O úřadu

Právní předpisy

Městský úřad  01.02.2001 23:14
§ 5, odst. 1, písmeno e/ zákona čís. 106/1999 Sb.

Městský úřad se ve své činnosti řídí:
* na úseku samostatné působnosti - zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev)
* na úseku přenesené působnosti, při výkonu státní správy - zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ministerstev.

Z několika desítek právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády ČR pro okresní úřady a orgány obcí) uvádíme ty nejdůležitější zákony:
obecně pro celý úřad
* Ústava České republiky - 1/1993 Sb.
* Listina základních práv a svobod - 2/1993 Sb.
* Zákon o obcích - 367/1990 Sb.
* Zákon o okresních úřadech - 425/1990 Sb.
* Zákon o Ústavním soudu - 182/1993 Sb.
* Zákon o právu petičním - 85/1990 Sb.
* Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech - 256/1992 Sb.
* Zákon o ochraně utajovaných skutečností - 148/1998 Sb.
* Zákon o státní kontrole - 552/1991 Sb.
* Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - 82/1998 Sb.
* Zákon o státních symbolech ČR - 3/1993 Sb.
* Zákon o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních stát. symbolů - 68/1990 Sb.
* Vyhláška MV, která stanoví podrobnosti o užívání státního znaku , stát. vlajky - 435/1990 Sb.
* Zákon o utajovaných skutečnostech - 148/1998 Sb.
* Zákon o archivnictví - 97/1974 Sb.
* Zákon o přestupcích - 200/1990 Sb.
* Vyhláška MV , kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích - 231/1996 Sb.
* Zákon o obecně prospěšných společnostech - 248/1995 Sb.
* Zákon o správním řízení - 71/1967 Sb.
* Zákon o správě daní a poplatků - 337/1992 Sb.
* Branný zákon - 92/1949 Sb.
* Zákon o územním plánování a stavebním řádu - 50/1976 Sb.
* Občanský zákoník - 40/1964 Sb.
* Obchodní zákoník - 513/1991 Sb.
* Zákoník práce - 65/1965 Sb.
* Zákon , kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí - 451/1991 Sb.
* Zákon o státní statistické službě - 89/1995 Sb.
* Zákon o veřejných zakázkách -199/1994 Sb.
* Nařízení vlády kterým se určují pověřené obecní úřady - 475/1990 Sb.
* Vyhláška MV, kterou stanoví předpoklady pro výkon funkce se způsobilostí - 51/1998 Sb.
* Vyhláška MF o hospodaření s národním majetkem - 119/1988 Sb.

Jednotlivé obory a oddělení MěÚ se řídí dalšími zákony, které zde nejsou uvedeny (Zákon o správních poplatcích - 368/1992 Sb., Zákon o účetnictví - 563/1991 Sb.,Vyhláška MF o hracích přístrojích - 223/1993 Sb. a další)

Do textu obecně závazných předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů lze nahlédnout na Městském úřadě. Dále je zde možné nahlédnout do Sbírky obecně závazných vyhlášek města.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.