Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD

Městský úřad  04.05.2011 14:06

Na úřední desce od 07.04.2004 do 15.04.2004

Vyhláška č. 3/04

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Schválená usnesením zastupitelstva města č. 33/04 dne 22.3.2004 v souladu s ustanovením § 10 písmene a) a § 84 odstavce 2 písmene i) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a § 19a až 19d zákona č. 564/90 Sb. V platném znění.

Článek I.

Touto vyhláškou se stanoví příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny, placený rodiči dětí nebo jinými zákonnými zástupci, které navštěvují mateřskou školu nebo družinu Základní školy v Rychnově u Jablonce n.N.(dále jen příspěvek).

Článek II.

Příspěvky na každé přihlášené dítě k docházce se stanoví po projednání s krajským úřadem Libereckého kraje takto:

  1. Příspěvek na každé dítě přihlášené k docházce do mateřské školy se stanovuje ve výši 300 Kč měsíčně bez rozdílu navštěvovaných dnů.
  2. Příspěvek na každé dítě přihlášené k docházce do školní družiny se stanovuje na 100 Kč měsíčně bez rozdílu navštěvovaných dnů.

Článek III.

Příspěvek za MŠ se platí hotově a to u vedoucí zařízení MŠ, nebo převodem na účet ZŠ Rychnov – číslo účtu 0963824379/0800, variabilní symbol 671, při převodu je nutné uvést jméno dítěte.

Příspěvek za ŠD se platí hotově u vedoucí školní družiny, nebo převodem na účet ZŠ - číslo účtu 0963824379/0800, variabilní symbol 429, při převodu je nutné uvést jméno dítěte.

Článek IV.

Příspěvky jsou splatné v těchto uvedených termínech:

  • 10. března za období leden, únor, březen
  • 10.června za období duben, květen, červen, červenec
  • 10.října za období září, říjen, listopad, prosinec

V období hlavních prázdnin bude příspěvek za MŠ vybírán pouze na měsíc červenec.

Článek V.

Příspěvek neplatí rodiče dětí nebo jiní zákonní zástupci, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. Tato částka se stanovuje podle zákona číslo 463/91Sb. O životním minimu v platném znění.

Údaje, dokládající nárok na toto osvobození, musí předložit rodiče nebo zákonní zástupci dítěte formou potvrzení účtárny zaměstnavatele a místopřísežného prohlášení o příjmech osob, žijící ve společné domácnosti, a to na ředitelství základní školy nejpozději do konce měsíce, v němž vznikl nárok na osvobození od placení příspěvku.

Ve výjimečných případech může obec na základě žádosti osvobodit plátce zčásti nebo zcela od placení příspěvku. Podání žádosti o osvobození od placení příspěvku nebo o jeho snížení není důvodem k svévolnému neplacení příspěvku.

Článek VI.

Opakované opožděné placení příspěvku nebo uvedení nesprávných údajů při prokazování nároku na osvobození od poplatku může být penalizováno částkou až do výše dlužného příspěvku. Ředitel může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání ředitele se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná.

Článek VII.

Zrušuje vyhláška č.3/03 SOZV.Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.