Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení zastupitelstva ze dne 6.8.2012

Jan Tomsa  27.08.2012 08:11

Na úřední desce od 24.08.2012 do 10.09.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 6.8.2012

 

84/8/12 - Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1100/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Pelíkovice panu Petru Svobodovi za cenu 246,- Kč / m2. Náklady na vyhotovení GP ponese žadatel.

 

85/8/12 – Zastupitelstvo města schvaluje záměr rekonstrukce prostor v budově malé školy pro účely zřízení jednoho předškolního oddělení mateřské školy podle předloženého návrhy firmy Projekce Novotný. Ukládá MěÚ objednat potřebné projektové práce včetně výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby, dále ukládá MěÚ zajistit potřebné administrativní náležitosti k navýšení kapacity mateřské školy tak, aby v případě schválení realizace rekonstrukce bylo možno zahájit provoz nového oddělení mateřské školy již od ledna 2013.

 

86/8/12 - Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 2.100,-Kč na podporu linky bezpečí a ukládá finančnímu výboru připravit příslušné rozpočtové opatření.

 

87/8/12 - Zastupitelstvo města rozhodlo prominout nájem za byt v č.p. 472 p. Pavlu Palovi  za období 07 – 09/2012 za předpokladu, že byt bude do termínu 30.9.2012 vyklizen. Žadatel má dlouhodobé vážné zranění, které mu nedovoluje vykonávat výdělečnou činnost.

 

88/8/12 - Zastupitelstvo města rozhodlo povolit p. Jaroslavě Heřmanové splácení dluhu na nájemném a zálohách za služby ve výši 21.376,- Kč a poplatcích z prodlení v měsíčních splátkách po  1.000,- Kč, splatných vždy do konce kalendářního měsíce, počínaje měsícem srpen 2012 s tím, že celý dluh bude doplacen nejpozději do 15.4.2013. Nebudou-li splátky placeny včas nebo ve správné výši, ztrácí tímto dlužník výhodu splátek a zůstatek dluhu se stává splatným najednou. Zastupitelstvo města zároveň podmíněně schvaluje pozastavení výpovědi do úplného zaplacení dlužné částky za předpokladu, že tato bude placena v souladu s tímto usnesením. Poplatky z prodlení budou vyúčtovány po úplném zaplacení dluhu na nájemném a zálohách na služby.

 

89/8/12 - Zastupitelstvo schvaluje uvolnění prostředků v paragrafu 3612 ( Bytové hospodářství ) položka 5171 ( Opravy a udržování ) na zajištění sanace bytu v č.p. 495 v celkové výši 102.535,02 Kč bez DPH.

 

90/8/12 -  Zastupitelstvo schvaluje uvolnění prostředků v paragrafu 3612 (Bytové hospodářství) položka 5171 (Opravy a udržování) na výměnu vchodových dveří v čp. 569 v celkové výši 26.992,90 Kč

 

91/8/12 - Zastupitelstvo města souhlasí s  uvolnění prostředků v paragrafu 3113 (Škola) položka 5171 (Opravy a udržování) ve výši 16.800,- Kč k úhradě vzniklých vícenákladů na opravu stropů  na ZŠ ulice Ještědská 429 (výměna shnilých stropních trámů).

 

92/8/12 – Zastupitelstvo schvaluje uvolnění prostředků v paragrafu 3613 (Nebytové hospodářství Beseda) položka 5171 (Opravy a udržování) na opravu schodů do tělocvičny v celkové výši 16.684,92 Kč.

 

93/8/12 - Zastupitelstvo rozhodlo uvolnit v paragrafu Opravy a udržování silnic 100.000,- Kč na nutné havarijní výspravy a zároveň rozhodlo uvolnit částku ve výši 178.668.40 Kč na dokončení asfaltového koberce v Lužické ulici až ke sjezdu domu č.p. 584 a dosypání krajnic recyklátem. Ukládá starostovi prověřit možnost provést pokládku asfaltového koberce v souběhu s opravou ulice Husova.

 

94/8/12 - Zastupitelstvo rozhodlo uvolnit z finanční rezervy částku 703.073,- Kč na realizaci parku na náměstí.

 

95/8/12 – Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění prostředků ve výši 1.198.385,- Kč za účelem pořízení hasičského vozu pro sdružení dobrovolných hasičů.

 

96/8/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. ve věci elektropřípojky Rychnov Údolní, ppč. 388/2 dle předloženého návrhu. Schválené znění smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

97/8/12 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 272 955 67 – jako budoucím oprávněným v rámci rekonstrukce plyn. přípojky k plynové regulační stanici na pozemky č. 740/1 a 720, vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

98/8/12 - Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1772/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.

 

99/8/12 - Zastupitelstvo města Rychnova v souladu s unesením č. 76/08 ze dne 23.6.2008 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: 272 955 67 – jako budoucím oprávněným a Jaromírem Beránkem, jako investorem v rámci stavby plynovodní přípojky na pozemky č. 1437 a 1356, vše v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, za jednorázovou úplatu. Text schválené smlouvy tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.

 

100/8/12 - Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 10.8. 2012 do 31. 12. 2012 starostu města ing. Františka Chloubu nar. 26. 1. 1954, bytem Kokonínská 132, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.

 

101/8/12 - Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu 1+1 v č.p. 79 společnosti Devil´s cleaning, s.r.o., za cenu 96.000,- Kč. Zároveň revokuje usnesení č. 65/6/12.

 

102/8/12 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stížnost občanů Liščí Jámy a ukládá MěÚ zajistit provizorní opravu dolní části komunikace na Liščí Jámě a připravit návrh řešení a ocenění veřejného osvětlení v úseku mezi KSS LK a rodinnými domky na Liščí Jámě. Celkové řešení oprav komunikace a VO bude následovat až po ukončení stavebních prací při výstavbě RD na Liščí Jámě.

 

 

Ing. František Chlouba                                                               RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D

         starosta                                                                                              místostarosta

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.