Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22.1.2003

Městský úřad  26.02.2003 20:32

Na úřední desce od 28.01.2003 do 15.02.2003

1/03 - Zastupitelstvo města souhlasí se smýcením 40 ks vzrostlých lip v ulici Hřbitovní a s přemístěním 7 ks mladých lipek z téhož prostoru za předpokladu, že alej bude nejpozději po dokončení stavby IS v Hřbitovní ulici obnovena, resp. nově vysázena v rozsahu daném projektem stavby. Tato podmínka bude včleněna do stavebního povolení. Jako záruku za splnění tohoto závazku složí investor jistotu ve výši 100.000 Kč, která propadne v případě, že investor svůj závazek nesplní.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby byla provedena výměna pozemků dotčených stavbou mezi městem Rychnov a pány Kittelem a Dvořákem, manželi Čaňkovými a p. Kyzyvátem podle návrhu obsaženého v předložené dokumentaci k územnímu řízení.
Zastupitelstvo města souhlasí s nutnými zásahy do instalace veřejného osvětlení dle předložené dokumentace.
Zastupitelstvo města nemá k předložené dokumentaci žádné další připomínky.

2/03 - Zastupitelstvo města podpořilo stanovisko komise pro životní prostředí a požaduje od SČE, a.s. umístění trafo stranice pro připojení nového bytového domu se 71 b.j. blíže k tělesu dráhy a dále od rodinných domků. Za tohoto předpokladu vydá město souhlas s pokácením stromu na pozemku č. 617 v k.ú. Rychnov.

3/03 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1477 v k.ú. Rychnov p. Pýchovi a Ž. Kocúrové za 256.979,50 Kč pro stavbu rodinného domku.

4/03 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2002.

5/03 - Zastupitelstvo města schválilo na základě žádosti p. Pečenky a p. Vašatové zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 1288/1 v k.ú. Rychnov.

6/03 - Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění úmyslu prodeje a prodej pozemku č. 1617 a doporučuje p. Otáhlové a p. Hrdličkovi navrhnout jiné řešení odběru vody z tohoto pozemku.

7/03 - Zastupitelstvo města neschválilo prodej pozemku č. 603 v k.ú. Rychnov manželům Hillebrandovým za 100,-Kč/m2.

8/03 - Zastupitelstvo města ukládá MěÚ nabídnout prodej pozemku č. 603 v k.ú. Rychnov v ceně 140,-Kč/m2 manželům Hillebrandovým a p. Eimanovi.

9/03 - Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s převzetím dluhu p. Čakona p. Vančurou, souhlasí s úhradou tohoto dluhu ve splátkách dle platového kalendáře pod ztrátou výhody splátek s tím, že první splátka na leden 2003 bude splatná do 15.2.2003. Úrok z dluhu ve výši 6 % p.a. bude účtován a splatný vždy po zaplacení třech splátek. Zastupitelstvo města ukládá v tomto smyslu MěÚ nechat vypracovat příslušný dodatek ke smlouvě.

10/03 - Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku žákům ZŠ Rychnov na jazykový pobyt v Anglii ve max výši 100 tis. Kč s tím, že se přispěje každému žáku maximálně do 50% ceny tohoto pobytu.

11/03 - Zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit všechny tituly půjček uvedené ve vyhlášce 2/99 SOZV.

12/03 - Zastupitelstvo města schválilo Pravidla města Rychnova u Jablonce nad Nisou o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. jejichž plné znění je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva města a současně ruší pravidla schválená usnesením č. 42/02 z 24.4.02.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.