Vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů

Jan Tomsa  16.04.2012 11:00

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Rychnov u Jablonce nad Nisou se na svém zasedání dne 17.2.2011 usnesením č. 25/2/11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)    Město Rychnov u Jablonce nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)    Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)    Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
(2)    Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)    Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)    V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3)    Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)    Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)    Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)    V ohlášení držitel psa uvede 
a)    jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)    čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)    další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)    za prvního psa držitele bydlícího v rodinném domě....................................100,- Kč,
b)    za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného pod písm. a)……..400,- Kč,
c)    za prvního psa držitele bydlícího v bytovém domě se třemi a více byty…..200,- Kč,
d)    za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného pod písm. c) ……………………………………………………….........................................400,- Kč,
e)    za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu     .........................................................................................50,- Kč,
f)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení  ......................................................................................300,- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)    Poplatek je splatný nejpozději do 15. března příslušného kalendářního roku.
(2)    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození
(1)    Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2)    Od poplatku se dále na dobu jednoho roku osvobozuje poplatník, který převzal psa z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy a tuto skutečnost prokáže.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)    Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.
(2)    Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Vyhláška o místních poplatcích č. 3/07 ze dne 12.10.2007.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


       
    ...................................    ..........................................
.                                               
    místostarosta    starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.