Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 8.11.2004

Městský úřad  13.11.2004 18:16

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, O. Preisler, R. Veverka, MUDr. J. Zetek, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí, Mgr. Čaňková – předsedkyně kontrolního výboru, J. Adler – předseda finančního výboru

Program:

  1. návrh na prominutí penále
  2. žádost o vyjádření k licenci
  3. partnerství s KVK
  4. termoregulace na DPS

1) Starosta předložil radě města návrh na prominutí penále ve výši 808,–Kč z dlužného nájmu p. Lulákovi, doporučil schválit toto prominutí s ohledem na to, že p. Lulák uhradil svůj dluh na nájemném a město ho nyní zaměstnává na pomocné a úklidové práce.
135/04 – rada města rozhodla prominout penále ve výši 808,–Kč p. Lulákovi.
5 hlasů pro

2) Rada města se seznámila s žádostí o vyjádření k udělení licence pro dopravce.
136/4 – rada města nemá námitky k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince Jablonec nad Nisou – Hodkovice.
5 hlasů pro

3) Starosta seznámil radu se smlouvou mezi městem a Krajskou vědeckou knihovnou, díky níž bude mít možnost městská knihovna v rámci internetizace knihoven využívat zdarma internet.
137/04 – rada města schvaluje smlouvu o partnerství mezi městem a Krajskou vědeckou knihovnou Liberec.
5 hlasů pro

4) Radní se seznámili s materiály firmy Nibe, která nabízí tepelná čerpadla. Konkrétně pak na MŠ. Vzhledem k neúplnosti materiálů bude tato věc projednána po vyjasnění ekonomického přínosu městu.

5) Starosta seznámil radu s nabídkou firmy Vittera Energy Services s.r.o. na dodávku a montáž indikátorů a rozdělovačů topných nákladů, termoregulačních ventilů a hlavic za cca 140 tis. Kč na DPS. Dle 406/2000 Sb. je město povinno zajistit tuto regulaci.
138/04 – rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit investici ve výši 120 tis. Kč na pořízení termoregulačních hlavic, ventilů a indikáterů a rozdělovačů topných nákladů do DPS. Rada města ukládá prověřit skutečný stav ventilů a projekt na DPS.
5 hlasů pro

6) Tajemník seznámil radu s výsledkem zaměření plotu p. Jandy, dle zaměření tento plot zasahuje do pozemku č. 901, což je veřejná cesta.
139/04 – rada města ukládá odboru výstavby vyzvat p. Jandu k odstranění plotu z pozemku č. 901 s termínem do 31.5.2005.
5 hlasů pro

7) Rada města se seznámila s žádostí p.Víta o souhlas s uložením NN přípojky na pozemku č. 222/1 v k.ú. Rychnov k autodílně.
140/04 – rada města souhlasí s uložením NN přípojky na pozemku č. 222/1 v k.ú. Rychnov k autodílně p. Víta.
5 hlasů pro

8) Předseda komise pro životní prostředí p. Černý navrhl vybírat úhradu za objednání náhradní výsadby ihned, již při místním šetření. Dále požádal radu o souhlas vlastníka ke smýcení dvou stromů.
141/04 – rada města nemá námitek k tomu, aby mohl předseda komise pro životní prostředí vybírat úhradu za objednání náhradní výsadby již při místním šetření. Za tímto účelem mu bude zapůjčen pokladní blok.
5 hlasů pro
142/04 – rada města nemá námitek proti smýcení smrku na pozemku města č. 1389 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a dále se smýcením vrby na pozemku města č. 402 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

9) Rada města se dále zabývala programem zasedání zastupitelstva města.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.