Vyhlášky a nařízení

Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD v Rychnově

Městský úřad  02.09.2005 08:24

Na úřední desce od 25.03.2003 do 15.04.2003

Ruší se vyhláška č. 2/94 SOZV a platí tato nová č. 1/03

Vyhláška č. 1/03

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Schválená usnesením zastupitelstva města č. 18/03 dne 17.2.2003 v souladu s ustanovením § 10 písmene a) a § 84 odstavce 2 písmene i) zákona 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění a § 19a až 19d zákona č. 564/90 Sb. V platném znění.

Článek I.

Touto vyhláškou se stanoví výše příspěvku rodičů na děti, kterém navštěvují mateřskou školu nebo družinu Základní školy v Rychnově u Jablonce n.N., na částečnou úhradu neinvestičních nákladů těchto zařízení (dále jen příspěvek).

Článek II:

Příspěvky na každé přihlášené dítě k docházce se stanoví takto:

  1. Příspěvek na každé dítě přihlášené k docházce do mateřské školy se stanovuje ve výši 300 Kč měsíčně bez rozdílu navštěvovaných dnů.
  2. Příspěvek na každé dítě přihlášené k docházce do školní družiny se stanovuje na 100 Kč měsíčně bez rozdílu navštěvovaných dnů.

Článek III.

Příspěvek za MŠ se platí hotově a to u vedoucí zařízení MŠ, nebo převodem na účet ZŠ Rychnov - číslo účtu 0963824379/0800, variabilní symbol 671, při převodu je nutné uvést jméno dítěte.
Příspěvek za ŠD se platí hotově u vedoucí školní družiny paní Zdenky Fantyšové, nebo převodem na účet ZŠ - číslo účtu 0963824379/0800, variabilní symbol 429, při převodu je nutné uvést jméno dítěte.

Článek IV.

Příspěvky jsou splatné v těchto uvedených termínech:

  • 10. března za období leden, únor, březen
  • 10.června za období duben, květen, červen, červenec
  • 10.října za období září, říjen, listopad, prosinec
V období hlavních prázdnin bude příspěvek za MŠ vybírán pouze na měsíc červenec.

Článek V.

Příspěvek neplatí rodiče žáků, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. Tato částka se stanovuje podle zákona číslo 463/91Sb. O životním minimu a nařízení vlády č. 81/93Sb. v platném znění, kterým se upravují částky životního minima.
Údaje, dokládající nárok na toto osvobození, musí předložit rodiče nebo zákonní zástupci dítěte formou potvrzení účtárny zaměstnavatele a místopřísežného prohlášení o příjmech osob, žijící ve společné domácnosti, a to na ředitelství základní školy nejpozději do konce měsíce, v němž vznikl nárok na osvobození od placení příspěvku.
Ve výjimečných případech může ředitelství na základě žádosti osvobodit plátce zčásti nebo zcela od placení příspěvku. Podání žádosti o osvobození od placení příspěvku nebo o jeho snížení není důvodem k svévolnému neplacení příspěvku.

Článek VI.

Opakované opožděné placení příspěvku nebo uvedení nesprávných údajů při prokazování nároku na osvobození od poplatku může být postihováno jako přestupek podle zákona 200/ 90Sb v platném znění. Nezaplacení příspěvku v termínu v němž měl být zaplacen, může mít za následek vyloučení dítěte z příslušného zařízení.

Článek VII.

Výše příspěvku, stanovená touto vyhláškou, může být změněna dodatkem k této vyhlášce, schváleným usnesením zastupitelstva města, podle vývoje neinvestičních nákladů na dítě v uvedených zařízeních.

Článek VIII.

Zrušuje se vyhláška č.2 /94 SOZV.Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.