Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 17.5.2004

Městský úřad  31.05.2004 23:44

Na úřední desce od 31.05.2004 do 30.06.2004

58/04 – Zastupitelstvo schválilo kupní cenu technologie kotelny v čp. 68 a plynovodu DPS ve výši 1.860 408,-Kč. Zastupitelstvo města tímto revokuje své usnesení č. 128/03 a 146/03 v rozsahu určení kupní ceny.

59/04 – Zastupitelstvo města schválilo smlouvy o postoupení pohledávek s firmami Meibes Praha, Klokánek Liberec a M.P.M. Liberec v předloženém znění, které tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

60/04 – Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou pověřuje starostu města Ing. Františka Chloubu zastupováním města na valné hromadě SVS, a.s. konané dne 18.6.2004.

61/04 – Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/04 O místních poplatcích. Text vyhlášky je přiložen u zápisu ze zasedání zastupitelstva.

62/04 – Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 32/04 z 22.3.2004 a investorovi se doporučuje předložit návrh vzhledu, který bude akceptovat podmínku, že uliční průčelí do ul. Mlýnská bude obsahovat max. 2 obytná nadzemní podlaží a 1 obytné podkroví, které bude v souladu se závaznými regulativy územního plánu. Výškové proporce objektu z pohledu od náměstí vyplynou z převážně svažitého terénu.

63/04 – Zastupitelstvo města neschválilo návrh na změnu funkčního využití pozemku č. 817 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou na využití pozemku pouze pro sportovní a oddechové účely.

64/04 – Zastupitelstvo zamítlo návrh na revokaci usnesení o prodeji pozemku č. 817 v k.ú. Rychnov firmě GAMA.

65/04 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že do 14 dní se uskuteční schůzka zástupců investorů, projektanta, stav. úřadu, zastupitelů a zástupců občanů ve věci jednání o umístění a vzhledu plánovaného bytového domu.

66/04 – Zastupitelstvo města neschválilo návrh usnesení ve smyslu, že na pozemku č. 26/6 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se nebude stavět dům chráněného bydlení.

67/04 – Zastupitelstvo města neschválilo návrh na vybudování jiné varianty (nižší) domu chráněného bydlení na pozemku č. 26/6 v k.ú. Rychnov.

68/24 – Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě výstavby Domu chráněného bydlení na pozemku č. 26/6 v k.ú. Rychnov nebude vyžadováno dodržení regulativů územního plánu, které se týkají výšky budovy. Zastupitelstvo města odsouhlasilo začlenění změny regulativů vyplývající z platného ÚP pro daný objekt do nejblíže projednávané změny ÚP s tím, že odchylky vyplývající ze zastupitelstvem schválené architektonické studie (viz příloha 1 x situace a 1 x pohled čelní) od závazných regulativů budou projednány v rámci nejbližší změny územního plánu. V návaznosti na uvedenou studii a předložený projekt pro ÚŘ se jedná o tyto změny závazné části UPD:
Změna funkčního využití ploch pozemků 3,4, 23,26/3, 26/8, 26/7,27/1 z občanské vybavenosti na silnice a obslužné komunikace - dle přílohy situace.
Změna § 4 vyhlášky č. 4/98 SOZV v platném znění – Umístění objektů, pro objekt dům chráněného bydlení týkající se počtu podlaží tzn. z původně povolených 2-3 podlažních objektu je možno realizovat objekt se čtyřmi N:P: + obytné podkroví tak, aby v budoucnu bylo možno zrealizovat podkrovní nástavbu na střeše objektů č.p. 637 a 638 – vše dle přílohy pohled čelní)
U uvedeného objektu je možno provést dílčí odklon od uliční čár komunikace Nádražní tak, jak to vyplývá ze situace - příloha

69/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1514/3 v k.ú. Rychnov Mgr. Šiftovi a Mgr. Slowikové za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

70/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1488/2 v k.ú. Rychnov manželům Křapkovým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

71/04 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/104 v k.ú. Rychnov manželům Redlovým za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

72/04 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/3 v k.ú. Rychnov Ing. Koškovi za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

73/04 – Zastupitelstvo města rozhodlo odložit žádost manželů Krausových o prodej pozemků 624 a 626 v k.ú. Rychnov u Jbc. do doby než bude provedena změna územního plánu v dané lokalitě.

74/04 – Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků č. 2650/7 a pozemku č. 2650/8 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou z Pozemkového fondu ČR na město.

75/04 – Zastupitelstvo města neschválilo žádost manželů Dolečkových na snížení kupní ceny pozemku č. 1270/1 v k.ú. Rychnov u Jbc.

76/04 – Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. 1055/1 dle žádosti p. Poláčka. Pozemek bude případně prodán pouze tak, aby byla prodána stejná část jako v případě prodeje tohoto pozemku manželům Hanušovým.

77/04 – Zastupitelstvo města schválilo převod pozemku č. 172/8 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou majitelům bytů v čp. 652, 653 a 654 za náklady převodu.

78/04 – Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 112/03. Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1513/11 v k.ú. Rychnov p. Pokornému za podmínek stanovených usnesením zastupitelstva města č. 111/03.

79/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej bytu v čp. 608 nájemníkovi p. Pavlu Michalovi za 120ti násobek aktuálního nájmu s tím, že uhradí kupní cenu do 31.9.2004.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.