Vyhlášky a nařízení

Vyhláška 3/2012 O vytvoření a použití účelových protředků Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Jan Tomsa  04.10.2012 14:46

Na úřední desce od 03.10.2012 do 19.10.2012

Vyhláška č. 3/2012 SOZV

 

schválená usnesením městského zastupitelstva č. 109/9/12 v Rychnově u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012.

 

 

O vytvoření a použití účelových prostředků

FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“

na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou

 

Městské zastupitelstvo v Rychnově u Jablonce nad Nisou na základě ustanovení a v souladu paragrafem 84 odst. 2 písmeno h) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) v platném znění, schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek I

 

Základní ustanovení

 

1. Město Rychnov u Jablonce nad Nisou v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „ Fond zlepšení úrovně bydlení města Rychnova“ (dále jen „fond“), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek

 

 

Článek II

 

 

Příjmy fondu

 

1. Příjmy fondu jsou:

- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu

- splátky půjček přijatých a použitých městem pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 % p.a.

- příjmy ze splátek půjček a úroků

- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.)

- dotace a případné výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje

- ostatní příjmy podle rozhodnutí městského zastupitelstva

 

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Rychnov u Jablonce nad Nisou, ale musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

 

 

 

 

 

 

 

Článek III

 

Výdaje fondu

 

1.Prostředky je možno používat k poskytování půjček vlastníkům obytných budov a bytů na dále uvedené účely při nejnižší úrokové míře 3 %  a nejvyšší 7 %. Lhůta splatnosti 3-8 let podle pravidel dále uvedených. Obec může prostředky fondu do výše 80 % použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového fondu za podmínky vrácení použitých prostředků do fondu včetně úroku ve výši 3 % p.a. Lhůtu splatnosti stanoví  zastupitelstvo.

 

2. Adresáty půjček z fondu podle odst.1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchnto obytných budov nebo jejich staveb použít.

 

3. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 

Kod

Účel

Lhůta

splatnosti

Úrok

Horní hranice půjčky

01

Obnova střechy starší 10 let (krytina i

konstrukce ) včetně zateplení

3 roky

4 %

100.000, -na jeden dům

02

Zřízení plynového , elektrického nebo jiného

ekologického topení ve stávajícím domě

4 roky

4 %

50.000,- na jeden byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo propojení stávajícího domu na  splaškovou kanalizaci

5 roků

4 %

60.000,- na jeden dům

04

Dodatečná izolace domu proti spodní vodě,

staršího nad 10 let

3 roky

4 %

60.000,- na jeden dům

05

Obnova fasády domu včetně oplechování u domu

staršího 15 let

4 roky

4 %

80.000,- na jeden dům

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

4 roky

4 %

100.000,- na jeden dům

07

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu

v bytě, kde dosud není

3 roky

4 %

60.000,- na jeden byt

 

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05- obnova fasády a půjčky 06- zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

 

Půjčky ( uvedené v článku III odst.4) lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byla půjčka poskytnuta. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje měsícem lednem následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splacení půjčky.

4. Z fondu lze dále poskytnout tyto půjčky

 

Kod

Účel

Lhůta

splatnosti

Úrok

Horní hranice půjčky

51

Při půdní nástavbě bytů rušící ploché

střechy

8 let

6 %

140.000,- na jeden byt

52

Při přestavbě bytu do půdního prostoru

 

8 let

6 %

100.000,- na jeden byt

 

 

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož bytu. Půjčky uvedené v článku III odst. 5 lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byla půjčka poskytnuta. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.

 

5. Dále lze z fondu poskytnout půjčku charitativní organizaci, která provádí rekonstrukci či modernizaci objektu ve městě Rychnov u Jablonce nad Nisou na obytnou budovu s malometrážními byty či na ubytovnu pro bezdomovce. Lhůta splatnosti je 8 let, úrok 6% a horní hranice do 60.tis. Kč na jeden byt či ubytovací buňku. Režim splácení je stejný jako v článku III odst.5.

 

Článek IV

 

Výběrové řízení

 

 

1. Osoby, které splňují podmínky dle článku IV odst 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou pro každý rok samostatně.

 

2.Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanovuje v rozmezí od 15 dní do 45 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

 

3.Obsah žádosti se stanoví vývěskdle dle odst.2.Žádost musí vždy obsahovat zejména:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce

b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) přesné označení předmětného obytného domu nebo její stavby (obytným domem se pro účely této vyhlášky rozumí dům, v němž z celkové podlahové plochy všech místností v domě alespoň dvě třetiny tvoří obytné místnosti, užívané k bydlení. Přitom se nepřihlíží ke společným nebo veřejně přístupným prostorám jako jsou chodby, sušárny, kočárkárny apod.)

- adresa, číslo popisné (je- li již vydáno), číslo parcely

- doklad o vlastnictví domu či stavby, nelze-li údaje o vlastnictví doložit z katastru nemovitostí

d) nabídku dodavatele akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

e) přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně

f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

g) požadovaná částka úvěru podle tabulek v čl.III a způsob

h) návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku

 

4. Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou může pro snazší zpracování žádosti podle odst. III vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.

 

5. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne městské zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách.

 

6. O vásledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

 

7. Výběrové řízení probíhá zásadně 2x v kalendářním roce a o všech žádostech v každém z termínů musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v měsíci září příslušného roku.

 

8.Z výše uvedeného důvodu se žádosti, u nichž MěÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.

 

 

Článek V

 

Smlouva o půjčce

 

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen“ uživatelé“), uzavře město smlouvu o půjčce, a to bez zbytečných odkladů. Podmínkou uzavření smlouvy je pravomocné stavební povolení, je- li vyžadováno, nebo ohlášení stavby s kladným vyjádřením staveního úřadu.

 

2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

- smluvní strany

- identifikace typu půjčky podle čl.III

- celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba

- lhůta splatnosti půjčky

- režim splacení půjčky (úroky, jistina) , včetně dne v příslušném měsíci

- způsob placení (příkazem, složenkou apod.)

- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu

- smluvní pokuta za porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení +30 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek VI

 

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

 

1. Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatností u téže obytné budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta splatnosti uvedená v článku III pro jednotlivé půjčky.

 

2.Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

 

3.Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města  (MěÚ, rada, zastupitelstvo)

 

4.Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit městskému zastupitelstvu vyhodnocení hospodářského fondu.

 

 

Článek VII

 

Ruší se vyhláška 1/10 SOZV O vytvoření fondu a použití účelových prostředků Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

 

Tato vyhláška nabývá učinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

 

                                                             V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 25.9.2012

 

 

 

 

Ing. František Chlouba                                                          RNDr. Tomáš Hofrichter PhD.

 

 

 

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.