Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 8.4.2013

Jan Tomsa  11.04.2013 10:18

Na úřední desce od 11.04.2013 do 30.04.2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 8.4.2013

 

43/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení příspěvku Sdružení hasičů ČMS – Okrsek Frýdštejn ve výši 3.000,-Kč.

44/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo proplacení faktury za posypový materiál v hodnotě 33.820,-Kč Silnicím LK, a.s. Částka bude přesunuta z položky služby v kapitole Komunikace.

45/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo směnu části pozemku č. 182 o výměře 100 m2 za část pozemku č. 1426 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou s tím, že hodnota směňovaných pozemků je stejná. Náklady na vyhotovení GP a správní poplatek za návrh na vklad do KN ponese žadatel.

46/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo vůli prodat část pozemku č. 2615 v k..ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou  o délce cca 76 m vedoucí podíl hranice s pozemkem žadatele v k..ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou ing. Mazačovi.

47/04/13 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zjistit bližší informace o případné ekologické zátěži na pozemku č. 2615 v k.ú. Rychnov u jablonce nad Nisou.

48/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 127 o výměře cca 95 m2 manželům Manhartovým za cenu 850,-Kč/m2  za účelem logického zcelení zahrady, tak aby zůstala zachována zelená krajnice alespoň 1,5 m podél silnice. Geometrický plán uhradí kupující.

49/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č, 645/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, na kterém se nachází stavba silnice č. III/28711, do vlastnictví Libereckého kraje. Výkupní cena pozemku činí 40,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku vč. Vyhotovení geometrického plánu uhradí Liberecký kraj.

50/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo výkup části pozemku č 1782/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou od ulice Zálesí k bodu č.2 předloženého GP za částku 360,-Kč/m2 od p. Polesného. Geometrický plán uhradí p. Polesný.

51/04/13 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku města za rok 2012.

52/04/13 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit zadání soutěže na dodavatele půdní vestavby na malé škole podle projektu firmy Projekce Novotný a vyhlásit výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

 

53/04/13 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na vestavbu bytu do půdního prostoru ve výši 100 tis. Kč a vybudování koupelny v bytě, kde dosud není ve výši 60 tis. Kč p. Jonovi v domě čp. 775.

54/04/13 – Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje bytu 3+1 s příslušenstvím v čp. 472, Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Byt bude prodán nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena musí činit 1.000.000 Kč. Nabídky na koupi bytu je možno podávat v uzavřené obálce s označením „soutěž – byt čp. 472“ nejpozději do 31.5.2013.

55/04/13 –  Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh zadávací dokumentace pro vyhlášení soutěže na dodavatele elektrické energie. Soutěž bude vypsána variantně dle doby plnění a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a na dobu od 1.9.2013 do 31.8.2014. Ukončení lhůty pro příjem nabídek bude 31.7.2013. Zastupitelstvo ukládá MěÚ  uzavřít dohody o společném postupu mezi městem, TJ SPARTAK a ZŠ a MŠ Rychnov a vypovědět stávající odběry do 31.5.2013.

56/04/13 – Zastupitelstvo města schválilo výměnu výkladních skříní na čp. 537 dle návrhu č. 3 a ukládá MěÚ vypsat soutěž na dodavatele.  Výklady budou provedeny v materiálu plast a barva bude stejná jako okna budovy.

57/04/13 – Zastupitelstvo města pověřuje starostu města ing. Františka Chloubu, nar. 26.1.1954, bytem Kokonínská 132, Rychnov u Jablonce nad Nisou zastupováním města Rychnova u Jablonce nad Nisou na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti, a.s., konané dne 13.6.2013 i v případných náhradních termínech, a výkonem všech akcionářských práv města.

58/04/13 – Zastupitelstvo města rozhodlo udělit čestné občanství města panu Ewaldu Hübnerovi jako ocenění za jeho zájem o rodné město a za jeho významné finanční příspěvky na obnovu kulturních památek v Rychnově.

59/04/13 – Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zadat výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav ve volném bytě v čp. 577 v maximální variantě včetně výměny stávajících přímotopů za etážové topení s plynovým kotlem.

60/04/13 - Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění prostředků v paragrafu 3612 (bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) za záchytné sítě na č.p. 460 v celkové výši do 30.000,-Kč a ukládá uzavřít chodník před budovou.

 

Ing. František Chlouba                                                             RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

         starosta                                                                                          místostarosta

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.