Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.9.2012

Jan Tomsa  11.03.2013 07:51

Na úřední desce od 05.10.2012 do 22.10.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

 

Ověřitelé: Ing. Jaromír Palán, Oldřich Preisler

Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání přítomno  zastupitelů 12 zastupitelů.

Jednání zahájeno v 19:05

Zápis: Zápis ze dne 6.8.2012 nebyl na základě připomínky k jeho doplnění ve věci parku na náměstí a komunikace na Liščí jámu, kterou podal ing. Žabky schválen. Návrh na změnu zápisu dodá zastupitel písemně.

 

Program:     1) Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Rádlo

                    2) Návrh výdajů a rozpočtové opatření

                    3) návrh vyhlášky o Fondu na zlepšení úrovně bydlení

                    4) půjčka z fondu na zlepšení úrovně bydlení

                    5) prodej bytu 3+1 v čp. 655 a prodej bytu v čp. 607

                    6) zvážení prodeje družstevního podílu v čp. 800

                    7) uvolnění vázaných výdajů

                    8) pozemky

                    9) žádost o revokaci usnesení k silnici na Liščí jámě

                   10) návrh na zmenšení zadlážděné plochy

 

Návrh programu byl schválen 12ti hlasy (jmenné hlasování list č. 1, návrh A)

 

 

 1) Vzhledem k přítomnosti p. Šantavého projednalo zastupitelstvo nejprve žádost o vrácení části kupní ceny za prodej pozemku. Pan Šantavý požádal o slevu z ceny výše uvedeného pozemku s tím, že mu nebylo umožněno napojení na nově vybudovaný vodovod, neboť vodovod je v majetku investora p. Maryšky, který nemá s SVS, a.s. dořešen smluvní vztah a SČVaK je ochoten realizovat napojení jen na vodovod, který je ve vlastnictví SVS nebo je ošetřen nájemní smlouvou s touto společností. Dále žadatel uvedl, že p. Maryško požaduje za souhlas s napojením 25.000 Kč. Žadatel situaci řeší stavbou vrtané studně.

Zastupitel ing. Palán vznesl dotaz na to, proč se jednání o řešení tohoto problému trvá již rok. Starosta zevrubně informoval o jednáních s p. Maryškou a se SČVaK v této věci.

Při jednání nechal starosta nahlédnout do stavební dokumentace, ze které plyne, že žadatel p. Šantavý měl od SČVaK souhlas s realizací vodovodní přípojky na nový řad, na základě kterého mu byl 24.2.2010 vydán souhlas s provedením ohlášené stavby.

 

Mgr. Čaňková navrhla poskytnout kompenzaci žadateli maximálně ve výši 25 tis. kč i s ohledem na skutečnost, že se nejedná o chybu města.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí slevy na kupní cenu pozemku č. 1772/2 v k.ú. Rychnov panu Janu Šantavému ve výši 25.000,-Kč. Sleva bude realizována vrácením této části kupní ceny na účet žadatele do 15. dnů od sdělení čísla účtu žadatelem.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh B)

 

2) Zastupitelstvo se vrátilo k projednání bodu č.1 a to ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Rádlo o výkonu městské policie.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rychnov u jablonce nad Nisou a obcí Rádlo o výkonu úkolů Městské policie Rychnov u Jablonce nad Nisou na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v katastru obce Rádlo.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č.1, návrh C)

 

3) Zastupitelstvo města projednalo žádost o.s. Přátelé Rychnova o poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč na výrobu dvou oken v průčelí kostela sv. Václava v Rychnově.

K navrhovanému bodu se vyjádřil ing. Žabka, který navrhl schválit usnesení s tím, že v případě jakýchkoliv nároků církve vůči městu by byla církev povinna tento příspěvek navrá !@#$%^&*.

Starosta uvedl, že církevní restituce se uplatňují vůdči státu nikoli vůči městu a majetku města.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč o.s. Přátelé Rychnova na výrobu dvou oken v průčelí kostela sv. Václava v Rychnově. Příspěvek bude poskytnut formou úhrady části faktury dodavatele za podmínky, že o.s. Přátelé Rychnova zajistí úhradu zbývající části faktury do výše úplných nákladů výroby a instalace oken v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

8 hlasů pro, 4 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh D)

 

4) Zastupitelstvo jednalo o schvální výdajů na pozvání zástupců partnerského města Gromadka z Polska na oslavy výročí 300 let kostela sv. Václava. Starosta v této souvislosti požádal o dotaci od Euroregionu Nisa. Ke schválení dotace dojde až v listopadu 2012, součástí výdajů jsou pak i výdaje na publicitu apod.

Ing. Palán je názoru realizovat minimální variantu bez použití dotačních prostředků. Ing. Vágner je pro minimalistickou variantu ale s využitím  dotace.

Starosta konstatoval, že by rád realizoval důstojnou oslavu s přiměřenými náklady.

Současně zastupitelé doporučili lépe informovat o konání této slavnosti, např. formou roznosu letáku po Rychnově nebo inzercí v časopisu 5+2.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo výdaje na pozvání zástupců partnerského města Gromadka z Polska na oslavy výročí 300 let kostela sv. Václava ve výši 67 tis. Kč.

10 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh E)

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MěÚ zajistit informovanost občanů o výročí 300 let kostela sv. Václava roznosem informačních letáčků.

12 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh F)

 

5) Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem rozpočtového opatření č. 3.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3 doplněný o výdaje 50 tis. Kč na poskytnutí příspěvku na výrobu oken v průčelí kostela sv. Václava a 67 tis. Kč  v rámci dotace na pozvání zástupců partnerského města Gromadka z Polska na oslavy výročí 300 let kostela sv. Václava. Tyto výdaje budou kryty z financování.

Příjmy

 

 

 

 

 

Daň z příjmu práv.osob za obce

231 0400        1122

2 448 530,00

 

 

Investiční přijaté transfery od krajů

231 0400       4222

528 000,00

dotace hasiči na auto

 

Daň za odnětí půdy ze ZPF

231 0600      1334

47 000,00

 

Ostatní záležitosti kultury

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

231 0600 3319 2324

210 292,40

dotace na Kulturní dny

Bytové hospodářství

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

231 0600 3612 2212

40 000,00

 

Základní a mateřská škola

přijaté pojistné náhrady

231 0600 3113 2322

9 000,00

za zamrzlé potrubí

Bytové hospodářství

přijaté pojistné náhrady

231 0600 3612 2322

7 000,00

 

Bezpečnost a veřejný pořádek

pokuty vybrané MP

231 0600 5311 2212

23 000,00

 

Hasiči

přijaté pojistné náhrady

231 0600 5512 2322

6 000,00

 

Činnost místní správy

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

231 0600 6171 2212

5 000,00

 

Činnost místní správy

Nahodilé

231 0600 6171 2329

14 000,00

 

Činnost místní správy

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

231 0600 6171 3112

96 000,00

byt č.p. 79

Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy od Rádla na MP

231 0600

36 000,00

1/2 z počátečních nákladů, provozní pravděpodobně až v 1/2013

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

231 0400        4116

-57 965,00

dotace na schody kostela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 411 857,40

 

Výdaje

 

 

 

 

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

231 0400 6409 5362

2 448 530,00

Daň z příjmu právnických osob za obce /kompenzace v příjmech/

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.