Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva ze dne 1.7.2013

Jan Tomsa  09.07.2013 12:09

Na úřední desce od 09.07.2013 do 25.07.2013

 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

 

88/07/13 – Zastupitelstvo města Rychnova schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojky kabelu NN na pozemek č. 2140/1 v k.ú i obci Rychnov u Jablonce n.N., za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

89/07/13 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 272 32 425 – jako oprávněným z věcného břemene ve věci přípojky kabelu NN na pozemek č. 223 v k.ú i obci Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

90/07/13 - Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1514/3 o výměře 232 m2 a prodej části pozemku 1514/1 o výměře cca 105 m2 za cenu 850,- Kč/ m2 panu Miroslavu Urbanovi a paní Petře Pošíkové za účelem výstavby RD do podílového spoluvlastnictví, každému ideální polovinou s tím, že žadatelé uhradí oddělení části pozemku č. 1514/1.

 

91/07/13 - Zastupitelstvo města schválilo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1854 o výměře 203 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

92/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/119 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou o výměře 856 m2manželům Kozáčkovým k výstavbě RD za cenu 850,-Kč/m2. Město se zavazuje, že ve lhůtě do 30.9.2015 prodlouží povrch komunikace Požárnická na vzdálenost minimálně 5 metrů od hranice pozemků č. 1055/119 a 1055/84 ve stávající šíři komunikace za podmínky, že kupující budou mít v komunikaci uloženy inženýrské sítě a dále  s tím, že účastníci smlouvy jsou povinni poskytnout si součinnost při budování inženýrských sítí za účelem zasíťování další stavební parcely nacházející se naproti prodávanému pozemku přes ulici Požárnická.

 

93/07/13 – Zastupitelstvo města požaduje ve věci zamýšleného prodeje pozemku č. 1772/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou zajistit vyjádření SČVAK o možnosti napojení budoucího dvojdomku na tomto pozemku na vodovodní řad, dále ukládá MěÚ specifikovat nezastavitelnou část tohoto pozemku a zjištěné informace sdělit zájemcům o koupi pozemku v předstihu před dalším jednáním zastupitelstva.

 

94/07/13 - Zastupitelstvo města schválilo zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 15/2 o výměře 438 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

95/07/13 – Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání žádosti ing. Folce na koupi pozemku č. 111/14 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou kvůli absenci žadatele.

 

96/07/13 - Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín uzavření kupní smlouvy na ppč. 1202 o výměře 1200 m2 v rámci prodeje zmíněného pozemku společnosti FORTES, spol. s r.o. do 31.12.2013.

 

97/07/13 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje popřípadě směny části pozemku č. 788/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N a ukládá MěÚ vyzvat zájemce k podání návrhu řešení.

 

98/07/13 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky na obnovu střechy starší 10ti let ve  výši 100 tis. manželům Havrdovým z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

 

99/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy s panem Romanem Maryškou na kanalizaci III. etapa Zálesí, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Kupní cena bude činit 95 tis. Kč včetně případného DPH za podmínky, že město uzavře s SVS, a.s. kupní smlouvu na prodej kanalizace za cenu nejméně 195 tis. Kč s tím, že kupní cena p. Maryškovi bude splatná do 10ti dnů od obdržení úplaty od SVS.

 

100/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou se změnami v lokalitách podle nákresů 1 až 3, které tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města s tím, že v lokalitě na hřbitovem požaduje v rámci komplexních pozemkových úprav zřídit věcné břemeno vedení vodovodního potrubí přes parcelu č. 3055 od studny na parcelu č. 3481 na hřbitov.

 

101/07/13 – Zastupitelstvo města rozhodlo vyčlenit částku 92.250,-Kč na vlastní podíl na dotaci v rámci akce dokončení úprav sálu Beseda a dále rozhodlo uvolnit částku 75 tis. Kč na opravu spojovacího krčku mezi tělocvičnou a sálem včetně realizace bezbariérového přístupu ( úprava schodů), vše v paragrafu 3613 ( nebytové hospodářství) položka 5171 ( opravy a udržování).

 

102/07/13 - Zastupitelstvo města schválilo uvolnění finančních prostředků na opravu odvodnění  ve výši 535.553,- Kč. Tuto částku uvolňuje z položky 5171 – Opravy a udržování v paragrafu 2321.

103/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3113 (Škola) položka 6121 ( budovy, haly a stavby) ve výši 2.589.656,-Kč + DPH pro účely půdní vestavby s tím, že na částku 133 tis. Kč připraví finanční výbor návrh rozpočtového opatření.

104/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění prostředků v paragrafu 3612 ( bytové hospodářství) položka 5171 ( opravy a udržování) ve výši 344.169,-Kč + DPH na opravu bytu 2+1 v čp. 577 ul. Brusičská.

105/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo uvolnění prostředků ve výši 42.500,-Kč + DPH z paragrafu 3612 (bytové hhospodářství)  položky 5171 (opravy a udržování) na výměnu oken v bytě 1+1 v čp. 495.

106/07/13 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit návrh zadání soutěže na provozovatele kotelny v Besedě a soutěže na provozování lokálních kotelen v budovách ve vlastnictví města a jmenuje pracovní skupinu pro přípravu návrhu zadání soutěže ve složení ing. Žabka, ing. Palán a ing. Hořejš.

107/07/13 – Zastupitelstvo města schválilo záměr výměny výloh v čp. 167 a vybudování topení v nebytovém prostoru ( prodejna Oáza). Ukládá MěÚ připravit zadání soutěže a vyhlásit soutěž.

108/07/13 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení rady č. 80/5/13 a schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na  rozšíření hasičské zbrojnice o přístavbu, která by umožňovala parkování většího vozidla, projektantem ing. Novotným za nabídkovou cenu 43.000,-Kč + DPH a dále pověřuje MěÚ přípravou a podáním žádosti o dotaci.

 

Ing. František Chlouba                                                             RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

         starosta                                                                                          místostarosta

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.