Stavební úřad

Územní řízení- stud. ČOV na p.p.č. 2147/2, Rychnov u Jbc

Pavla Kubáčková  18.04.2012 12:15

Na úřední desce od 18.04.2012 do 03.05.2012

Navrhovatel:  GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179,  468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou
 
Stavba: ČOV, kanalizační potrubí, drenážní podmok, vrtaná studna hl. 30m, vodovodní potrubí, vše  na p.p.č. 2147/2,  v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
             
 
 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška
 
 
     GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou, podali  dne 11.4.2012 u Městského úřadu v Rychnově u Jablonce n. N., Stavebního úřadu ( dále jen “Stavební úřad”) návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění: ČOV, kanalizační potrubí, drenážní podmok, vrtaná studna hl. 30m, vodovodní potrubí, vše na p.p.č. 2147/2,  v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
   Dnem podání návrhu, t.j.dnem 11.4.2012 bylo zahájeno územní řízení. 
   
 
Navrhovatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí doložil:
1.       Projekt stavby  
2.       Hydrogeologický posudek
3.       ČD – souhlas s výstavbou RD
4.       Čestné prohlášení o neexistenci IS
 
 
    Městský úřad v Rychnově u Jablonce n.N., jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ( dále jen stavební zákon),v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
 
 
3. 5. 2012 ( čtvrtek ) ve 13.00 hod.
se srazem na p.p.č. 2147/3, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
    
 
 
    Účastníci řízení mohou uplatnit připomínky a námitky k umístění stavby nejpozději při svolaném jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
 
 
     Účastníkem řízení je podle § 27 odst.1 správního řádu jeGE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou, dle § 85 odst.1 písm.a) GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou. Dle § 85 odst. 1 písm. b) Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Dle §85 odst. 2 písm. b) Jozef Černák, Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Věra Černáková, Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 
     Dále Stavební úřad vyzývá žadatele, aby dle § 87 odst.2 stavební řád bezodkladně vyvěsil informaci o záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí ( součástí informace je grafické znázornění umístění stavby ) na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, do doby veřejného ústního projednání.
    
    Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o umístění stavby získáno před oznámením zahájení územního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s umístěním jednotlivých staveb souhlasí.   
    Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
 
                                                                        Bc.  Pavla Kubáčková
                                                                            referent stavebního úřadu
                                                                           v Rychnově u Jablonce n.N.
 
 
 
 
 
Obdrží:
Navrhovatel:
GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou
Ostatní účastníci řízení:
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jozef Černák, Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Věra Černáková, Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
.
Dotčené orgány státní správy:
MMJN, Odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a státní pam. péče , Mírové Náměstí 19, 46751 Jbc n.N.
 
 
 
 
 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.