu domu. Tato veřejná zakázka je postavena mimo režim zákona o veřejných zakázkách.2018-01-25 16:00:00