Stavební úřad

Územní řízení - stud.ČOV. na p.p.č. 2146/4, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Pavla Kubáčková  18.04.2012 12:11

Na úřední desce od 18.04.2012 do 03.05.2012

Navrhovatel:  GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179,  468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou
 
Stavba: ČOV, kanalizační potrubí, drenážní podmok, vrtaná studna hl. 30m, vodovodní potrubí, vše  na p.p.č. 2146/4,  v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
             
 
 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška
 
 
     GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou, podali  dne 11.4.2012 u Městského úřadu v Rychnově u Jablonce n. N., Stavebního úřadu ( dále jen “Stavební úřad”) návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění: ČOV, kanalizační potrubí, drenážní podmok, vrtaná studna hl. 30m, vodovodní potrubí, vše na p.p.č. 2146/4,  v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
   Dnem podání návrhu, t.j.dnem 11.4.2012 bylo zahájeno územní řízení. 
   
 
Navrhovatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí doložil:
1.       Projekt stavby  
2.       Hydrogeologický posudek
3.       ČD – souhlas s výstavbou RD
4.       Čestné prohlášení o neexistenci IS
 
 
    Městský úřad v Rychnově u Jablonce n.N., jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ( dále jen stavební zákon),v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
 
 
3. 5. 2012 ( čtvrtek ) ve 13.00 hod.
se srazem na p.p.č. 2147/3, v obci i k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
    
 
 
    Účastníci řízení mohou uplatnit připomínky a námitky k umístění stavby nejpozději při svolaném jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
 
 
     Účastníkem řízení je podle § 27 odst.1 správního řádu jeGE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou, dle § 85 odst.1 písm.a) GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou. Dle § 85 odst. 1 písm. b) Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Dle §85 odst. 2 písm. b) Ing. Petr Vokatý, Kamýk nad Vltavou 178, 262 63 Kamýk nad Vltavou, Hana Vokatá, Kamýk nad Vltavou 178, 262 63 Kamýk nad Vltavou, Jozef Černák, Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Věra Černáková, Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
 
     Dále Stavební úřad vyzývá žadatele, aby dle § 87 odst.2 stavební řád bezodkladně vyvěsil informaci o záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí ( součástí informace je grafické znázornění umístění stavby ) na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, do doby veřejného ústního projednání.
    
    Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o umístění stavby získáno před oznámením zahájení územního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s umístěním jednotlivých staveb souhlasí.   
    Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
 
 
 
 
                                                                        Bc.  Pavla Kubáčková
                                                                            referent stavebního úřadu
                                                                           v Rychnově u Jablonce n.N.
 
 
 
 
 
Obdrží:
Navrhovatel:
GE&CA, s.r.o., IČO: 286 79 156, Pulečný 179, 468 02 Rychnov u Jablonec nad Nisou
Ostatní účastníci řízení:
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Ing. Petr Vokatý, Kamýk nad Vltavou 178, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Hana Vokatá, Kamýk nad Vltavou 178, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
.
Dotčené orgány státní správy:
MMJN, Odbor stavební a ŽP, oddělení ŽP a státní pam. péče , Mírové Náměstí 19, 46751 Jbc n.N.
 
 
 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.