Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22.10.2002

Městský úřad  24.10.2002 21:35

Na úřední desce od 24.10.2002 do 10.11.2002

115/02 - Zastupitelstvo města Rychnova schvaluje prodej provozní budovy čp. 770 čistírny odpadních vod Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice za cenu 38.186,-Kč ve smyslu návrhu kupní smlouvy č. 044/02/LE, který tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

116/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo revokovat své usnesení č. 113/02 z 24.9.2002 o dohodě o ukončení pronájmu nebytových prostor v čp. 537.

117/02 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodat volný byt v čp. 79 p. Šádové z Rychnova za 80 tis. Kč s tím, že 30 tis. složí do měsíce po podpisu smlouvy a zbytek uhradí ve splátkách v termínu do dvou let. Byt bude převeden do jejího vlastnictví až po zaplacení celé kupní ceny.

118/02 - Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schválilo II. změnu územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou podle předloženého návrhu změny, vypracovaného Ing. Arch. M. Štěpánkem ARCH SERVIS, s tím, že vyhovuje námitce účastníků řízení Pavla Kittela a Evžena Dvořáka u změny č. 2.1 v tom, že ochranné pásmo hřbitova se zkracuje na 15 m od hřbitovní zdi a zastavitelné území se rozšiřuje o 15 m směrem ke hřbitovu.
Závazné části II. změny jsou vymezeny průsvitkami k výkresům č. 1, 2 a 3 - funkční využití území, doplněním přílohy č. 1 Vyhlášky o závazných částech územního plánu - Veřejně prospěšné stavby a textové části odst. 5 přílohy č. 2 - Závazné podmínky pro stavební činnost v obci, Tvary a objemy objektů.
Vyhovuje se, jak výše uvedeno, námitce účastníků řízení Pavla Kittela a Evžena Dvořáka u změny č. 2.1 ve věci zmenšení šíře ochranného pásma hřbitova. Z tohoto důvodu zastupitelstvo ukládá odboru výstavby zajistit přepracování návrhu změny č. 2.1 v rozsahu příslušné průsvitky.
Požadavek okresního úřadu v Jablonci nad Nisou RRRÚP ve věci nového projednání změny č. 2.1 se zamítá jako neopodstatněný.

119/02 - Zastupitelstvo města schválilo manželům Pillerovým souhlas s prodejem pozemku č. 1055/35 a 1055/36 manželům Rubínovým a manželům Zetkovým s tím, že město nabyvatelům úplatně zruší předkupní právo města k těmto pozemkům a to za cenu 170,-Kč/m2..

120/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků č. 1512 a 1103 v k.ú. Pelikovice p. Svobodovi z Jablonce za 100,-Kč/m2.

121/02 - Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o věcném břemenu na studnu a vodovodní přípojku na pozemku č. 1014/2 v k.ú. Pelikovice pro manžele Šilhánovi. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

122/02 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č 981,pozemku č. 966 a 973/1 v k.ú. Rychnov p. Ptáčkovi za 280,-Kč/m2. Zároveň bude oddělena část pozemku č.966 dle náčrtku, který je uveden v příloze k zápisu ze zasedání zastupitelstva, tato část zůstane nadále v majetku města.

123/02 - Zastupitelstvo města na základě žádosti manželů Hillebrandových schválilo zveřejnění úmyslu prodeje pozemku č. 603 v k. ú Rychnov.

124/02 - Zastupitelstvo města vydalo souhlas se smýcením 2 dubů před kostelem z důvodu narušení statiky a podlah kostela.

125/02 - Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 40.800,-Kč pro klub asijských bojových umění Rychnov na nákup žíněnek s podmínkou, že tyto žíněnky zůstanou v majetku Základní školy.

126/02 - Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro společenství vlastníků bj. 655 - 657 na zkratování septiku.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.