Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 8.1.2003

Městský úřad  16.01.2003 14:05

Přítomni: Ing. Chlouba, Ing. Hořejš, O. Preisler, MUDr. Zetek, R. Veverka, J. Tomsa, Mgr. Čaňková - kontrolní výbor, J. Adler - finanční výbor, P. Černý - komise životního prostředí

Program:
1) úmysl prodeje
2) Chemiko - zřízení věcného břemene
3) vyjádření k posílení NN
4) žádost p Bodiše
5) příspěvek na provoz ZŠ
6) stanovení platu ředitele ZŠ
7) stanovení platů vedoucích odborů
8) křížky na území města
9) TILIA - úhrada dluhu
10) objekt čp. 68

1) Starosta radu informoval o volném bytu v čp. 608 po p. Klásovi. Byt je velikosti 1+0 a bude projednáván na zasedání zastupitelstva v únoru 03.
1/03 - rada města ukládá odboru výstavby zveřejnit úmysl prodeje volného bytu v čp. 608.
5 hlasů pro

2) Starosta informoval o žádosti firmy Chemiko na zřízení věcného břemena na postavenou kanalizační přípojku firmy.

3) SČE požádala město o vyjádření k posílení vedení NN v lokalitě Pulečný - Rychnov.
2/03 - rada města nemá připomínek k projektu posílení vedení NN v lokalitě Pulečný - Rychnov a souhlasí s umístěním části stavby na pozemku města.
5 hlasů pro

4) Rada projednala žádost p. Bodiše o ukončení nájmu pozemku č. 1239 v k. ú. Rychnov.
3/03 - rada města schválila dohodu o ukončení nájmu pozemku č.1239 k 31.12.2002.
5 hlasů pro

5) Na základě žádosti ZŠ rada města projednala uvolnění příspěvku na provoz ZŠ. Rada města zároveň projednala žádost na příspěvek města na jazykový pobyt žáků v Anglii.
4/03 - rada města schvaluje neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola ve výši 250 tis. Kč jako zálohu na provozní náklady této organizace. Rada města zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek na jazykový pobyt žáků v Anglii ve výši do max. 100 tis. Kč a s podmínkou, že bude žákům uhrazeno max . 50 % ceny zájezdu.
5 hlasů pro

6) Rada města stanovila plat řediteli příspěvkové organizace Základní školy s platností od 1.1.2003.
5/03 - rada města stanovila plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola s platností od 1.1.2003.
5 hlasů pro

7) Na základě návrhu tajemníka stanovila rada města plat vedoucím odborů s platností od 1.1.2003.
6/03 - rada města stanovila plat vedoucím odborů MěÚ s platností od 1.1.2003.
5 hlasů pro

8) Rada města shlédla seznam křížků na katastru spravovaném Městem.
7/03 - rada města ukládá odboru výstavby nechat vypracovat posudky na jednotlivé křížky na katastru spravovaném městem, podat podnět k zahájení řízení o zapsání do seznamu památek na morový sloup na Zálesí a zjistit technický stav pamětního sloupu umístěného u vodojemu.
5 hlasů pro

9) Rada města shlédla studii na přebudování bytu v čp. 173 po p. Pásztorovi na 2 byty o velikosti 2 + 1.
8/03 - rada města schvaluje studii na přebudování bytu v čp. 173 po p. Pásztorovi na 2 byty o velikosti 2 + 1 a ukládá odboru výstavby zadat vypracování projektu.
5 hlasů pro

10) Pan Adler navrhl, aby se MěÚ začal zabývat nemovitostmi, které jsou ve špatném technickém stavu a hyzdí okolí.
9/03 - rada města ukládá starostovi učinit dotaz na vlastnické vztahy a úmysly věřitele u České spořitelny ohledně nemovitosti čp. 262 (bývalé kino), žádá stavební úřad provést státní stavební dohled na nemovitost čp. 23 a čp. 392.
5 hlasů pro

11) MUDr. Zetek požádal o informaci o možnosti umístění bankomatu ve městě. Starosta informoval radu o tom, že již s několika bankami jednal o možnosti umístění bankomatu ale zájem ze strany bank není. Starosta uvedl, že nadále bude s bankami o této možnosti jednat.

12) Rada města dále jednala o splácení dluhu majitelů Tilie. 10/03 - rada města rozhodla, že pokud nebude v termínu do 21.1.2003 na účtu města uhrazena dlužná částka ve výši 157.538,-Kč a majitelé společnosti nepředloží do 22.1.2003 návrh na splácení pohledávky za převod majetkových práv společnosti TILIA, budou bez dalšího předloženy směnky ke splacení. 5 hlasů pro 13) Rada města zhlédla pohledy nového domu (71 bytových jednotek) na náměstí z prováděcího projektu. 14) Ing. Hořejš informoval radu o tom, že je potřeba pro budovu čp. 68 určit správce je dále nutno počítat do rozpočtu města s údržbou a opravami tohoto objektu. 15) Ing. Hořejš informoval o tom, že při inventarizace majetku TJ SPARTAK bylo zjištěno, že na pokojích provozovaných nájemcem restaurace Beseda jsou el. vařiče, které mohou být nebezpečné. 12/02 - rada města ukládá MěÚ informovat p. Otta, že má odstranit el. vařiče, které se nacházejí na pokojích, které provozuje. 5 hlasů pro 13/02 - rada města ukládá odboru starostovi nechat vypracovat studii úprav sálu v objektu čp. 68 včetně jeho vybavení. 5 hlasů pro Ing. F. Chlouba Ing. P. Hořejš starosta místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.