Rychnovský zpravodajhttp://www.rychnovjbc.cz/Zprávy z Rychnova u Jablonce nad Nisoucs© Copyright Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 201322 Mar 2019 02:47:33 CET22 Mar 2019 02:47:33 CETZrušení septiku u objektu Nová 655 a u objektu Náměstí Míru 635, Rychnov u Jablonce nad Nisouhttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=146Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je odstranění 2 septiků a přepojení kanalizace. Jedná se o zrušení nefunkčního septiku na ppč. 172/1 u objektu Nová 655 a následné vybudování zpevněné plochy pro parkovací stání osobních automobilů v souladu s vydaným povolením odstranění stavby MMJN ze dne 18.7.2018 pod č.j.: 62824/2018 a v souladu s položkovým rozpočtem. Dále se jedná o zrušení nefunkčního septiku na ppč. 27/1 u č.p. 635 a přepojení kanalizace v souladu s vydaným povolením odstranění stavby MMJN ze dne 14.11.2018 pod č.j.: 98812/2018, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou spol. Aquaklimax, s.r.o., požadavky budoucího provozovatele (SČVK, a.s.) a v souladu s položkovým rozpočtem. Vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Součástí zakázky je dále zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření kanalizace, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, revize kanalizace (vyčištění, proplach, vodotěsnost, kamerová zkouška), souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS a správních orgánů, doklady o shodě materiálů a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků.2019-02-25 00:00:00Výzva k podání nabídky - úprava obslužné komunikace kolem areálu Pulečný č.p. 1, Rychnovhttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=145Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je úprava místní, obslužné komunikace kolem areálu Pulečný č.p. 1 na ppč. 1008, 1004/1 a 994/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. Součástí stavby komunikace je úprava stávajícího vstupu a oplocení zahrady domu č.p. 509 (ppč. 1007/1), úprava odvodnění navržené komunikace a ochrana dotčených inženýrských sítí. Součástí zakázky je dále vyřízení případného zvláštního užívání komunikace pro vstup do vozovky III/28711 pro potřeby napojení navržené komunikace na silnici III. třídy a zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě. Kompletní realizací zakázky se rozumí vybudování obslužné komunikace v souladu s projektovou dokumentací „Úprava místní obslužné komunikace, chodníku, oplocení v Rychnově u JBC“, vypracovanou Jaroslavem Nechanickým, položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací. Součástí zakázky je také zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření dokončené komunikace a dotčených inženýrských sítí, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS a správních orgánů včetně Policie ČR, doklady o shodě materiálů, souhlas s kolaudací od správce komunikace III/28712 a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků.2019-01-31 00:00:00Výzva k podání nabídky - oprava dešťové kanalizace Nádražní I. etapahttp://www.rychnovjbc.cz/mestsky-urad/verejne-souteze/?wid=144Jedná se o zakázku malého rozsahu postavenou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je vybudování dešťové kanalizace na ppč. 207, 205, 149 a 516 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou pro odvodnění části ulice Nádražní mezi ulicemi Občanská a Nová. Předpokládaná zpevněná plocha k odvodnění činí cca 3670 m2. Jedná se o dešťovou kanalizaci PVC DN 300 SN 8 v celkové délce 182,8 m se sedmi revizními šachtami. Navržená kanalizace bude zaústěna přes stávající kamenné opevnění do levého břehu vodního toku Maděrka. Součástí stavby kanalizace bude také příprava pro navržené kanalizační přípojky k uličním vpustím UV1 až UV5. Kanalizační šachty budou opatřeny otvory pro navrhované připojení kanalizačních přípojek a následně vhodně zaslepeny. Zároveň bude na kanalizaci osazena odbočka pro UV 2, která bude opět vhodně zaslepena. Kanalizační přípojky a uliční vpusti nejsou součástí zakázky. Konstrukce a kryty vozovek budou obnovené do původního stavu. Součástí zakázky je vyřízení zvláštního užívání komunikace pro vstup do vozovky a zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě. Kompletní realizací díla se rozumí vybudování kanalizace v souladu s projektovou dokumentací „Dešťová kanalizace v ul. Nádražní, Rychnov u Jablonce nad Nisou – I. etapa“ vyhotovenou spol. AquaKlimax s.r.o., Husova 21/13, 460 01 Liberec, položkovým rozpočtem a zadávací dokumentací. Součástí zakázky je dále zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, geodetické zaměření kanalizace, dokumentaci skutečného provedení stavby, protokol o likvidaci dopadů, revize kanalizace (vyčištění, proplach, vodotěsnost, kamerová zkouška), souhlasy s kolaudací stavby od dotčených správců IS a správních orgánů, doklady o shodě materiálů, souhlas s kolaudací od správce komunikace III/28712 a souhlasy s kolaudací od vlastníků dotčených pozemků.2019-01-30 00:00:00