Územní plánování

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 3. změny Územního plánu města Rychnova u Jablonce na

Ing. Lucie Müllerová  31.08.2012 13:14

Na úřední desce od 31.08.2012 do 02.10.2012

 

Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová                                                                                Č.j.: MU/3821/2012

Telefon: 488 880 924, 603 415 235 mobil                                                                Zn.: 3. změna ÚP

E-mail:   lmullerova@rychnovjbc.cz                                                                 sp.zn.: MUS/282/2011

                                                       

                                                                     V Rychnově u Jablonce n.N. dne: 31.8.2012

 

 

Obdrží dle rozdělovníku.

 

 

Oznámení o konání veřejného projednání  návrhu 3. změny Územního plánu města Rychnova  u Jablonce nad Nisou

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

    Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou  z titulu pořizovatele Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou a jeho změn dle §6, odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

oznamuje

 

v souladu s ustanovením §52 stavebního zákona zahájení řízení  o územním plánu – konání veřejného projednání  návrhu 3. změny platného Územního plánu města Rychnova u Jablonec nad Nisou, které se uskuteční

 

dne  3. 10.  2012  (středa)  v  15,00  hodin

 

v místnosti u tajemníka města I.patro radnice v Rychnově u Jablonce nad Nisou, a to s odborným výkladem zpracovatele návrhu změny Ing. Arch. M. Štěpánkem z architektonického ateliéru ARCH SERVIS.

 

 

Návrh 3. změny platného Územního plánu města Rychnova u Jablonec nad Nisou je vystaven k veřejnému nahlédnutí na následujících místech:

 

- na městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou (stavební úřad – zejména v úředních dnech v pondělí a středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin, popřípadě jiný domluvený termín),

- na internetových stránkách města Rychnov u Jablonce nad Nisou v odkazu úřední deska (http://www.rychnovjbc.cz)

 Podklady pro 3. změnu ÚP:

1. Výkres základního členění území

2. Hlavní výkres

3. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5. Koordinační výkres

6. Širší vztahy

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

8. Textová část I.

9. Textová část II.

 

a to v termínu od  31. 8. 2012 do 1. 10. 2012.

 

 

 

 

 

Návrh 3. změny  Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou řeší změnu funkčního využití pozemků :

 

Předmět změny 3A:

Část pozemku p.č. 1055/1 a  pozemek p.č. 1055/84 vše v  k.ú.  a v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou

- stav dle platného územního plánu: pozemky p.č. 1055/1 a 1055/84 k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou jsou plochou s funkčním využitím z části plochy zemědělské, TTP GF 15.1 a  občanského vybavení, sport a rekreace GF10

- návrh změny: změna způsobu využití výše citovaných pozemků na plochy zastavitelné rodinnými domy GF07

 

Předmět změny 3B:

Pozemek p.č. 104 v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

- stav dle platného územního plánu: pozemek p.č.  104 v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou  je plochou s funkčním využitím plochy zemědělské, TTP GF 15.1

- návrh změny: změna způsobu využití výše citovaného pozemku na plochu zastavitelnou rodinnými domy GF07 s ponecháním pruhu v blízkosti vodního toku s funkčním využitím  TTP GF 15.1 ( dle původního územního plánu města).

 

Vše  v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

 

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou  z titulu pořizovatele Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou a jeho změn

 

vyzývá

 

zástupce dotčených orgánů, Krajského úřadu Libereckého kraje, sousedních obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a ostatní veřejnost k účasti na veřejném jednání.

 

 

Poučení, vyplývající ze stavebního zákona:

1)      Námitky proti návrhu 3.  změny Územního plánu města Rychnova u Jablonce nad Nisou  mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

2)      Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 1 své námitky.

3)      Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska k případným námitkám a připomínkám uplatněným v průběhu projednání, a to na závěr veřejného projednání. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Lucie Müllerová

                                                                                              vedoucí stavebního úřadu

                                                                                             v Rychnově u Jablonce n.N.

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………………….                            Sejmuto dne:……………………………

 

Rozdělovník:

 

Dotčené orgány

1)                  MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí a státní památkové péče

2)                  MěÚ Jablonec nad Nisou, Oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad

3)                  Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

4)                  Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1

5)                  Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, Turnovská 40, 466 60 Jablonec n.N.

6)                  Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad, U Rybníka 5, Jablonec n.N. 466 01

7)                  Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy V, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec 1

8)                  Ministerstvo ŽP ČR, Vršovická ul., Praha

9)                  Ministerstvo dopravy a spojů ČR, odbor dopravní politiky a mezinárodních vztahů, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

(na vědomí: Centrum dopravního výzkumu, Thámova7, 180 00 Praha 86)

10)              Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

11)              Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

12)               Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec n.N., PO BOX 37, 466 05 Jablonec n.N.

13)               Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Skupina Ochrany Územních zájmů, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice

14)               Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec,

15)               Obvodní báňský úřad, tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec

 

Ostatní orgány a organizace

1)      MěÚ Jablonec n.N. – oddělení dopravní a silniční

2)      Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec - odbor územního plánování a stavebního řádu

3)                                                                                                               - odbor dopravy

4)      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

5)      Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště ZVHS Kydlinovská 245, P.O.BOX 374, Hradec Králové 500 05

6)      Národní památkový ústav Liberec, Jablonecká ulice 642/23, Liberec

7)      Policie ČR – DI, ul. 28. října 10, 466 01 Jablonec n.N.

8)      Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

9)      Lesy ČR, lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

10)   ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

11)   RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno

12)   SČVaK Vratislavice, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30

13)   SVS Liberec a.s., Pražská 36, 460 31 Liberec

14)   Telefónica 02, KPO Liberecko, Nerudovo nám. 120 461 01 Liberec 1

15)   Krajská správa silnic Libereckého kraje, Čs. Mládeže 632/32, Liberec 6, 460 06

16)   Pozemkový fond, U Nisy 6a, 460 01 Liberec

17)   OÚ Pulečný, 468 02

18)   OÚ Rádlo, Rádlo 252,468 03

19)   MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G.Masaryka 1, 463 42

20)   OÚ Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12

21)   Ing. František Chlouba – starosta - určený zastupitel

22)   Ing. Arch. M. Štěpánek, Arch Servis, Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

Vlastní

 

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.